Gå til indhold

KEA

KEA har indsendt 5 forslag til forskningstemaer

Københavns Erhvervsakademis (KEA) indspil til FORSK2025

KEA takker for muligheden for at bidrage til at identificere fremtidens vigtigste forskningsområder. Det er første gang, at erhvervsakademierne er inviteret til at komme med indspil. Det er en vigtig udvikling på vejen mod, at viden kommer i anvendelse i samfundet, herunder i virksomhederne – særligt små- og mellemstore virksomheder. I KEA’s perspektiv er det afgørende, at prioriteringen af forskningsinvesteringerne tager udgangspunkt i virksomhedernes specifikke behov, og at resultaterne kan omsættes i praksis i form af konkrete løsninger og produkter. Hvis indsatserne skal give genklang ”i virkeligheden” er der behov for langsigtede prioriteringer. Derfor vil vi også gerne kvittere for, at FORSK2025 skal bygge oven på de gode elementer i FORSK2020. KEA’s input til FORSK2025-kataloget: KEA spiller følgende konkrete forslag ind i FORSK2025-processen (prioriteret rækkefølge):

Forslagene er prioriteret pba. vores kendskab til udviklingen og efterspørgslen på viden inden for de brancher, vores uddanner retter sig imod. Herudover har vi bl.a. inddraget OECD’s analyse om fremtidens teknologier og megatrends samt Horizon2020. Set fra vores perspektiv bør forskningsindsatserne i FORSK2025 samlet set prioritere et fokus på:

 • det tekniske og produktionsrettede område (inkl. energi- og byggeområdet),
 • teknologiudvikling, herunder digitale teknologier, big data, IoT og sikkerhed,
 • materialer og materialeteknologi,
 • entreprenørskab, nye forretningsmodeller og innovation,
 • design (servicedesign, design thinking),
 • bæredygtighed,
 • praksis- og produktorienteret didaktik

I relation til forskningstemaerne i FORSK2020 ser vi især gerne, at der bygges oven på følgende forskningstemaer:

 • Fremtidens energiteknologier og systemer
 • Fremtidens klima og klimatilpasning
 • Digitale muligheder og løsninger
 • Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer
 • Strategiske vækstteknologier
 • Transport, logistik og livsrum
 • Uddannelse, læring og kompetenceudvikling

Flere af temaerne fra FORSK2020 har aktuelt været grundlag for udvikling af AU-uddannelser inden for det tekniske og produktionsrettede område (regeringens VEU-indsats). Bl.a. inden for automation, energioptimering, byggeteknologi og -koordination. Gennem dimittenderne bidrager uddannelserne meget konkret til spredning og omsætning af viden i virksomhederne og videre til løsning af nogle af de samfundsudfordringer, der nævnes i FORSK2020.

Omsætning af viden i virksomhederne

Uddannelser på et grundlag af nyeste viden er helt afgørende for den videntransfer, der sker mellem vores dimittender og private virksomheder, som størstedelen af KEA’s dimittender finder beskæftigelse i. KEA – såvel som de øvrige erhvervsakademier – spiller herigennem en vigtig rolle i, at forskningsbaseret viden nyttiggøres og bidrager til innovationskapaciteten i det private erhvervsliv. Det bør være en præmis i fremtidens forskningsstrategi, at viden skal ”videre” og være medskaber af fremtidens innovative løsninger. Det er derfor også afgørende, at forskningen på universiteterne og øvrige forskningsmiljøer er (let) tilgængelig for de instituti-oner, der har behov her for – og organisering og forskningsstrategi skal på det enkelte universitet og GTS-institut mv. rumme denne ”bro” til andre uddannelsesformål. Forsk-ningsstrategierne bør således altid suppleres med modeller for, hvordan viden gøres tilgængelig. En bedre samskabelse på disse områder vil formentlig vise, at de videregående uddannelser kan skabe mere værdi for samfundet, end vi gør i dag.

KEA stiller sig meget gerne til rådighed i den kommende proces med udarbejdelsen af FORSK2025-kataloget.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022