Klager over Danmarks Frie Forskningsfond

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandlingen af klager over Danmarks Frie Forskningsfond.

Ministeriet behandler klager over Danmarks Frie Forskningsfonds afgørelser om bevilling og om karensperioder. Der behandles personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger i klager over Danmarks Frie Forskningsfonds afgørelser er at kunne behandle og træffe afgørelse i sagerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af sagerne er § 33 i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om klageren. Afhængigt af den konkrete sag kan der også behandles oplysninger om bipersoner, herunder partsrepræsentanter.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler kontaktoplysninger på klageren med henblik på at kunne behandle sagen. Derudover behandles andre almindelige oplysninger afhængigt af den konkrete sag, f.eks. CPR-nummer, oplysninger om klagers ansættelsessted, forskningsprojekter mv.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse som sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond med henblik på, at fonden kan medvirke til sagens oplysning. Det bemærkes, at styrelsens og fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer normalt fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond, der videresender klagen fra klageren sammen med eventuelle supplerende oplysninger fra fonden.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 06. august 2018