Gå til indhold

Produktivitet i byggeriet

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

1. Resumé

Adskillige rapporter og analyser har gennem tiden kritiseret bygge- og anlægsbranchen for manglende vækst i produktiviteten og lav produktivitetsudvikling i forhold til andre brancher og andre lande. En række måleproblemer er knyttet til disse konklusioner, hvilket imidlertid ikke afholder høj som lav fra at give deres mening til kende.

Selv Produktivitetskommissionen kom til kort overfor at analysere produktiviteten i bygge og anlægsbranchen og vurderede, at talmaterialet i nationalregnskabet ikke giver et retvisende billede af produktivitetsudviklingen i branchen (se note 4).

På trods heraf er der ikke tvivl om, at der er et stort potentiale for at forbedre produktiviteten i branchen. Hvert år koster fejl, mangler og overskridelser af tids- og budgetrammer samfundet, virksomhederne og forbrugerne betydelige milliardbeløb.

Der er således et stort behov for at sætte mere massivt ind overfor at løse produktivitetsproblemerne indenfor bygge- og anlæg, hvilket kræver grundig og dybtgående forskning i udbuds- og produktionsprocesserne i branchen.

2. Produktivitet i byggeriet som samfundsudfordring

I byggeriet har virksomhederne mange skiftende arbejdssteder og indgår i skiftende samarbejdsrelationer, både fra projekt til projekt og i forløbet af den enkelte byggeproces. Denne struktur giver en række udfordringer i forhold til at øge kvalitet og produktivitet.

Som udgangspunkt handler øget produktivitet om at skabe mere og bedre byggeri for de samme ressourcer. Set i lyset af branchens struktur og den store gensidige afhængighed parterne imellem, stiller forbedringer i produktiviteten store krav til samarbejdsevnerne. En række erfaringer har således vist, at et forbedret samarbejde mellem alle parter i et byggeri samt gennem alle led i byggeprocessen skaber færre fejl og mangler, færre ulykker, forbedret kvalitet og højere indtjening.

Desuden viser erfaringerne, at medarbejderinddragelse, delegering af ansvar, bedre planlægning, tillid og gensidig respekt for hinandens kompetencer resulterer i en mere effektiv byggeproces. Det handler om at inddrage alle kompetencer til at udvikle nye, smarte løsninger og sikre kvaliteten fra start til slut.

Eksemplerne er mange. Her nævnes blot nogle få:

  • Region Nordjylland udbyder med krav om samarbejde, hvilket afspejler sig i forbedrede priser, ingen fejl og mangler, overholdelse af tidsplaner og budgetrammer.
  • Enemærke & Petersen A/S bruger samarbejde som et varemærke, der afspejler sig på bundlinjen.
  • Ved at stille krav om tillid og samarbejde har det almene boligselskab Fruehøjgaard gentagne gange oplevet byggeprocesser præget af få mangler, billigere pris og aflevering til tiden.
  • Der er en tendens til, at de nominerede projekter til den årlige Renoverpris har haft et markant godt samarbejde.

Produktions- og udbudsprocesserne er de centrale omdrejningspunkter for at forbedre produktiviteten og styrke kvaliteten i bygge- og anlægsbranchen. Der er således et stort behov for at øge forskningen inden for disse områder.

3. Forskningsbehov

Behov for forskning i udbudsprocesser og produktionsprocesser. Heraf følger forskning i betydning af samarbejde og tillid mellem de involverede parter.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

Forskning inden for bygge- og anlæg har erfaringsmæssigt størst gennemslagkraft i branchen, når det foregår som et samarbejde mellem forskere og praktikere, og det vurderes, at resultater vil kunne udnyttes umiddelbart i branchen.

Når det er sagt, har det dog traditionelt været en stor udfordring at sprede viden, særligt til de små og mellemstore virksomheder, som udgør 90% af branchen. En solid basis af forskningsbaseret viden vil være en effektiv løftestang til at få indsatsen til at lykkes.

Branchesamarbejder, foreninger og GTS-institutter som f.eks. Værdibyg, Lean Construction-DK, Bips, Teknologisk Institut, Byggecentrum og Byggeriets Evalueringscenter vil kunne spille en rolle i formidlingen af resultater og spredning til virksomhederne i branchen. Desuden bør den nye viden implementeres i undervisningen på uddannelsesstederne.

5. Danske forudsætninger

Danske forskningsinstitutioner som TI, SBI, DTU, CBS og AAU har gode forudsætninger for at skabe ny viden om forbedrede produktionsprocesser og udbudsprocesser. Tværfaglige samarbejder mellem institutionerne vil evt. kunne skabe nye perspektiver.

Der gøres opmærksom på, at EU arbejder på at implementere nye procestankegange i 2020-strategien for byggeriet, som i øjeblikket er under udarbejdelse.

6. Mål, effekt og perspektiver

Højere produktivitet i bygge- og anlægsbranchen vil have vidtrækkende følger for samfundet. Med de store offentlige investeringer i infrastruktur-, anlægs- og byggeprojekter i disse år, er der i særdeleshed brug for at udnytte ressourcerne bedre. Alene arbejdskraft til sektoren kan blive en udfordring i løbet af de kommende år.

Desuden vil samfundet spare på omkostninger til overskridelser af budgetter, reparation af fejl og mangler, konflikthåndtering i det juridiske system mv. Ulykkesniveauet vil sandsynligvis også falde, hvilket medfører store omkostninger for såvel samfundet som den enkelte.

Produktionsværdien i bygge- og anlægsbranchen beløber sig årligt til ca. 170 mia. kr., så ved at sænke antallet af fejl og mangler blot nogle få procentpoint, kan der spares store summer.

7. Kontaktperson

Peter Ahrenfeldt Schrøder, pas@lo.dk, 29826610.
Sekretariatsleder for BAT Gunde Odgaard, tlf. 88 92 11 00/40747475

8. Forslagets prioritering

6. prioritet.

Note 4: Produktivitetskommissionen, Analyserapport 2, ”Konkurrence, internationalisering og regulering”, august 2013, s. 148. Se mere her  

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022