EU-regler om vurdering og anerkendelse

Anerkendelsesdirektivet skal gøre det lettere for EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv i et andet medlemsland, når de er kvalificerede til det i hjemlandet.

Anerkendelsesdirektivet

Alle lande i EU har erhverv, som er lovregulerede. For at øge arbejdskraftens fri bevægelighed inden for disse erhverv har landene i fællesskab besluttet, at en EU-borger er kvalificeret til at udøve et erhverv i et andet EU-land, hvis han eller hun er kvalificeret til at udøve erhvervet i sit hjemland.

Reglerne gælder også for statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og lande, som EU har indgået aftale med. (Læs mere om det i afsnittet om lande omfattet af EU-reglerne nedenfor. )

Ordningen reguleres af anerkendelsesdirektivet, som blev vedtaget i 2005 og revideret i 2013. Se den konsoliderede direktivtekst:

I forbindelse med ændringen af direktivet er der vedtaget en EU-forordning om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen:

Se også denne berigtigelse til gennemførelsesforordningen:

 


Den generelle ordning

Hvis den kompetente myndighed i værtslandet konstaterer, at der er væsentlige forskelle mellem de erhvervskvalifikationer, som ansøgeren har fået i hjemlandet, og de erhvervskvalifikationer, som kræves i værtslandet, kan den kræve, at ansøgeren dokumenterer erhvervserfaring i udøvelse af det pågældende erhverv i hjemlandet, eller at ansøgeren gennemgår en egnethedsprøve eller prøvetid.


Erhverv med automatisk anerkendelse

Direktiv 2005/36/EF indeholder også særlige regler om automatisk anerkendelse inden for visse lovregulerede erhverv: læge, sygeplejerske, tandlæge, jordemoder, dyrlæge, farmaceut og arkitekt.

EU/EØS-borgere, der er kvalificerede til at udøve et af disse erhverv i deres egen medlemsstat, har ret til automatisk anerkendelse, når de indgiver ansøgning i værtslandet. Denne automatiske anerkendelse er mulig, fordi uddannelseskravene er blevet harmoniseret.

En liste over kvalifikationsbeviser, der fører til automatisk anerkendelse efter denne regel, er opført i bilag V til direktivet (Annex V):


Lande omfattet af EU-reglerne

Direktiv 2005/36/EF gælder ikke alene for statsborgere fra EU-lande, men også for statsborgere fra de øvrige EØS-lande: Norge, Island og Liechtenstein.

For Schweiz gælder stadig de tidligere direktiver, hvilket navnlig betyder, at schweiziske statsborgere p.t. ikke er omfattet af reglerne for midlertidige tjenesteydere. 

Bekendtgørelser:


Gennemførelsen af anerkendelsesdirektivet i Danmark

Anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EF) er indarbejdet i dansk ret blandt andet ved:

Lov:

Bekendtgørelse:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse koordinerer administrationen af direktivet i Danmark.


Flere oplysninger

Nærmere oplysninger om love og regler kan søges på følgende adresser:

Senest opdateret 21. maj 2019