Gå til indhold

UVVU træffer afgørelse i to sager om videnskabelig uredelighed

29. august 2012
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har truffet afgørelse i to af en række verserende sager.

Pressemeddelelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Afgørelserne er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det godtgjort, at der i begge sager har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.

Begge sager blev anmeldt til udvalget i november 2010.

Sag om tælletal

Den ene sag drejede sig om tællinger af immunhistokemisk farvede celler i snit af lymfeknuder, herunder særligt beskrivelsen af tællemetoderne i et manuskript indsendt til et videnskabeligt tidsskrift.

UVVU fandt, at et af de væsentlige krav til videnskabeligt arbejde er gennemsigtighed i metodevalget, hvilket muliggør reproduktion og relevant fortolkning af de fremlagte resultater og deres troværdighed. Det er derfor et oplagt krav, at den valgte metode må begrundes og beskrives indgående. Dette er ikke sket i det af Indklagede udarbejdede manuskript, som tilmed rummer oplysning om et tælleareal, der af Indklagede i sagsforløbet er beskrevet som forkert.

UVVU konkluderede bl.a. på den baggrund, at Indklagede ved rapporteringen af sine forskningsmæssige resultater har afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, som er anvendt, samt at den pågældende har angivet urigtige oplysninger om to studerendes bidrag til Indklagedes manuskript. Udvalget fandt, at forholdet var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, at Indklagede havde handlet groft uagtsomt, og at forholdet derfor var videnskabeligt uredeligt.

Sag om mus

Den anden sag drejede sig om, at ikke alle de i en videnskabelig artikel beskrevne mus kunne have eksisteret.

Der skulle efter artiklens angivelser indgå mindst 8-12 mus karakteriseret ved en særlig arvelig mangel i undersøgelserne. UVVU fandt efter en gennemgang af Indklagedes materiale sammenholdt med de øvrige oplysninger i sagen ikke dokumentation for mere end 5 mus, dvs. der manglede dokumentation for de sidste 3-7 mus. UVVU lagde herefter til grund, at ikke alle de i artiklen beskrevne mus faktisk har foreligget.

Da Indklagede således i artiklen har givet vildledende og urigtige oplysninger både om det materiale, der er indgået i undersøgelsen, om typen af de i undersøgelsen indgåede grupper af mus og om den efterfølgende sammenlægning af grupper, blev forholdet karakteriseret som et alvorligt brud på god videnskabelig praksis. Udvalget fandt, at Indklagede har handlet forsætligt ved afrapporteringen af sine forskningsmæssige resultater, og at forholdet var videnskabeligt uredeligt.

”Det har været to usædvanligt komplicerede sager, og det har derfor trukket længere ud, end vi bryder os om. Men jeg er glad for at konstatere, at de to afgørelser efter en meget omhyggelig behandling er truffet af udvalget i fuld enighed”, siger udvalgets formand landsdommer Henrik Gunst Andersen.

Afgørelser truffet af UVVU er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kontakt

Kontorchef i Styrelsen for Forskning og Innovation Charlotte Elverdam, telefon 7231 8220, email chel@fi.dk

Om UVVU

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som behandler anmeldelser om videnskabelig uredelighed, er oprettet med hjemmel i lov om forskningsrådgivning mv. Der er nedsat tre udvalg, der ledes af en fælles formand, som er landsdommer. Medlemmerne af UVVU er alle anerkendte forskere. UVVU sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

UVVU’s virksomhed er yderligere fastlagt ved bekendtgørelse om UVVU (nr. 306 af 20. april 2009 med senere ændring) og ved UVVU’s egen forretningsorden.

Handlinger tilknyttet webside