Gå til indhold

Bo Stjerne Thomsen

Civilingeniør i Arkitektur & Design, Ph.d.-studerende under ph.d.-programmet "Planning & Development" tilknyttet Institut for Arkitektur & Design

Bo Stjerne Thomsen 

Interaktive forandringsvillige bydesigns

 

Fagområde

Arkitektur og Urban Design

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Forskningsprojektet ’Performative Environments’ undersøger, hvorledes man kan bruge moderne kommunikationsteknologi til at forbedre lokal interaktion mellem mennesker og omgivelser, herunder specifikt rettet mod udvikling af teknologi og metoder til indarbejdelse i bydesign og arkitektur. Projektet arbejder i den forbindelse ud fra principperne omkring interaktive miljøer, hvor en stigende indlejring af digitale teknologier i byggeriet samt udvikling af nye digitale simuleringsværktøjer og intelligente bygningskomponenter medvirker til, at individet i stigende grad er i stand til at påvirke funktionalitet og udtryk af omgivelserne og derved lokalt individualisere og forandre byggeriet. Forudsætningen for forskningsprojektet er derved ligeledes, at den stigende udnyttelse af digitale kommunikationsmidler samt indlejring af intelligente komponenter i det omgivende miljø medvirker til større krav til mere forandringsvillige miljøer, som er i stand til at blive omkonfigureret afhængig af de – på det gældende tidspunkt – tilstedeværende personer og netværk. Performative miljøer er i den forbindelse elementer i det byggede miljø, som er åbne for forandring og dermed indgår som et dynamisk aktiv for bymiljøet frem for et fokus på, hvorledes de blot statisk fremtræder i byen.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Perspektiverne for forskningsprojektet retter sig primært mod en afsøgning af de muligheder, som interaktive og intelligente omgivelserne medfører for lokal indflydelse på bymiljøet herunder udviklingen af en designtankegang, hvor arkitektur ikke betragtes som et statisk produkt, men procesorienteret som et element, der løbende kan forandres i forhold til ændrede individuelle behov. Projektet gennemfører desuden en kortlægning af digitale teknologier til interaktion mellem bydesign og individer med henblik på at danne et grundlag for fremtidige indsatsområder inden for intelligente omgivelser. Specifikt indebærer forskningen en udvikling af nye designmetoder til en socioteknisk forståelse af arkitektur- og designfaget i forhold til de øgede muligheder, som henholdsvis indlejret kommunikationsteknologi og digitale værktøjer medfører. Konkret fremkommer der under forskningsprojektet forskellige eksempler på performative designs til efterfølgende udvikling.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet forventes brugt til et ophold på verdens førende forskningsinstitution, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Et ophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT) indeholder den nødvendige faglige sparring på et forskningsemne, som i øjeblikket er under rivende udvikling, og hvis lige kun findes få steder i verden.

Hvor længe skal du være væk?

Det forventes, at opholdet vil tage ca. et halvt år afhængig af den specifikke aftale med instituttet.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Forskningsmiljøet regnes som et af de førende i verden inden for byforskning og arkitektur i relation til intelligente omgivelser hvilket ikke findes på samme niveau i danske forskningsmiljøer, hvorved jeg forventer dels at udbygge mine tekniske og forskningsmæssige kompetencer om specielt metoder til udvikling af interaktive omgivelser og bydesign samt at skabe vedvarende netværk mellem danske og udenlandske forskningsmiljøer.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Interessen for ’Performative Environments’ opstod i forlængelse af arbejdet som praktiserende arkitekt, hvor den nye udvikling inden for kommunikationsteknologi ikke i synlig grad var indarbejdet i de nuværende designprocesser og det realiserede byggede miljø i det danske byggeri. I forlængelse heraf bliver arkitekturen oftest betragtet som et produkt, der udvikles i forhold til statiske forudsætninger for brug og udtryk, og indarbejder ikke i udstrakt grad den omskiftelighed, som ligger i forlængelse af samfundstendenserne med stigende mobilisering og indlejret kommunikationsteknologi, såvel som muligheden for at skabe kollektive forandringsvillige miljøer gennem individuel lokal påvirkning.

Ph.d.-projektets titel

Performative Environments

Kontaktinfo

Bo Stjerne Thomsen. Telefon: M: +45 28101122/ A: +45 96357169

E-mail-adresse: bsth@aod.aau.dk

Forskningsinstitution og adresse

Aalborg Universitet

Institut for Arkitektur & Design

Østerågade 6, 2.sal

9000 Aalborg

Til hvilken institution/land går rejsen?

Når den endelige aftale er indgået, forventes rejsen at gå til Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020