Gå til indhold

Koordinatorfunktionen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen koordinerer administrationen af anerkendelsesdirektivet i Danmark.

Som dansk koordinator medvirker Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til udarbejdelse og gennemførelse af EU's regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Styrelsen repræsenterer Danmark i koordinationsgruppen under Europa-Kommissionens generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW)  og har ansvaret for at varetage de danske interesser på området i EU.

Styrelsen koordinerer og overvåger de danske kompetente myndigheders administration af direktivet. Det indebærer, at styrelsen formidler Europa-Kommissionens retningslinjer til de relevante myndigheder, driver et netværk med embedsmænd fra de berørte ministerier, fortolker direktivets regler og vejleder danske myndigheder om anvendelsen af direktivet på de enkelte erhvervsområder. Desuden indberetter styrelsen til Europa-Kommissionen om den nationale lovgivning, betingelserne for adgang til erhvervsudøvelse og anvendelsen af direktivet, herunder eventuelle problemer med anvendelsen af direktivet.

Styrelsen sørger for løbende opdatering af direktivets bilag V vedrørende danske uddannelser til læge, speciallæge, tandlæge, specialtandlæge, farmaceut, sygeplejerske med ansvar for almen sygepleje, jordemoder, dyrlæge og arkitekt. Inden for de nævnte erhverv sker der efter direktivet automatisk anerkendelse på grundlag af koordinerede mindstekrav til uddannelserne.

Som koordinator varetager styrelsen også interesser for visse erhvervsområder, der ikke er regulerede her i landet, men som på grund af regulering i andre EU-lande har brug for teknisk støtte, f.eks. ingeniører og arkitekter.

Endelig deltager styrelsen i udviklingen og gennemførelsen af politiske initiativer, der har til formål at fjerne barrierer for arbejdskraftens frie bevægelighed i Norden og i EU.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024