Gå til indhold

Dansk Metal - Barrierer for Industri 4.0 og implementering af nye produktionsteknologier i danske industrivirksomheder

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Barrierer for Industri 4.0 og implementering af nye produktionsteknologier i danske industrivirksomheder

 

1. Resumé

Den fjerde industrielle revolution eller Industri 4.0 bruges ofte som samle-betegnelser for en række nye produktionsteknologier, som har potentialet til at øge produktiviteten markant i danske industrivirksomheder. Et højt auto-matiserings- og digitaliseringsniveau i bred forstand er en afgørende forud-sætning for en stærk konkurrenceevne i fremtidens Danmark. Dansk Metal foreslår derfor, at der i de kommende år investeres i at understøtte forskning og udvikling, der kan nedbryde de barrierer, som står i vejen for, at den fjer-de industrielle revolution også når ud til de små og mellemstore danske in-dustrivirksomheder. Dansk Metal anbefaler blandt andet en fortsat priorite-ring af Manufacturing Academy of Denmark (MADE).

2. Samfundsmuligheder

Sammensmeltningen af it, mekanik, data og internet har skabt grundlaget for, hvad der er blevet kaldt den fjerde industrielle revolution. Nye teknologier skaber nye muligheder for, at industrivirksomhederne kan øge produktiviteten, tilbyde nye services, styrke konkurrenceevnen og levere innovative løsninger og produkter i en høj kvalitet. Forudsætningen for, at industrivirksomhederne kan drage nytte af de nye teknologier, er imidlertid, at også de små og mellemstore industrivirksom-heder er i stand til at implementere teknologierne. Dels skal kompetencerne være tilstede i arbejdsstyrken, og dels skal virksomhederne have overskud til at investere i nye højteknologiske produktionsteknologier samt se potentialet i teknologierne(*1). Forskningsinvesteringer, som kan øge udbredelsen af nye produktionstekno-logier, vil have potentiale til at styrke dansk konkurrenceevne og dansk økonomi.

3. Forskningsbehov

Det er veldokumenteret, at der på den ene side eksisterer en række barrierer for automatisering, men at potentialet i danske industrivirksomheder er stort(*2). Manufacturing Academy of Denmark (MADE) bidrager sammen med GTS-institutter og andre initiativer støttet af både Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden og private fonde til at gøre nye produktionsteknologier tilgængelige for de mindre industrivirksomheder. Dansk Metal vurde-rer, at det er helt afgørende, at indsatsen styrkes i de kommende år, da Dan-marks konkurrenceevne er dybt afhængig af højproduktive fremstillings-virksomheder.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forsknings-indsatsen

Det er Dansk Metals vurdering, at det fra offentlig side vil være hensigts-mæssigt fortsat at investere i MADE samt produktionsforskning i regi af Innovationsfonden og Markedsmodningsfonden. Indsatsen bør have et ved-varende fokus på små og mellemstore industrivirksomheder.

5. Danske forudsætninger

Danmark har stærke forudsætninger for at investere i udbredelse af nye pro-duktionsteknologier. Den danske arbejdsstyrke er kendetegnet ved en positiv indstilling til robotter og digitalisering, og såkaldte maskinstormere er ikke en udfordring i Danmark(*3). Samtidig har flere analyser vist, at potentia-let for at øge produktiviteten i danske industrivirksomheder er stort(*4).

6. Mål, effekt og perspektiver

Industri 4.0 vil have en positiv effekt på produktiviteten i danske industri-virksomheder til gavn for dansk innovations- og konkurrenceevne, økonomi og beskæftigelse, og samtidig vil investeringer i udbredelse af nye produkti-onsteknologi bidrage til at fastholde stærke produktionsvirksomheder i Danmark. ¨

7. Kontaktperson

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Erhvervspolitisk chef Dansk Metal T: 50 74 41 85 E: rshn@danskmetal.dk

8. Forslagets prioritering

Nr. 1


 *1 DI og Dansk Metal, maj 2016: ”ANALYSE DI og Metal - Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion”: http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/ANALYSE%20DI%20og%20Metal%20-%20Ny%20teknologi%20kr%C3%A6ver%20nye%20kompetencer%20i%20dansk%20produktion.pdf

*2 Erhvervs- og Vækstministeriet, januar 2016: ”Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder”: https://www.evm.dk/publikationer/2016/16-01-25-automatisering-smv

*3 DI og Dansk Metal, oktober 2015: ”Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen”: https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Arbejdstagere-og-arbejdsgivere-hilser-robotter-velkommen.aspx

*4 CBS, maj 2013: ”Produktiviteten kan øges med mere it og flere robotter”: http://www.cbs.dk/cbs-news-da/1867/produktiviteten-kan-oeges-mere-it-flere-robotter 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022