Gå til indhold

Det Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Verden står i dag over for en lang række udfordringer i relation til miljø og ressourceknaphed. En stærkt stigende befolkningsudvikling, øget produktion og velfærd vil lægge et voksende pres på ressourcer og miljø. Derfor bliver det afgørende, at der også fremover er et tæt samspil mellem vores forskningsindsats og de miljøudfordringer, som vi står overfor både i Danmark og globalt.

Forskning og udvikling af miljøteknologiske løsninger er helt nødvendige forudsætninger for at opfylde FN’s nye bæredygtighedsmål, der bl.a. sigter mod at afskaffe sult og ekstrem fattigdom, sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold, bekæmpe klimaforandringerne og sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Derfor er det også en prioritet for bestyrelsen for MUDP, at den fremtidige forsknings- og innovationsindsats i Danmark fokuserer på nye løsninger, der adresserer de globale udfordringer i relation til miljø og ressourceknaphed.

På den baggrund ønsker bestyrelsen følgende hovedområder prioriteret i FORSK2025:

Rent vand

Rent vandmiljø og god drikkevandskvalitet er centrale udfordringer på vandområdet både herhjemme og globalt. Danske miljøteknologiske løsninger kan bl.a. være med til at sikre en energineutral vandsektor, nye rensetrin for spildevand, rent drikkevand, sensorer og overvågning, digital styring og ressourceoptimering. Løsninger udviklet i Danmark har et stort eksportpotentiale.

Ren luft

Luftforurening er et stigende globalt problem. Alene i EU menes luftforureningen at være skyld i 400.000 for tidlige dødsfald årligt samt skader på dyre- og planteliv. Derfor er det vigtigt at prioritere forskning i og udvikling af nye og effektive metoder til både forebyggelse af luftforurening samt til rensning af luft i både industrien og transportsektoren.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsindsatsen i Danmark er godt i gang, og der findes allerede mange eksempler på nye grønne og innovative løsninger. Det er vigtigt at fastholde og styrke indsatsen, hvor der globalt er en meget stor efterspørgsel.

Cirkulær ressourceanvendelse

Der efterspørges, både af hensyn til miljø og af hensynet til virksomhedernes konkurrenceevne, udvikling og demonstration af teknologiske løsninger, der sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse. Der er behov for nye løsninger, der øger genanvendelighed og produktlevetid, ressourceeffektive produktionsprocesser, anvendelse af fornybare og bionedbrydelige materialer, og for løsninger der sikrer, at problematiske kemikalier i ressourcekredsløbet så vidt muligt undgås.

Udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologier har siden 2007 været en del af den samlede forsknings- og innovationsindsats i Danmark, og det er vigtigt, at vi på lang sigt sikrer en afbalanceret værdikæde fra grundlæggende forskning over strategisk forskning til innovation/demonstration og markedsmodning. Indsatsen bør tilrettelægges, så den strategiske forskning i miljøteknologi baner vejen for, at der i regi af MUDP, kan igangsættes de meget virksomhedsnære demonstrationsprojekter – både i stor og lille skala. Dermed sikrer vi de bedste forudsætninger for, at den miljøteknologiske indsats resulterer i udvikling af en lang række nye løsninger, som - udover at løse væsentlige miljømæssige udfordringer bedre og ofte billigere – også bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Vi finder kun frem til de særligt løfterige løsninger, hvis vi fortsat prioriterer et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomhederne, og bestyrelsen ser derfor meget gerne, at der i FORSK2025 prioriteres praktisk og anvendt forskning, som spiller positivt sammen med dokumenterede effektive og virksomhedsrettede ordninger som MUDP, der udover at mobilisere virksomhederne også har stor geografisk spredning og af de deltagende virksomheder opleves som u-bureaukratisk.

Til orientering vedlægger jeg MUDP årsberetning 2015 hvor de væsentligste temaer er angivet. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024