Gå til indhold

De danske GTS-institutter leverer et vigtigt bidrag til den grønne omstilling

24. november 2023
Ny evaluering viser, at de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) bidrager til erhvervslivets teknologiske udvikling – især grønne teknologier. 44 pct. af GTS’ernes kunder vurderer, at GTS-løsninger bidrager til introduktion af nye produkter. 41 pct. af disse er inden for grøn omstilling.

Det er et af hovedbudskaberne fra en ny evaluering af Danmarks syv GTS-institutter, som Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har gennemført for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Evalueringen konkluderer også, at den gruppe af GTS’ernes virksomhedskunder, som har købt forsknings- og udviklingsopgaver, har større sandsynlighed for at implementere en grøn innovation end andre sammenlignelige virksomheder.

Evalueringen viser, at GTS-institutterne løfter en central opgave som brobygger mellem de danske virksomheder på den ene side og den nyeste forskning udviklet på danske universiteter og i udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner på den anden. GTS-nettet indtager således en nøgleposition dér, hvor forskning og viden overgår til konkret, teknologisk innovation i virksomheder og samfund.

De syv institutter formår også at tilpasse deres ydelser, så de ikke blot henvender sig til store, forsknings- og teknologiintensive virksomheder. Institutterne har noget på hylderne, der gør en forskel for alle typer virksomheder.

Centrale kompetencer og faciliteter

Evalueringen peger på, at GTS-institutterne har et højt kompetenceniveau samt relevante og efterspurgte test- og demonstrationsfaciliteter. Det er væsentlige motivationsfaktorer for virksomheders samarbejde med og køb af ydelser hos GTS-institutterne. GTS-nettets indsats for at forske, udvikle og innovere i samarbejde med både danske og udenlandske videninstitutioner og virksomheder, koblet med investeringer i egne testfaciliteter, er omdrejningspunktet for at kunne opretholde et højt kompetenceniveau.

Årligt når institutterne ud til næsten 20.000 danske virksomhedskunder, og GTS-nettets samarbejde med dansk erhvervsliv er stigende, både i form af øget, kommerciel omsætning og målt på antallet af FoU-samarbejder med virksomheder.

Evalueringen viser dog også, at GTS-nettets forsknings- og udviklingsaktiviteter samlet har været let faldende i perioden 2011-2021. GTS’erne tiltrækker i dag færre, konkurrenceudsatte FoU-midler end tidligere fra såvel danske som internationale FoU-programmer. Derfor intensiverer og systematiserer GTS-institutterne deres søgning af eksterne midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Fakta om evalueringen

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, har i 2022-2023 på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opdrag gennemført evalueringer af de syv GTS-institutter og det samlede GTS-net.

I forløbet er gennemført selvevalueringer foretaget af GTS-institutterne, kundesurvey-undersøgelser, interviews med GTS-direktører og -medarbejdere, med GTS-følgegruppemedlemmer fra eksterne organisationer, og rundbordsdrøftelser med repræsentanter fra virksomheder og andre innovationsaktører. Evalueringen drøftes på tre møder i december med centrale interessenter fra ministerier, fonde, universiteter, videnklynger, erhvervsorganisationer, brancheforeninger mfl.

Fakta om GTS-nettet

  • Det danske GTS-net består af syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS): Alexandra Instituttet, Bioneer, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM), DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.
  • Institutterne er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren, og kan dermed ansøge statens GTS-bevilling til forskning, udvikling og videnspredning.
  • I 2022 modtog de syv institutter i alt 311 mio. kr. i resultatkontrakt-midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  • GTS-nettets samlede omsætning udgjorde 3,6 mia. kr. i 2022, heraf 612 mio. kr. i forskning- og udvikling (løbende priser).
  • GTS’ernes kommercielle omsætning er steget med 523 mio. kr. (fra 1.769 mio. kr. i 2011 til 2.292 mio. kr. i 2021 (faste 2021-priser)).
  • Antallet af danske virksomhedskunder har i samme periode ligget ret stabilt omkring 20.000 (Der er ikke tale om unikke kunder, da virksomheder, der handler med flere GTS’er, medregnes tilsvarende flere gange).
  • GTS’ernes FoU-omsætning er faldet med 144 mio. kr. (fra 986 mio. kr. i 2011 til 842 mio. kr. i 2021 (faste 2021-priser), dog med DBI og DFM som markante undtagelser og stabilt niveau hos FORCE Technology.
  • I de senere år er antallet af virksomheder, der deltager i FoU-projekter med et GTS, steget. Virksomheder angiver, at GTS-instituttet var afgørende for projektets faglige resultater (76 pct. er helt eller delvist enig) tæt fulgt af GTS-instituttets initiering samt ledelse og administration af FoU-projektet. (Her er hhv. 60 og 65 pct. helt eller delvist enig).
  • 93 pct. af GTS’ernes kunder oplever, at ydelsen i høj grad (67 pct.) eller nogen grad (26 pct.) lever op til deres forventninger.
  • 44 pct. af GTS’ernes virksomhedskunder angiver, at deres samarbejde med et GTS-institut i høj eller nogen grad har bidraget til nye eller væsentligt forbedrede produkter eller serviceydelser. Den tilsvarende andel for procesinnovation (nye eller væsentligt forbedrede arbejds- og produktions-processer eller produktionsteknologier) er 29 pct.

Handlinger tilknyttet webside