Gå til indhold

Anders Gorst-Rasmussen

PhD-stipendiat, Aalborg Universitet, cand. scient i matematik og biomedicinsk statistik fra Aalborg Universitet.

Anders Gorst-Rasmussen

 

Ikkeparametrisk statistik for moderne kommunikationssystemer

 

Fagområde

Statistik og sandsynlighedsteori

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Moderne kommunikationsnetværk og køsystemer er efterhånden så komplicerede, at det i praksis er umuligt at fastlægge egenskaber som f.eks. ydeevne og kvalitet af service ved at analysere systemets delkomponenter enkeltvis. I stedet må den slags systemer analyseres som samlede størrelser ved at studere egenskaber ved den trafik, som gennemløber det. Det giver typisk anledning til såkaldte inverse problemer, hvor relevante størrelser i systemerne repræsenteres ved  ukendte parametre, som man vha. statistik kan estimere på baggrund af trafikmålinger. Imidlertid tillader omstændighederne sjældent, at man gør sig detaljerede antagelser om systemets nærmere struktur. Derfor er der behov for statistiske metoder, hvor systemernes struktur delvis estimeres ud fra data – såkaldt  ikkeparametrisk statistik. Anvendelsen af ikkeparametriske metoder i denne sammenhæng kræver udvikling af nye værktøjer  til at håndtere de typer af inverse problemer og ikke mindst den indbyrdes afhængighed mellem observationer, som er kendetegnende for bl.a. køsystemer. Målet med mit PhD-projekt er at bidrage til såvel metodeudvikling som praktiske anvendelser indenfor dette emneområde, så vidt muligt med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Som et område indenfor matematisk statistik er PhD-projektets emne ret uopdyrket. Det trækker på to ret forskellige felter inden for matematik – moderne køteori og såkaldt asymptotisk statistisk inferens for stokastiske processer. Kun en lille håndfuld forskere er beskæftiget i grænseområdet mellem disse to felter, og det primært med teoretiske problemstillinger. Det innovative i PhD-projektet er planen om at bidrage til metodeudvikling og opdyrkning af feltet med mere direkte udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Udover naturligvis faste udgifter såsom rejse- og opholdsomkostninger, har jeg planer om at benytte en del af rejsestipendiet til kursusafgifter, så jeg kan følge kurser indenfor mit emneområde med studerende på den udenlandske institution. Det er en mulighed, som jeg ellers næppe vil have haft.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jeg har endnu ikke lagt mig fast på et bestemt forskningsmiljø. Planen er imidlertid at opsøge en institution, hvor der er mulighed for at få et anderledes perspektiv på mit emneområde, dvs. en institution, der er førende indenfor et eller flere af de mere afgrænsede matematiske delområder, som mit PhD-projekt involverer.  Med tildelingen af EliteForsk-rejsestipendiet vil målet desuden være at søge til en institution, hvor jeg kan følge et eller flere kurser indenfor mit emneområde.

Hvor længe skal du være væk?

Forventeligt et semester (ca. 4-5 måneder).

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at få et mere nuanceret perspektiv på PhD-projektets emneområde samt en dybere indsigt i de teoretiske hjørner af projektet gennem bl.a. kursusdeltagelse på institutionen. Det er desuden håbet, at projektets specielle vinkel – anvendelsen af ikkeparametrisk statistik på køsystemer og kommunikationsnetværk med et praktisk sigte – under vejledning af og i samarbejde med verdens førende eksperter kan lede til nye og innovative grundvidenskabelige problemstillinger.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

En stor del af min uddannelse har fokuseret på anvendelsen af statistik i en biomedicinsk sammenhæng og er i den forstand ganske langt fra statistik for kommunikationssystemer. Den dybere motivation har imidlertid altid været dels at opsøge statistiske problemer med et betydeligt praktisk element, dels at medvirke i interdisciplinært samarbejde. Mit nuværende forskningsfelt giver mulighed for begge dele samtidig med, at jeg får rig lejlighed til at dyrke de mere tekniske dele af matematikken.

Ph.d.-projektets titel

Ikkeparametrisk statistisk inferens for stokatiske processer med anvendelse på kommunikationssystemer.

Kontaktinfo

Anders Gorst-Rasmussen.  96358866 (arbejde ) / 27852066 (privat).

E-mail-adresse: gorst@math.aau.dk

Forskningsinstitution og adresse

Institut for Matematiske Fag, Frederik Bajers Vej 7G, 9220 Aalborg Øst

Til hvilken institution/land går rejsen?

Potentielle institutioner, som er førende indenfor forskellige dele af mit emneområde, inkluderer University of Cambridge i England, Stanford University  i USA samt det franske INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique).

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor til dagligt  i Aalborg sammen med min kæreste Dorte, som også er uddannet matematiker fra Aalborg Universitet. Min fritid bruger jeg på bl.a. løb, madlavning og musik –  og her i vinterhalvåret på en nystartet interesse for vinterbadning.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015