Gå til indhold

Anerkendelse og vejledning

Raed El Badaoui
Raed El Badaoui. Fuldmægtig i Videnskabsministeriet
”Min studentereksamen fra Libanon har banet vejen for en uddannelse i Danmark, fordi den gav mig adgang til et forberedende kursus til videregående studier. Da jeg havde taget kurset, blev jeg optaget på en videregående uddannelse på Syddansk Universitet - Odense, hvorfra jeg dimitterede som cand.oecon. I dag er jeg fuldmægtig i Videnskabsministeriet”, siger Raed El Badaoui.

Introduktion til temaet

I takt med, at flere og flere mennesker flytter fra et land til et andet, stiger behovet for at kunne godtgøre kvalifikationer og kompetencer på en måde, så de bliver gangbare i forhold til uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere uden for ens eget land. Inden for EU har man længe arbejdet hen imod fælles overenskomster og standarder på dette område, og det har på mange måder gjort mobilitet i Europa lettere.

I både Danmark og Sverige findes veludbyggede systemer til behandling af formelle kvalifikationer fra andre lande. Det er straks mere kompliceret, når det drejer sig om uformelle kvalifikationer og kompetencer.

Både vurdering af formelle kvalifikationer og anerkendelse af uformel læring er områder, som vejledere i stigende grad må forholde sig til.

Det tredje tema belyser, hvorfor dette arbejde er så vigtigt, hvordan der arbejdes med det både nationalt og internationalt, og hvilken rolle vejlederne egentlig kan spille.


Erkännande, validering och vägledning

”Min studentexamen från Libanon har banat väg för en utbildning i Danmark, eftersom den gav mig tillgång till en förberedande kurs till högskolestudier. När jag hade genomgått kursen blev jag antagen till en universitetsutbildning på Syddansk Universitet i Odense som jag utexaminerades från som cand. Oecon (ekonomie magisterexamen). Idag är jag handläggare på Vetenskapsministeriet”, säger Raed El Badaqui.

Introduktion till temat

I samband med att allt fler personer rör sig mellan olika länder uppstår behovet av att på olika sätt kunna redovisa sina meriter och kompetenser så att de blir gångbara för utbildningsanordnare och arbetsgivare utanför det egna landet. Inom EU har man länge arbetat för att få till stånd överenskommelser och standarder på detta område och rörligheten inom Europa har därför blivit lättare.

I både Danmark och Sverige finns väl utbyggda system för hur vi skall handskas med formella examina från andra länder. Arbetet blir dock svårare när det gäller icke-formella meriter och kompetenser.

Både tillgodoräknanden av formella meriter och validering av icke-formellt lärande är områden som vägledare i allt högre utsträckning måste förhålla sig till.

Under det tredje temat har vi samlat artiklar som belyser varför detta arbete är så viktigt samt vad vägledare egentligen har för roll att fylla. Vi får också ett praktiskt exempel från arbetet med validering.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2013