Gå til indhold

Brancheforening for olie- og gas sektoren i Danmark

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Udvikling og anvendelse af nye olie- og gas teknologier og styrket viden om Danmarks undergrund

 

1. Resumé

I mere end 40 år er der blevet produceret olie og gas i Danmark, og sektorens betydning for hele det danske samfund er anselig. Der er og vil i mange år være brug for olie og gas, derfor har samfundet en interesse i at underbygge en hensigtsmæssig udnyttelse af olie- og gasressourcerne i den danske del af Nordsøen. Det har stor samfundsmæssig betydning at ressourcerne bliver udnyttet optimalt. Sektoren bidrager positivt med bl.a. flere tusinde arbejdspladser, betydelige skattebetalinger og øger forsyningssikkerheden igennem indvindingen af egen olie og gas.

Der er mange og store udfordringer i sektoren. Danmark kan forblive selvforsynende med olie og gas i mange år frem, men en del af potentialet er afhængigt af udviklingen af nye omkostningseffektive teknologier. Hvis potentialet bliver udnyttet, vil det være til stor gavn for dansk økonomi og styrke danske forskningsinstitutioner og virksomheder ikke bare nationalt, men også globalt.

Ny viden og ny teknologi kan være med til at øge potentialet i Nordsøen betragteligt, derfor er der brug for at tiltrække investeringer i efterforskning samt at gøre det attraktivt at udvikle og benytte ny teknologi, for at udvide den mængde olie der kan produceres. Imens gør tekniske forhold, at en række marginale projekter ikke kan realiseres på nuværende tidspunkt. Derudover forventes det, at langt de fleste af fremtidige fund på dansk område blot vil øge puljen af felter, der ikke er rentable med den nuværende teknologi.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen har længe været en væsentlig del af den danske økonomi. Frem til og med 2014 har den danske olie og gas bidraget med godt 400 mia. kroner til den danske statskasse. Den første olie blev produceret fra Dan feltet i 1972, og mere end 3,8 mia. tønder olie og gas blevet bragt i land.

Samtidig skønnes det, at omkring 15.000 beskæftigede og over 300 virksomheder er direkte eller indirekte tilknyttet indvinding, produktion og salg af olie og gas fra den danske del af Nordsøen. Olie- og gasproduktionen har i en lang årrække givet overskud på handelsbalancen, og Danmark er som det eneste EU-land nettoeksportør af olie og gas.

I 2012 tilkendegav et bredt flertal i folketinget, at det ønsker at indvinde Danmarks resterende olie-og gasressourcer til bedst mulig gavn for samfundet, idet olie og gas vil spille en væsentlig rolle i Danmarks energiforsyning i en lang årrække fremover. Produktionen af de resterende olie-og gasressourcer kan dog kun lade sig gøre med anselige nye investeringer i efterforskning, teknologiudvikling, udbygning af eksisterende og nye felter samt fornyelse af den aldrende infrastruktur.

Indvinding af Danmarks egen olie og gas, mindsker behovet for import fra andre dele af verden med lavere miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Forsyningssikkerheden er ligeledes i høj grad påvirket af dansk produktion, da Danmarks afhængighed af import af olie og gas fra områder med mindre stabile forhold reduceres af øget dansk indvinding.

3. Forskningsbehov

På to områder er der behov for, at der skabes ny eller forbedret viden og teknologi.

Nye teknologier

Helt nye teknologier skal udvikles, hvis indvindingsgraden skal øges yderligere. Denne type teknologier skal udvikles specielt til de særlige forhold, der eksisterer i de dansk olie- og gasreservoirer og vil fordre en ikke ubetydelig forsknings- og udviklingsindsats. Effekten af disse teknologier er ikke mulig at opgøre, da teknologierne ikke er kendte endnu.

Tilskyndelse af nye teknologier er effektivt i realiseringen af en større del af potentialet, for udvikling og brug af nye teknologier er en betydelig forudsætning for reduktion af omkostningerne. Indvindingsgraden vil især kunne øges med ny teknologi, for eksempel gennem en væsentlig reduktion af omkostningerne til udvikling af en brønd.

Der er et stort potentiale i at fremme anvendelsen af nye teknologier. Branchen deltager i idégenerering, udvikling og afprøvning af nye teknologier. Ofte sker arbejdet gennem partnerskaber med forskningsinstitutioner og universiteter i de tidlige faser af et udviklingsforløb, hvor der er relativt få barrierer for at videreføre udviklingen. Leverandørselskaber og andre olieselskaber er oftest samarbejdspartnere i de senere faser ved afprøvning og anvendelse af nye teknologier. Hvor der skal gennemføres afprøvning af ny teknologi i producerende felter, her er der risiko for, at projektudviklingen standser, da omkostninger og kommercielle risici stiger betydeligt.

Der må tages hensyn til, at afprøvning af ny teknologi på felterne i Nordsøen indebærer en betydelig risiko for en negativ påvirkning af de igangværende aktiviteter og den forventede indvinding. Dertil skal de involverede parter være villige til at investere i afprøvningen. En etablering af mekanismer der kan imødegå sådanne risici og investeringsbegrænsninger, vil være fremmende for anvendelsen af nye teknologier. Det vurderes, at projekter med et betydeligt potentiale er hæmmet af, at flere af de vurderede teknologier afventer feltafprøvning.

Geologi

Vurderinger af de tilstedeværende olie- og gasmængder og ressourcer vil til enhver tid afspejle det eksisterende vidensniveau. Der opnås løbende øget viden om potentialet i form af nye og forbedrede geofysiske data, nye tolkningsmetoder, nye tekniske muligheder samt data fra nye boringer. Herudfra udvikles nye efterforskningsmodeller, som kan føre til nye fund.

For at tage højde for de dynamiske effekter er det nødvendigt jævnligt at gennemføre vurderinger af det geologiske potentiale på et ensartet, standardiseret grundlag for at lave en opgørelse over det videre potentiale for olie- og gasefterforskningen i Nordsøen.

Det er væsentligt, at der skabes et attraktivt forskningsmiljø i et samarbejde mellem forskning og industri, således at innovation og idégenerering fremmes og understøttes.

Konkrete forslag:

  • Stimulere et miljø for innovation som vil generere ideer og modne viden og teknologier hen imod anvendelse i samarbejde mellem operatører, underleverandører, forskningsinstitutioner og universiteter.
  • Styrke et sammenhængende og internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø på dette område i Danmark.
  • Udarbejde og præsentere overordnede scenarier for hvordan ny forskning og teknologi kan bidrage til øget dataindsamling, efterforskning, olie- og gasindvinding fra den danske del af Nordsøen.
  • Dialog og samarbejde med især operatører for at identificere barrierer for udviklingen, herunder storskalaafprøvning af nye teknologier samt identifikation af de mekanismer, hvormed underleverandører og operatører kan mindske omkostninger og risici forbundet med teknologidemonstration i offshore felter.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

I disse år skal altafgørende beslutninger for den danske olie- og gasproduktion træffes. Siden 1972 er der blevet produceret olie og gas i Nordsøen, produktionen toppede i 2004 og er nu halveret. Hvis dette fald skal modarbejdes er der behov for omfattende investeringer.

Infrastrukturen i Nordsøen forventes at skulle have en række store investeringer, da store dele af infrastrukturen til produktion og transport af olie og gas har været i drift i mange årtier. Nogle anlæg trænger til fornyelse imens andre i stigende grad skal vedligeholdes.

Ny viden kan øge potentialet i Nordsøen betydeligt, derfor er der behov for at tiltrække investeringer i efterforskning, samt at gøre det attraktivt at udvikle og anvende ny teknologi. Imens gør økonomiske og tekniske forhold, at en række marginale projekter ikke kan realiseres. Det forventes endvidere, at størstedelen af fremtidige fund blot vil øge antallet af marginale projekter yderligere. Der er et stort potentiale i de marginale fund, men det kræver investeringer at udvikle denne type af projekter.

Der ligger et stort projekt i at videreføre udviklingen og udnyttelsen af Danmarks ressourcer, og i disse år skal der foretages en række afgørende beslutninger i olieog gassektoren. Derfor skal centrale udfordringer løses indenfor en overskuelig tidshorisont. Risikoen er, at dele af den eksisterende infrastruktur lukkes. Dette kan vanskeliggøre en optimal udnyttelse af de samlede ressourcer af olie og gas. hvilket vil betyde tab af produktion, og derved reduceres den potentielle værdiskabelse for hele samfundet.

5. Danske forudsætninger

Olie Gas Danmark, brancheforening for upstream olie og gas selskaber samt service og leverandørvirksomheder i Danmark

Regeringen præsenterede i 2014 et kommissorium for formulering af en langsigt strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og gas fra felterne i Nordsøen. Udarbejdelsen af strategien er sket i samarbejde med olie- og gas branchen i regi af brancheforeningen Olie Gas Danmark. Brancheforeningen er den centrale indgang til branchens virksomheder.

Center for Olie og Gas – DTU

Center for Olie og Gas – DTU skal medvirke til i en fælles indsats mellem den danske regering og den danske olie- og gasindustri på kommerciel basis at udvikle en langsigtet strategi for optimering af olie- og gasindvinding fra den danske del af Nordsøen. Centeret bør benyttes til at fremme idégenerering og modning af nye teknologier samt understøtte samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner. Andre forskningsinstitutioner i Nordsøområdet, der beskæftiger sig med forhold af relevans for danske reservoirtyper, kan også inddrages i et sådant arbejde. Centeret er etableret som et partnerskab mellem fem institutioner (DTU, KU, AAU, AU, GEUS) med ledelse og administration på DTU.

Københavns Universitets Kemisk institut, NanoGeoScience

Kemisk Institut på Københavns Universitet har etableret en styrkeposition på NanoGeoScience. Det er en interdisciplinær international forskningsgruppe, som beskæftiger sig med at løse faktuelle problemstillinger ved hjælp af nanoteknologi. Målet for NanoGeoScience forskningsgruppen er at samle ny grundlæggende viden og forståelse af reaktionerne mellem naturlige faststoffer og væsker og bruge det til at udvinde mere olie og til anden anvendelse i olieindustrien såsom karakterisering af sten, corrosion issues, forebygge scaling, wax buildup og lang tids effekterne af at indsprøjte CO2.

GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland

Forskning og rådgivning som støtter en forsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks olie- og gas ressourcer baseres på viden omkring undergrunden. GEUS er og har gennem flere årtier været den centrale rådgiver for de danske og grønlandske myndigheder og indgår i et tæt samarbejde med olieindustrien om forskning og rådgivning, der kan skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og produktion; dette gælder både nationalt og internationalt.

GEUS er endvidere nationalt dataarkiv og sikrer dermed at alle seismiske og boredata, inkl. prøvemateriale effektivt kan distribueres og anvendes til både rådgivning af myndigheder og industri samt til forskningsbrug.

6. Mål, effekt og perspektiver

Udvikling og anvendelse af nye teknologier har været en vigtig forudsætning for at øge produktionen af olie og gas fra de danske felter i Nordsøen. Siden starten af den danske olie- og gasproduktion i 1972 er der produceret ca. 3,8 mia. boe. Produktionen svarer til, at der er produceret 21 procent af den fundne olie og gas. Industrien forventer på nuværende tidspunkt fortsat at indvinde ca. 1,1 mia. boe fra kendte olie- og gasfelter med den nuværende teknologi. Dette vil kunne bringe indvindingsgraden til 27 procent. Men en forøgelse af indvindingsgraden med ét procentpoint vil kunne øge den samlede produktion med ca. 180 mio. boe af de samlede tilstedeværende mængder.

Hvis de teknologier kan blive udviklet og anvendt på kommercielle vilkår, vil det være muligt at indvinde yderligere en del af det samlede potentiale. Denne del anslås til yderligere ca. 1,2 mia. boe fra de projekter. Nye teknologier vurderes, potentielt at kunne øge indvindingen til omkring 34% af den indtil nu fundne olie og gas. Teknologierne vil altså øge indvindingsgraden med 7 procentpoint fra den nuværende forventning på 27%. Dette vil kræve en dedikeret indsats og massive investeringer i forskning.

7. Kontaktperson

Olie Gas Danmark, Esben Mortensen, Knabrostræde 30 1. sal, 1210 København K, Esben.mortensen@oilgasdenmark.dk, Tlf. 29494575

Center for olie – DTU, Bo Cerup-Simonsen, Danmarks Tekniske Universitet, Elektrovej, Bygning 375, rum 020, 2800 Kgs. Lyngby, Bcsi@dtu.dk, Tlf. 21789403

Københavns Universitet Kemisk Institut, Susan Louise Svane Stipp, Universitetsparken 5e, Bygning C, 2100 København Ø, stipp@nano.ku.dk, Tlf. 28 75 02 02

GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, Flemming Getreuer Christiansen, Øster Voldgade 10, 1350 København K, fgc@geus.dk, Tlf. 91333405 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2016