Gå til indhold

Redegørelsen fra Københavns Universitet om den videre håndtering

Bilag til pressemeddelelsen "Redegørelsen fra Københavns Universitet i Penkowa-sagen". Alternativ version til PDF. Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
1260 København K

                                                                                     9. februar 2011

Redegørelse om den videre håndtering af sagen om Milena Penkowa til videnskabsministeren

I forlængelse af brev af 4. februar fra videnskabsministeriets departementschef Uffe Toudal Pedersen til formand for Københavns Universitets bestyrelse Nils Strandberg Pedersen fremsendes hermed svar på anmodningen om en hurtig redegørelse om Københavns Universitets videre håndtering af sagen om Milena Penkowa.

Politianmeldelse

Københavns Universitet har den 3. februar 2011 valgt at politianmelde den tidligere ansatte Milena Penkowa. KU har begrundet mistanke om, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk af grov karakter og eventuelt bedrageri af grov beskaffenhed.

Mistanken retter sig mod, at medarbejderen har forfalsket dokumenter i 2003 i forbindelse med indlevering af en doktordisputats, som blev trukket tilbage efter kritik fra bedømmelsesudvalget.

Det daværende dekanat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet mente imidlertid, at kritikken var så alvorlig, at det skulle udredes, hvorvidt der var grundlag for at sende sagen til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

I den forbindelse ønskede KU blandt andet dokumentation for udførelsessted for en række rotteforsøg uden for dyrestalden på Panum. Milena Penkowa svarede dengang via sin advokat, at forsøgene var udført i Spanien hos et selskab benævnt RRRC Pharmaceuticals og fremlagde i den forbindelse forskellige dokumenter, der bar RRRC navn og logo og som bl.a. angav at være udfærdiget i 1998 og 2000.

Meget tyder imidlertid nu på, at disse dokumenter er forfalskede. På baggrund af en henvendelse i sagen fra Weekendavisen har KU via en advokat i Spanien fået bekræftet, at omtalte selskab ikke har eksisteret i Spanien.

Et logo der optræder på nogle af de dokumenter Milena Penkowa i sin tid fremlagde kan samtidig henføres til et amerikansk selskab, der ifølge Weekendavisens oplysninger først blev stiftet i 2001 og som overfor avisens journalister afviser enhver forbindelse med Spanien eller Milena Penkowa.

Meget tyder således på, at de for KU fremlagte dokumenter har været forfalskninger fremstillet for at skjule, at de i den pågældende indleverede doktordisputats angivne forsøg ikke har været gennemført eller ikke lod sig dokumentere.

Universitetet ser med stor alvor på sagen og vil naturligvis bistå politiet i efterforskningen, i det omfang politiet måtte ønske.

Redegørelse til Videnskabsministeriet

Som vedtaget på Københavns Universitets bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 gennemfører Københavns Universitet i samarbejde med Kammeradvokaten en sagsgennemgang med det formål at få afdækket den administrative håndtering af Milena Penkowas forhold, nærmere bestemt de begivenheder, der er oplistet nedenfor.

Gennemgangen skal munde ud i en skriftlig faktuel redegørelse underskrevet af bestyrelsesformanden og Kammeradvokaten, som afgives til Videnskabsministeriet.

Den skriftlige redegørelse skal indeholde en gennemgang af de faktuelle omstændigheder i perioden 2002 til 2011, som knytter sig til følgende begivenheder, angivet i kronologisk rækkefølge:

 1. Forløbet i forbindelse med aflevering og tilbagetrækning af den første doktordisputats
 2. Indlevering og bedømmelse af den anden doktordisputats
 3. Sag i Praksisudvalget
 4. Modtagelse af EliteForskerprisen
 5. Professorbedømmelsen
 6. Suspensionen og Milena Penkowas fratræden
 7. Tilbagebetaling af fondsmidler
 8. UVVU-sag indbragt af Københavns Universitet
 9. UVVU-sag indbragt af institutleder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 10. Eventuelle andre af Københavns Universitet foretagne bedømmelser og referater fra MUS-samtaler
 11. Bestyrelsens håndtering af sagen

Redegørelsen skal basere sig på det indsamlede skriftlige materiale, som er i Københavns Universitets besiddelse, men kan efter en konkret vurdering suppleres af spørgsmål til ansatte på universitetet, der har været involveret i den administrative behandling af sagerne.

Der udarbejdes en bilagssamling indeholdende det samlede materiale.

Kammeradvokaten foretager endvidere i tilknytning til den faktuelle redegørelse en vurdering af den administrative håndtering af de gennemgåede sager. Denne vurdering afleveres i et særskilt dokument.

Ultimo marts 2011 sender KU redegørelsen til Videnskabsministeriet, som er universiteternes tilsynsmyndighed.

Faglig proces og rådføring med Det Frie Forskningsråd (DFF)

Det er KU's vurdering, at der dertil er behov for en faglig proces til at udrede forholdene i relation til Milena Penkowas forskning – og at dette bør ske via brug af et eksternt uvildigt videnskabeligt udvalg.

KU har i den forbindelse taget kontakt til Det Frie Forskningsråd med henblik på at søge rådgivning om, hvordan en sådan proces konkret kan tilrettelægges. Det Frie Forskningsråd har velvilligt taget imod henvendelsen og givet udtryk for, at det gerne bistår som rådgiver samt at man vil give KU svar hurtigst muligt om en mulig fremgangsmåde.

Tilbagetrækning af videnskabeligt arbejde mv.

Da der nu er rejst begrundet mistanke om dokumentfalsk og bedrageri har KU bedt Milena Penkowa og medforfatteren til en af artiklerne i den oprindelige disputats om at trække artiklen tilbage fra det tidsskrift, hvor den i sin tid blev publiceret – og samtidig gjort tidsskriftet opmærksom på mistanken og opfordringen til de to forfattere om at trække artiklen. KU er informeret om, at medforfatteren efterfølgende har anmodet tidsskriftet om at trække artiklen.

KU skal oplyse, at universitetet pga. sagens alvor og karakter ikke ville have indstillet Milena Penkowa til eliteforskerprisen i 2009, hvis universitetet dengang havde været bekendt med de nævnte forhold vedr. politianmeldelsen af 3. februar 2011. KU finder således, at grundlaget for indstillingen er bortfaldet, såfremt Milena Penkowa er skyldig i de anmeldte forhold.

Revision

Rigsrevisionen gennemfører pt. en undersøgelse af universiteternes håndtering af private fondsdonationer. I den forbindelse ser Rigsrevisionen også på Milena Penkowas fondsprojekter. KU bistår naturligvis Rigsrevisionen hermed i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

Det kan i den forbindelse oplyses, at KU med bistand fra universitetets revisor allerede i november 2010 foranstaltede en intern gennemgang af Milena Penkowas konti. Denne gennemgang står naturligvis til rådighed for Rigsrevisionen.

Sager i Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU)

Udover ovennævnte forhold har KU den 17. november 2010 oversendt en sag til UVVU med henblik på UVVUs vurdering af forholdet, ligesom en institutleder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 18. november 2010 har oversendt en sag vedr. MPs forskning til UVVU.

Er der behov for udbygning af ovenstående, står KU naturligvis til rådighed.

Med venlig
Steen Ulrich
Sekretariatschef

Rektorsekretariatet
Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. februar 2013