Gå til indhold

FORSK2025 - fra indspil til katalog

SFU modtog 476 forslag til forskningstemaer, der udgjorde grundlaget for udviklingen af første udkast til FORSK2025-katalog. Et indblik i processen, der fandt sted i efteråret 2016, kan findes her på siden.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ønskede at inddrage interessenter med særlig viden om fremtidens forskningsbehov og -potentialer i formuleringen af første udkast til FORSK2025. SFU etablerede derfor fire sparringsgrupper, der bistod SFU i arbejdet med at udvikle det første udkast til FORSK2025-katalog, der blev sendt i åben konsultation i begyndelsen af 2017. Sparringsgrupper skulle først og fremmest medvirke til, at interessenternes ekspertise fsva. forskningsbehov og -potentialer blev sat i anvendelse i udviklingen af første udkast til FORSK2025-katalog. Med inddragelsen imødekom SFU endvidere et ønske fra interessenterne om at komme med ind i FORSK2025-maskinrummet i den helt tidlige fase af FORSK2025-processen.

I hver sparringsgruppe deltog ca. 25 bidragydere til FORSK2025, der repræsenterede en særlig viden om samfundets forskningsbehov og efterspørgsel og/eller nye løfterige forskningsmuligheder. Innovationsfonden assisterede SFU i skriveprocessen og deltog i samtlige grupper som procesunderstøttelse.

De fire sparringsgrupper

De mange indspil til FORSK2025 dækker en bred vifte af forskningstemaer. SFU valgte at nedsætte fire tematisk bestemte sparringsgrupper, der hver dækkede en meget bred kreds af beslægtede forskningsområder. Mange af de indkomne forslag til FORSK2025-temaer går på tværs af de fire grupper og indgik derfor i mere end én gruppe. SFU havde løbende fokus på forskningstemaer, der går på tværs af de fire grupper.

Nedenfor findes yderligere information om de enkelte grupper, herunder oversigter over, hvilke interessenter der deltog i grupperne.

 

Gruppe A: Teknologi, produktion, materialer, digitalisering mv.

Kendetegnende for de indspil, som blev dækket af denne gruppe, er, at indspillene i høj grad tager afsæt i et teknologiområde frem for at tage afsæt i en samfundsudfordring eller en samfundssektor. Indspillene vedrører eksempelvis bioteknologi, nanoteknologi, produktionsteknologi og dens implementering, ESS, kvanteteknologi, big data, materialer, internet of things, cybersikkerhed, blockchain, satellitter og rumteknologi, supercomputere, 3d-print, kunstig intelligens, wearables, robotter og meget mere.

Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

  Gruppe B: Sundhed mv.

  Kendetegnende for de indspil, som blev dækket af denne gruppe, er, at indspillene i høj grad relaterer sig til menneskers sundhed. Indspillene vedrører eksempelvis udvikling af nye lægemidler og medicinsk udstyr, organisering af sundhedsvæsenet, borgernær sundhed, pleje og omsorg, sund aldring, diagnostik og biomarkører, datadrevet sundhed, telemedicin og meget mere

   Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

   Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

    Gruppe C: Fødevarer, miljø, energi, infrastruktur, transport, byggeri, klima mv. 

    Kendetegnende for de indspil, som blev dækket af denne gruppe, er, at indspillene i høj grad relaterer sig til områder som miljø, vand, energi, fødevarer, bioøkonomi, infrastruktur, transport, byggeri, klima, Arktis, klimatilpasning, råstoffer, ressourceeffektivitet og meget mere.

     Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

     Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

      Gruppe D: Offentlig sektor, arbejdsmarked, globalisering mv. 

      Kendetegnende for de indspil, som blev dækket af denne gruppe, er, at indspillene i høj grad relaterer sig til områder som børn og unge, uddannelse, arbejdsmarked, globalisering, migration, integration, regional udvikling, turisme, offentlig økonomi, sociale indsatser og meget mere.

       Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

       Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

        Møder i grupperne

        Arbejdet i sparringsgrupperne blev tilrettelagt med udgangspunkt i to møder i efteråret 2016. Møderne var en lejlighed til, at interessenterne kunne bidrage med input til og drøfte SFU’s arbejde; det var ikke hensigten, at der på møderne skulle nås til enighed om struktur eller formuleringer i kataloget. Det skal understreges, at de indkomne FORSK2025-bidrag fra interessenterne udgjorde grundlaget for udformningen af temaer til FORSK2025 og dermed også grundlaget for drøftelserne om forskningstemaerne på møderne.

        1. møderunde: 12. – 15. september

        Første møde i de fire grupper blev afholdt i uge 37. På møderne præsenterede SFU de overordnede linjer i de modtagne forslag til forskningstemaer inden for gruppens fokusområder og et forslag til, hvordan FORSK2025-temaerne kan struktureres. 

         2. møderunde: 7. – 10. november

        I anden møderunde havde deltagerne mulighed for at drøfte og kommentere de reviderede udkast til FORSK2025-temaer. Med afsæt i drøftelserne på andet møde reviderede SFU med assistance fra Innovationsfonden udkastene til temaforslag og samlede dem i et første udkast til samlet FORSK2025-katalog, der blev sendt i åben konsultation i februar 2017.. 

        Kontakt

        Jens Haisler
        Chefkonsulent
        Tlf.: +45 72 31 82 48
        Email: jha@ufm.dk

        Handlinger tilknyttet webside

        Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
        Senest opdateret 23. juni 2024