Gå til indhold

Principper for udvælgelse af temaer i FORSK2025

Nedenfor er de overordnede principper, der på baggrund af en helhedsvurdering af de indkomne forslag er lagt til grund for vurdering og udvælgelse af temaer i FORSK2025.

A. Relevans

Temaet skal have væsentlig relevans for Danmark

Der kan være tale om en væsentlig national eller global mulighed og/eller samfundsudfordring, som kan være drivkraft for værdiskabelse i dansk erhvervsliv og/eller i den offentlige sektor.

Der skal argumenteres for, hvorfor en strategisk forskningsindsats på området vil være særligt perspektivrig i en dansk sammenhæng.

Tidshorisonten skal række ud over det dagsaktuelle

Tidshorisonten for de identificerede forskningstemaer skal række ud over det dagsaktuelle og adressere fremtidige udfordringer og muligheder for Danmark i en global kontekst.

Forskningsindsatserne kan sigte mod at skabe konkrete løsninger inden for en kortere årrække, men skal samtidig have et langsigtet perspektiv for øje. Forskningen skal således give væsentlige bidrag til uddannelse af forskere og dimittender, som vil blive efterspurgt af erhvervslivet og den offentlige sektor i årene fremover.

Forskningsbaseret viden skal være nødvendig

Relevanskravet indebærer endvidere, at forskningsbaseret viden skal være en afgørende forudsætning for at finde en løsning og/eller for at udnytte potentialet.  Forskningsinvesteringer skal som udgangspunkt ikke rettes mod områder, hvor udfordringer og muligheder kan adresseres ligeså effektivt og måske billigere ved andre former for indsatser, som f.eks. ændret offentlig regulering, eller hvor erhvervslivet kan realisere potentialerne uden offentlige forskningsinvesteringer.

Forskningstemaerne skal være tilstrækkeligt brede

Endelig indebærer relevanskravet, at temaerne skal være brede nok til, at flere forskningsmiljøer kan byde ind med relevante forskningsprojekter. En bred konkurrence om de strategiske forskningsmidler skal sikre, at de forskningsansøgninger, der opnår bevilling, har en høj kvalitet. Omvendt skal forskningstemaerne samtidig have et klart fokus.

B. Sammenhæng og samspil

Temaet skal lægge op til samspil

Temaet skal som hovedregel lægge op til tætte samspil mellem videninstitutioner på den ene side og på den anden side de virksomheder og/eller offentlige institutioner, der skal omsætte og nyttiggøre den skabte viden. Når indsatsen tager afsæt i brugernes forskningsbehov, øges sandsynligheden for, at den nye viden hurtigere finder konkret anvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Der skal være sammenhæng og samspil mellem det nationale og det internationale

Indsatsen skal som udgangspunkt være tænkt ind i et internationalt perspektiv. Både den offentlige og den private forskning internationaliseres i stigende grad. Ikke mindst EU’s Horizon 2020 betyder, at også forskningsfinansieringen internationaliseres. Der skal følgelig reflekteres over, hvordan en indsats på området skal relatere sig til/hænge sammen med lignende internationale indsatser på området, f.eks. i regi af Horizon 2020.

C. Impact

Forskningen skal skabe værdi for samfundet

Det skal være sandsynliggjort, at en forskningsinvestering på området vil have en væsentlig effekt i forhold til vækst, velfærd, beskæftigelse og/eller bedre offentlig opgaveløsning i Danmark på mellemlangt (ca. 5-10 år) til langt sigt (ca. 10-20 år).

Omsætningen af forskningen til værdiskabelse skal adresseres

Der skal reflekteres over, hvordan forskningen kan omsættes til værdiskabelse i erhvervslivet og/eller den offentlige sektor, samt hvordan forskningen kan nyttiggøres i forbindelse med uddannelse af dimittender og forskere, der forventes efterspurgt på det danske arbejdsmarked. Der skal være reflekteret over særlige forhold og rammevilkår, der har betydning for indsatsens tilrettelæggelse og potentialernes realisering. Der skal herunder være reflekteret over, hvilke konkrete og områdespecifikke barrierer, der er for at realisere potentialerne, samt over eventuelle særlige forhold der skal fokuseres på i en forskningsindsats på området såsom opbygning af forskningskapacitet, skabelse af kritisk masse, behov for sammentænkning med offentlig regulering mv.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024