Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd

Nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til fire medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og på vegne af Danmarks Frie Forskningsfond ni medlemmer til de faglige forskningsråd under fonden. Fristen er onsdag 19. maj 2021 kl. 16.00.

09. april 2021

Bestyrelsesmedlemmer

Udpegningsperioden for tre bestyrelsesmedlemmer udløber ved udgangen af 2021 uden mulighed for genudpegning. Derudover er et menigt bestyrelsesmedlem blevet udpeget til fondens bestyrelsesformand pr. 1. april 2021. Der er således fire ledige pladser i bestyrelsen pr. 1. januar 2022.

Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Medlemmer af de faglige forskningsråd

Udpegningsperioden for ét medlem af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2021 uden mulighed for gen-udpegning, og yderligere ét medlem udtræder med udgangen af 2021 efter første udpegningsperiode. Syv medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere.

Medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd, herunder formændene, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond eller bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond.

Her er det markeret, hvem der har mulighed for genudpegning. Det skal understreges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal foreslås for at komme i betragtning.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at yde tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte medlemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere DFF-medlemmer med baggrund fra erhvervslivet.

Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte faglige forskningsråd er en bred faglig dækning inden for rådets virke. Derudover tilstræber DFF en sammensætning af det enkelte faglige råd med en jævn fordeling af medlemmer i forhold til køn, institutioner (offentlige som private) og forskningsmiljøer fra forskellige dele af landet - uden at gå på kompromis med fagligheden.

Der ses gerne forslag til kandidater til bestyrelsen og fagråd med en eller flere af nedenstående erfaringer:

 • International erfaring
 • Tværvidenskabelig forskningserfaring
 • Erfaring fra erhvervslivet

For fagrådsmedlemmer er det ligeledes vigtigt med en bred forskningsmæssig erfaring, der gør det muligt for det enkelte medlem at vurdere ansøgninger uden for eget ekspertiseområde.

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at DFF-medlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til drøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I forhold til de faglige forskningsråd skal Danmarks Frie Forskningsfond jf. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (LOV nr. 384 af 26/04/2017) tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer. På baggrund af ovenstående anmoder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Frie Forskningsfond om, at der indsendes forslag om både kvinder og mænd til alle ledige poster.

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd

Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Filosofi, idé- og videnskabshistorie*
 • Arkæologi*

Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde: 

 • Ingen ledige pladser

Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Sociologi 
 • Statskundskab, særligt med henblik på offentlig forvaltning*

Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Klinisk onkologi * 
 • Molekylær biologi og genetik

Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fagområderne nedenfor. Bemærk at der for kandidaten, som foreslås til et fagområde, efterspørges kompetencer inden for alle de angivne felter (angivet inden for hver dot og parentes) inden for fagområdet:  

 • Kemiteknik & anvendt kemi, fysisk kemi, energi og materialer*
 • Genetik, molekylær biologi og bioteknologi (dyr, planter og mikroorganismer)
 • Veterinærvidenskab, cellebiologi, genetik*.

* Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig

Indsendelse af forslag

Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) og en motivation for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor). Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk, jf. ’Krav til kandidaten’ ovenfor.

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-S amtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside. Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på.

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten

Der skal sendes en motivering med til forslaget til en kandidat. Pdf-filen med motiveringen navngives ’Motivering-K indstillet af F.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest onsdag den 19. maj 2021 kl. 16.00.

Videre proces

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

De indkomne forslag til posterne som bestyrelsesmedlemmer vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at de udpegede får besked senest primo november 2021 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2022. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt primo februar 2022.

Udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege/eventuelt genudpege fagrådsmedlemmer til de ledige pladser på møde d. 24. juni 2021. Det forventes, at de udpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning inden for tre uger med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2022. De første rådsmøder forventes at blive afholdt i februar 2022.

Behandling af personoplysninger

Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 7231 8300, DFF_forvaltning@ufm.dk) 

Senest opdateret 09. april 2021