Du er her: Forside Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger i departementet Høring over udkast til retsforskrifter m.v.

Høring over udkast til retsforskrifter m.v.

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med høring over udkast til retsforskrifter m.v.

Ministeriet sender løbende udkast til lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger m.v. i høring. Modtagelse af høringssvar indebærer behandling af personoplysninger, typisk kontaktoplysninger på den, der afgiver høringssvaret.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger i forbindelse med høringer er at kunne behandle og vurdere høringssvar og herunder tage stilling til, om høringssvar giver anledning til, at et udkast til lovforslag, bekendtgørelse, vejledning m.v. skal ændres.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i ministeriets lovarbejde mv. er i de fleste tilfælde databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter ministeriet kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ministeriet har fået pålagt.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler oplysninger om personer, som har underskrevet høringssvar på vegne af institutioner, organisationer eller lignende. Der kan også behandles oplysninger om privatpersoner, der på egne vegne har indsendt høringssvar.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler bl.a. kontaktoplysninger og oplysning om stillingsbetegnelse på personer, som har underskrevet høringssvar på vegne af institutioner, organisationer eller lignende eller på egne vegne, men der kan efter omstændighederne også være tale om andre personoplysninger. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men der kan i visse tilfælde også være tale om følsomme oplysninger, hvis sådanne oplysninger indgår i et høringssvar.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på, at styrelsen kan bidrage til arbejdet med retsforskrifter mv.

Ministeriet videregiver som udgangspunkt alle modtagne høringssvar til lovforslag til Folketinget, der offentliggør høringssvarene på Folketingets hjemmeside sammen med en oversigt over behandlingen af lovforslaget i Folketinget. Herudover offentliggøres høringssvar på Høringsportalen.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer fra de modtagne høringssvar.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 01. oktober 2018