Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Kommissorium for Forum for Forskningsfinansiering

Kommissorium for Forum for Forskningsfinansiering

Forskning er en vigtig drivkraft for udviklingen af vores samfund. Forskningen skaber ny viden, danner grundlag for uddannelse og bidrager til innovation. Forskning er således en af nøglerne til bæredygtig vækst og velfærd og en dybere forståelse af os selv og vores verden.

Kommissoriet er opdateret efter regeringsskifte i 2019

Forskning spiller desuden en væsentlig rolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer herunder i den grønne omstilling.

Dansk forskning klarer sig rigtigt godt i internationale sammenligninger. Danmark er blandt de lande i OECD, der investerer mest i forskning. Samtidig er Danmark ét af de lande, som har den højeste forskningsmæssige gennemslagskraft.

Det danske forskningslandskab har gennem de seneste 10 år undergået store forandringer som følge af en markant vækst i de eksterne forskningsmidler. Særligt de private fonde har alene i perioden 2007 til 2017 mere end fordoblet deres bevillinger til offentligt udført forskning. I 2017 finansierede private fonde og organisationer 13 pct. af den offentligt udførte forskning i Danmark.

Den eksterne forskningsfinansiering bidrager til at løfte forskningsomfanget og skaber bedre vilkår for at dansk forskning kan udfolde sit potentiale på en måde, som ikke ville være mulig med offentlig finansiering alene, herunder særligt på de danske universiteter.

Væksten i eksterne forskningsmidler betyder samtidig, at flere aktører gennem store forskningsinvesteringer og specifikke uddelingsstrategier har stigende indflydelse på retningen i dansk forskning. Udviklingen skaber således et behov for at styrke samarbejdet mellem de forskningsfinansierende og forskningsudførende parter, for at tilpasse de strukturelle rammer og understøtte at aktørernes strategier og initiativer spiller konstruktivt sammen.

Forum for Forskningsfinansiering er etableret af uddannelses- og forskningsministeren og skal udgøre en platform for dialog mellem centrale forskningsfinansierende og -udførende aktører i Danmark.

Formål

Forum for Forskningsfinansiering skal overordnet understøtte, at der skabes mest mulig kvalitet, effekt og samfundsværdi af de mange midler, der investeres i forskning og innovation på de danske universiteter. Forummet skal - med respekt for de enkelte aktøres autonomi og forskellighed – drøfte tematikker, herunder udfordringer og forbedringspotentialer, hvor samspillet mellem den offentligt finansierede forskning, universiteterne og de private fondes forskningsfinansiering er af særlig betydning. Forummet vil også udgøre en platform, hvor medlemmerne kan dele best practice samt diskutere øvrige relevante aktuelle temaer i forsknings- og uddannelsessystemet.

En udfordring som Forum for Forskningsfinansiering skal drøfte, er spørgsmålet om de indirekte omkostninger knyttet til eksternt finansierede forskningsprojekter.

Forum for Forskningsfinansiering skal med afsæt i en international kortlægning identificere og drøfte modeller til en bæredygtig håndtering af indirekte omkostninger.

Andre væsentlige tematikker, som forummet kan drøfte, er for eksempel udfordringer og forbedringspotentiale relateret til forskerkarriereveje, herunder timeglas-effekten, en mere ligelig kønssammensætning i forskningen samt internationalisering af dansk forskning og dansk forskningsinfrastruktur i verdensklasse.

Forum for Forskningsfinansiering kan på baggrund af sine drøftelser vælge at udforme f.eks. fælles hensigtserklæringer eller anbefalinger.

Organisering

Departementschefen for Uddannelses- og Forskningsministeriet er formand for Forum for Forskningsfinansiering.

Forum for Forskningsfinansiering består af ledelsesrepræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, private og offentlige fonde samt universiteterne.

Forum for Forskningsfinansiering sammensættes af:

 • Et medlem udpeget af Carlsbergfondet
 • Et medlem udpeget af Lundbeckfonden
 • Et medlem udpeget af Novo Nordisk Fonden
 • Et medlem udpeget af for Velux Fonden
 • Et medlem udpeget af Villum Fonden
 • Rektor for Aalborg Universitet
 • Rektor for Aarhus Universitet
 • Rektor for Copenhagen Business School
 • Rektor for Danmarks Tekniske Universitet
 • Rektor for IT-Universitetet
 • Rektor for Københavns Universitet
 • Rektor for Roskilde Universitet
 • Rektor for Syddansk Universitet
 • Formand for Danmarks Frie Forskningsfond
 • Formand for Danmarks Grundforskningsfond
 • Formand for Danmarks Innovationsfond

Forummet mødes som udgangspunkt to gange årligt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet sekretariatsbetjener Forum for Forskningsfinansiering.

Senest opdateret 04. juni 2020