Gå til indhold

Ny kortlægning skal forberede Danmark på at bruge de første europæiske CO2 satellitter i 2025

I 2025 planlægges den første af op til tre nye Copernicus satellitter opsendt. De vil gøre det muligt for første gang at identificere kilderne til menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser fra rummet. En ny kortlægning skal se på, hvordan Danmark kan bruge data fra CO2 satellitterne

CO2 mission. Credits. OHB
CO2 mission. Credits. OHB

DMI og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sætter gang i en kortlægning, der skal formulere scenarier for hvordan monitorerings- og verifikationsbehov i Danmark forventes at kunne løses mere effektivt med brug af data fra de nye CO2 satellitter.

Ud over CO2 vil satellitterne også kunne måle koncentrationer af metan og lattergas i atmosfæren. Et af spørgsmålene, som kortlægningen skal svare på, er derfor, om det er muligt at forbedre den danske nationale drivhusgasopgørelse for landbrugssektoren og arealanvendelsessektoren (LULUCF) enten direkte ved anvendelse af satellitbaserede data eller gennem verifikation af emissionsopgørelsen.

Projektet gennemføres af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – som bl.a. er ansvarlig for afrapporteringen af de danske emissionsopgørelser til FN.

Til grund for formuleringen af scenarierne skal DCE kortlægge 1) de nationale emissionsopgørelser på nationalt og internationalt niveau 2) de forskningsmæssige interesser og kompetencer, 3) væsentlige nationale overvågnings- og verifikationsbehov samt 4) muligheder for danske virksomheder, vidensinstitutioner og andre aktører til at udvikle kommercielle løsninger.

Kortlægningen er en del af implementeringen af den opdaterede nationale rumstrategi, som blev offentliggjort af regeringen i juni 2021. En af målsætningerne er at rumbaseret infrastruktur og data skal bidrage til mere og bedre viden om klima, miljø, natur og biodiversitet.

Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2022.

Baggrund

DMI, Forum for Rumbaseret Innovation & Forskning og partnerskabet DEEP (Danish Earth Exploration Partnership) afholdt d. 29. marts 2022 den første danske workshop om udnyttelsen af EU’s kommende CO2 satellitter og afledte tjenester for satellitbaserede observationer af menneskeskabte drivhusgasudledninger.

På workshoppen var der enighed om, at der var store potentialer i de kommende satellitmissioner, men at der på nuværende tidspunkt ikke er de nødvendige kompetencer og infrastruktur blandt danske forskningsinstitutioner for at udnytte mulighederne, og at der derfor er et behov for en langsigtet forsknings- og udviklingsindsats.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside