Gå til indhold

Ekstraordinær indkaldelse af forslag til ét bestyrelsesmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond

11. november 2022
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til ét medlem til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse

Bestyrelsesmedlem Lasse Horne Kjældgaard udtræder af fonden med udgangen af året for at tiltræde som direktør for Carlsbergfondet.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivnings-funktion. Fonden har til opgave at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at yde tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og fem faglige forsknings-råd. De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion

Ved udmøntning af midler til tematisk forskning, dvs. forskning inden for et specifikt tema, som er politisk prioriteret og tildelt særskilt bevilling på finansloven, kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg.

Bestyrelsen

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse består af formand, næstformand og syv medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Hertil har bestyrelsen ansvaret for, at rådets virksomhed udøves i koordination med det øvrige forskningsrådssystem. Bestyrelsen er øverste ansvarlige for Danmarks Frie Forskningsfonds rådgivningsfunktion.

Bestyrelsen fastlægger fondens strategi for en treårig periode. Fonden kan indgå i internationale samarbejder. Bestyrelsen fastlægger rammer og retning for fondens internationale engagement.

Bestyrelsesmøderne foregår sædvanligvis på dansk.

Bestyrelsen holder årligt syv ordinære bestyrelsesmøder og et strategiseminar. Derudover medvirker bestyrelsesmedlemmerne i andre af fondens arrangementer og i aktiviteter på vegne af fonden.

Bestyrelsesmøderne foregår primært i Odense, hvor sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond er lokaliseret.

De faglige forskningsråd

Hvert faglige forskningsråd består af 12-18 medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Rådene afholder ordinære møder i Danmark ca. seks gange om året og har derudover løbende skriftlig procedure på rådgivningssager, hvor det er nødvendigt. Hvert råd behandler årligt i gennemsnit 300-500 ansøgninger.

  • Oversigt over Danmarks Frie Forskningsfond 84 medlemmer i 2023 (pdf) [inaktivt link]

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning gerne med erfaring fra erhvervslivet.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen anmoder om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til bestyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (en pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor) og en motivation for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor).

Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens fulde navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres), ansættelsessted og fagområde.

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse eller –adresser, hvis ansat mere end ét sted (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives med kandidatens fulde navn, XXX, således at navnet bliver ’CV-XXX’.pdf’.

Samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd

(Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives med kandidatens fulde navn, XXX, således at navnet bliver ’Samtykke-XXX’.pdf’.  Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på.

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens person-oplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten

Der skal sendes en motivering med til forslaget til en kandidat. Pdf-filen med motiveringen navngives ’M-XXX.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest mandag den 19. december 2022 kl. 16.00.

Videre proces

De indkomne forslag til posten som bestyrelsesmedlem vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger bestyrelsesmedlemmer til fonden. Når ministeren har foretaget udpegning, får det nye bestyrelsesmedlem besked om det fra ministeriet. Herefter vil medlemmet blive kontaktet af sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond med henblik på indtrædelse i fonden. Det første bestyrelsesmøde i 2023 forventes at blive afholdt primo februar.

Behandling af personoplysninger

Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 2363 9410, DFF_forvaltning@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside