Gå til indhold

Dansk Metal - Eksport af dansk energiteknologi

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Eksport af dansk energiteknologi

 

1. Resumé

Dansk energiteknologi er på en række områder førende i verden. Forspringet sikrer hvert år store eksportindtægter, og potentialet for den energiteknologiske branche i Danmark vil også være stort i de kommende år, hvor flere lande verden over vil investere i energi- og klimateknologi. På den bag-grund anbefaler Dansk Metal, at der investeres i energiteknologisk forsk-ning og udvikling til gavn for danske industrivirksomheders innovationsev-ne og eksportmuligheder.

2. Samfundsmuligheder

Danmark står stærkt inden for produktion af energiteknologi. I 2015 eksporede danske virksomheder energiteknologi for 71,4 mia. kr(*1). Klimaaftalen, der blev indgået ved COP21 i Paris i december 2015, vil medføre at de 187 lande, som har underskrevet aftalen vil iværksætte en proces med udarbej-delse af ambitiøse landeplaner, hvilket er forudsætningen for, at de kan nå deres mål. Dansk erhvervsliv rummer mange styrkepositioner inden for det energiteknologiske område, og fortsat understøttelse af innovationsproces-sor er afgørende for at bevare det konkurrenceforspring, der kan sikre at danske termostater, fjernvarmeløsninger, pumper, vindmøller og vinduer bliver en del af verdens fremtidige klimaløsninger til gavn for eksport og beskæftigelse i Danmark.

3. Forskningsbehov

Forskningsbehovene spreder sig over en række forskellige teknologier; lige fra nye metoder til produktion af vindmøller til udvikling af mere energief-fektive termostater. I de senere år har solceller vundet terræn i store dele af verden, som følge af stærkt faldende priser. Der kan derfor være behov for projekter, som sikrer Danmark en stærkere position inden for solteknologier. En af de store udfordringer for både sol- og vindteknologierne er den volati-le produktion; skal vedvarende energi blive mere konkurrencedygtigt, er det derfor afgørende at opnå gennembrud inden for energilagring, som derfor også bør være en dansk forskningsprioritet.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forsknings-indsatsen

I forbindelse med den amerikanske præsident Barack Obamas lancering af Mission Innovation har den danske regering meddelt, at bevillingen til energiteknologisk forskning og udvikling skal øges. Den øgede prioritering for-ventes at blive rettet mod blandt andet Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvilket er positivt. Dansk Metal vurderer dog, at man med stor fordel også kan udmønte en væsentlig del af det dan-ske bidrag til Mission Innovation igennem Danmarks Innovationsfond, som rummer stor ekspertise på området. Danmarks Innovationsfond har samtidig i særlig grad mulighed for også at investere i forsknings- og udviklingssam-arbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner, hvilket kan bidrage til at løfte danske energiteknologier til et højere niveau.

5. Danske forudsætninger

På verdensplan vil traditionelle energikilder fortsat være et vilkår langt ind i det 21. århundrede. Danske virksomheder kan dog bidrage til, at forurenin-gen og klimapåvirkningen fra fossile energikilder mindskes. Dansk er-hvervsliv står stærkt i udviklingen af energieffektive og mere klimavenlige forbrændingsteknologier, fjernvarmeanlæg og termostater. Derudover har danske virksomheder en styrkeposition inden for udvikling, test og produk-tion af både hav- og landvindmøller.

En fortsat stærk dansk konkurrenceevne på energiområdet fordrer høje inve-steringer i forskning og udvikling af nye teknologier og produkter.

6. Mål, effekt og perspektiver

Fra et eksportperspektiv rummer klimaaftalen og de efterfølgende landepla-ner mange muligheder for innovative danske virksomheder, der kan forven-te et marked med voksende efterspørgsel efter klima- og energiteknologi. Danske virksomheders fortsatte succes på det energiteknologiske område vil være til gavn for dansk eksport og beskæftigelse.

7. Kontaktperson

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Erhvervspolitisk chef Dansk Metal T: 50 74 41 85 E: rshn@danskmetal.dk

8. Forslagets prioritering

Nr. 4


*1 Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/politik/gron-vaekst-danmark/eksport-energiteknologi 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022