Gå til indhold

Ministre vil have undersøgt mangel på SOSU’ere og sygeplejersker

21. juni 2018
Fire ministre skyder i dag et omfattende kortlægningsarbejde i gang, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

Mange steder i landet er det vanskeligt at finde SOSU’er og sygeplejersker, når kommuner og regioner slår stillinger op. Det kan have konsekvenser for ældre og syge borgere og for de medarbejdere, der mangler kollegaer i vagtskemaet.

Derfor sætter regeringen - med ældreminister Thyra Frank, undervisningsminister Merete Riisager, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelses– og forskningsminister Tommy Ahlers – gang i en grundig kortlægning, som skal være med til at pege på løsninger og danne grundlag for mulige kommende initiativer.

I dag præsenterer de kommissoriet for arbejdet, der forventes færdigt til november.

Ældreminister Thyra Frank siger:

- Borgere og medarbejdere i ældreplejen skal have tryghed for, at der også i fremtiden vil være tilstrækkeligt kvalificeret personale i ældreplejen. Jeg glæder mig over, at en stor del af de penge, vi har afsat til bedre bemanding i ældreplejen, går til, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid. Men vi er opmærksomme på, at det mange steder i landet kan være svært at finde de rette nye medarbejdere. Derfor skal vi have undersøgt, hvad der kan gøres. Det handler i mine øjne både om at finde ud af, hvordan vi får flere unge til at vælge uddannelserne, og at vi sørger for, at arbejdsmiljøet i ældreplejen er godt, så f.eks. sygefraværet reduceres..

For at belyse rekrutteringsudfordringerne vil regeringen blandt andet skabe et overblik over tilgangen og frafaldet på de tre uddannelser på området - SOSU-assistent-, SOSU-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen. Det skyldes blandt andet, at frafaldet på SOSU-uddannelserne er for stort, og at der også de seneste år har været en faldende tilgang.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

- Flere unge skal kunne se sig selv som SOSU’er og opfatte uddannelsen som en attraktiv og spændende uddannelses- og karrierevej. Det kræver blandt andet, at vi bliver mere skarpe på, hvordan vi imødekommer de behov og forventninger, de unge kommer med, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kandidater. Her har vi brug for hjælp fra kortlægningen, som skal komme med vigtige bud på, hvordan uddannelserne og lokale og regionale ansættelsessteder kan skabe et godt ungemiljø.

Flere opgørelser viser, at der er en omfattende mangel på SOSU-assistenter og sygeplejersker mange steder i landet. Derfor ønsker regeringen med kortlægningen også at få lokale løsningsforslag frem i lyset.

- Når almen praksis og de kommunale sundhedshuse skal stå for en større del af patientbehandlingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så vokser behovet for velkvalificerede sygeplejersker. Når vi ser på lægemanglen, så ser vi også, at der er kommet nogle virkelig gode lokale løsninger frem, hvor man f.eks. skaber en bedre sammenhæng mellem uddannelsen og det lokale ansættelsessted. Forhåbentlig vil kortlægningen give et fundament for lignende gode løsninger på sygeplejerskeområdet, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Kortlægningen skal undersøge kommuner og regioners aktuelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og give en vurdering af, hvordan social- og sundhedsuddannelserne kan rekruttere flere elever og overvejelser ift. optag på sygeplejerskeuddannelsen.

Uddannelses– og forskningsminister Tommy Ahlers siger:

- Sygeplejersker gør en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker hver dag. De er afgørende for, at vi har et godt sundhedsvæsen. Vi skal have undersøgt, om vi uddanner nok, så vi sørger for, at der også er dygtige sygeplejersker i fremtiden.

En tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet forestår undersøgelsen med tæt inddragelse af KL og Danske Regioner.

Fakta: Dette skal regeringens kortlægning indeholde:

Overblik over SOSU-personale og sygeplejersker i kommuner og regioner.

Overblikket skal bl.a. belyse rekrutteringssituationen og antallet af ansatte i forskellige dele af landet, sygefravær, beskæftigelsesgraden, herunder fuldtids- og deltidsansatte.

Overblik over uddannelserne til SOSU-medarbejder og sygeplejerske.

Overblikket skal bl.a. belyse elev-/studentertilgangen til SOSU-assistent-, SOSU-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen, frafaldet på de tre uddannelser, den regionale fordeling af elevtilgang og frafald på de tre uddannelser m.m.

Afdækning af årsager til og løsninger på rekrutteringsudfordringerne.

Gennem interviews med uddannelsessteder, lokale fagforeninger, medarbejdere og offentlige og private arbejdsgivere skal der tilvejebringes information om lokale rekrutteringsudfordringer og indsamles forslag til løsninger.

Handlinger tilknyttet webside