Gå til indhold

Ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond snarest muligt i 2021

01. december 2020
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til posten som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond. Frist torsdag d. 7. januar 2021 kl. 16.00.

Danmarks Frie Forskningsfonds nuværende bestyrelsesformand, professor David Dreyer Lassen, bliver prorektor for forskning ved Københavns Universitet fra den 1. januar 2021 og stopper samtidig som formand for Danmarks Frie Forskningsfond. Der skal derfor udpeges en ny bestyrelsesformand med indtræden snarest muligt i 2021.

  • Se liste med Danmarks Frie Forskningsfonds 84 medlemmer i 2021 på DFF's hjemmeside [inaktivt link]

Danmarks Frie Forskningsfond

Med Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (LOV nr. 384 af 26/04/2017) har regeringen og Folketinget fastlagt rammerne for blandt andet Danmarks Frie Forskningsfonds virke.

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater. 

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd. De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion

Ved udmøntning af midler til tematiske forskning, dvs. forskning inden for et specifikt tema, som er politisk prioriteret og tildelt særskilt bevilling på finansloven, kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg.

Bestyrelsen

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse består af formand, næstformand og syv medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Hertil har bestyrelsen ansvaret for, at rådets virksomhed udøves i koordination med det øvrige forskningsrådssystem. Bestyrelsen er øverste ansvarlige for Danmarks Frie Forskningsfonds rådgivningsfunktion.

Bestyrelsen skal ligeledes fastlægge fondens strategi for en treårig periode. Fonden kan indgå i internationale samarbejder. Bestyrelsen fastlægger rammer og retning for fondens internationale engagement.

Bestyrelsesmøderne foregår sædvanligvis på dansk.

De faglige forskningsråd

Hvert fagligt forskningsråd består af 12-18 medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Rådene afholder møder i Danmark fem gange om året og har derudover løbende skriftlig procedure på rådgivningssager, hvor det er nødvendigt. Hvert råd behandler årligt i gennemsnit 300-500 ansøgninger.

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond, herunder bestyrelsesformanden, skal være anerkendte forskere. Dvs. personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond, herunder bestyrelsesformanden udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning.

Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Særlige kompetencer for bestyrelsesformanden

Som formand for Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse har man en central rolle i sammen med bestyrelsen og med inddragelse af fondens fem videnskabelige råd at sætte strategisk retning for fonden, herunder for fondens virkemidler og investeringer.

Det forventes, at den nye bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond i samarbejde med den øvrige bestyrelse er i stand til både at udvikle og arbejde med fondens strategier og politikker, sådan at fondens formål løftes, og de betydelige offentlige investeringer bidrager til at højne kvaliteten af dansk forskning og styrker grundlaget for videnskabelige nybrud.

Fondens bestyrelse er aktuelt i gang med at forberede en ny strategi for 2021-2023. Det er forventningen, at fondens nye formand har gode strategiske kompetencer og blik for samt erfaring med samarbejde med ministerier, det politiske niveau og andre interessenter i det forskningsfinansierende landskab. Fonden er ligeledes engageret i det internationale forskningssamarbejde, og det forventes derfor, at formanden vil kunne repræsentere fonden i disse sammenhænge, f.eks. i forhold til Science Europe og Nordforsk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen anmoder om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til bestyrelsen.

Indsendelse af forslag til posten som bestyrelsesformand

Forslag sendes elektronisk, hvor man også uploader kandidatens CV og publika-tionsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om brug af persondata (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) samt en motivering for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor).

Du skal have følgende informationer ved hånden, inden du tilgår linket til elektronisk fremsendelse: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted.

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde kandidatens nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, ledelseserfaring, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, samt evt. relevant erfaring med bestyrelses-, fonds- eller råds-udvalgsarbejde. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige publikationer samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens fulde navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.

Kandidater uden samtykkeerklæring til brug af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten

Det er muligt at sende en motivering med sit forslag til en kandidat. Pdf-filen med motiveringen navngives ’Motivering-K indstillet af F.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest torsdag d. 7. januar 2021 kl. 16.00.

Videre proces

De indkomne kandidater til posten som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond vil blive behandlet i Regeringens ansættelsesudvalg, hvorefter uddannelses- og forskningsministeren udpeger ny bestyrelsesformand. Det forventes, at udpegningen af den nye formand finder sted inden for første kvartal af 2021, og at vedkommende kan tiltræde med kort varsel.

Procedure for ekstraordinær udpegning af bestyrelsesformand til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021

Behandling af personoplysninger


Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. udpegning af bestyrelsesformanden kan rettes til specialkonsulent Britta Vegeberg (+45 7231 8425, bve@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 7231 8300, DFF_forvaltning@ufm.dk).

Handlinger tilknyttet webside