Gå til indhold

Anni Tindahl Madsen

Københavns Universitet

Anni Tindahl Madsen

Fagområde

Naturgeografi: Estuarin sedimentologi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Projektets overordnede problemstilling er at beskrive og forklare landskabsudviklingen og aflejringen af sediment (sand og mudder) i tidevandslaguner. Denne udvikling er vanskelig at forudsige i en periode, hvor havspejlsniveauet ændrer sig bl.a. som følge af klimavariationer. I projektet forsøger jeg at afklare hvilke parametre, der er styrende for sedimentationen i tidevands-dominerede aflejringsmiljøer, som f.eks. Vadehavet. Disse parametre kan være variationer i det relative havspejlsniveau og/eller tilførslen af materiale. For at undersøge om havspejlsvariationerne er den primære ’driver’ for aflejringen på tidevandsflader, har jeg udvalgt både studieområder på den nordlige og den sydlige halvkugle. I modsætning til den nordlige halvkugle, hvor vi har et stigende havspejl, så oplever den sydlige halvkugle nemlig flere steder, at det relative havspejl sænkes eller er stabilt. En sammenligning af aflejringen i tidevands-miljøer med henholdsvis stigende og faldende havspejl (Danmark og New Zealand) vil derfor kunne vise, om det er ændringer i det relative havspejlsniveau, der styrer udviklingen i tidevandslaguner, eller om det er andre parametre, som eksempelvis sedimenttilførslen, der gør sig gældende. En sådan afklaring vil være et gennembrud inden for den geomorfologiske/geologiske marineforskning.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Hvis spørgsmålene i forskningsprojektet kan besvares, vil det give mulighed for at opstille prognoser for, hvordan en kysttype som barriereø-kysten med sine bagvedliggende tidevandslaguner vil reagere, hvis havspejlet fortsat stiger måske endda med en højere rate end i dag. Det vil give mulighed for en fremadskuende forvaltning af kystzonen langs kyster af denne type, som repræsenterer næsten 15 % af verdens kystlinjer.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal anvendes til et ophold på The School of Geography, Geology and Environmental Science, University of Auckland, New Zealand og et besøg på Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited (GNS), Wellington, New Zealand. Under opholdet skal jeg på feltarbejde i et new zealandsk tidevandsmiljø, hvilket vil gøre det muligt for mig at sammenligne sedimentationsforholdene på den nordlige og sydlige halvkugle, hvor forskellige havspejls-scenarier har gjort sig gældende. Endvidere planlægger jeg at udføre laboratoriearbejde på GNS, hvor faciliteterne til aldersbestemmelse af sedimenter med 32Si eksisterer – som det eneste sted i verden. Derudover skal stipendiet anvendes til deltagelse i to internationale konferencer i Kina i efteråret 2008; ”12th International Conference on Luminescence and ESR Dating (LED2008), Beijing” og ”7th International Conference on Tidal Sedimentology (Tidalites 2008), Qingdao”.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

For at kunne beskrive landskabsudviklingen og sedimentationen i tidevandslaguner er man meget afhængig af at have en præcis aldersbestemmelse af aflejringerne. Derfor udgør datering og bestemmelse af kronologien en stor del af mit ph.d.-projekt. Jeg vil besøge Det Nationale Isotop Center på GNS i Wellington, fordi dette center på verdensplan er førende inden for datering vha. det kosmogene 32Si isotop. På GNS vil jeg følge kurser i geokronologi og Dr. Uwe Morgenstern, der er leder af 32Si-dateringslaboratoriet, vil oplære mig i 32Si-analyserne og hjælpe mig med at udføre en række af 32Si-dateringerne til mit projekt.

University of Auckland er ranket i top 50 over verdens universiteter. The School of Geography, Geology and Environmental Science (SGGES), som jeg skal opholde mig ved, har stærke forskningsmiljøer inden for ’Earth Surface Processes’ og Geomorfologi/Geologi, som er særdeles relevante for mit projekt. Endvidere har SGGES særdeles gode forskningsfaciliteter for bl.a. feltstudier. Der er pt. over 50 ph.d.-studerende indskrevet på SGGES, hvilket giver et inspirerende og dynamisk forskningsmiljø.

Hvor længe skal du være væk?

6 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg planlægger at udføre feltarbejde i en new zealandsk tidevandslagune under opholdet. Dette vil først og fremmest gøre det muligt for mig at beskrive den geomorfologiske og sedimentologiske udvikling af en tidevandslagune, der oplever et faldende eller stabilt havspejl, og derudover gøre det muligt at sammenligne med sedimentations-forholdene i danske tidevandsmiljøer. Under besøgene på University of Auckland og GNS, Wellington regner jeg med at følge kurser, som ikke udbydes herhjemme og forbedre mine ekspertiser inden for aldersbestemmelse og datering af geologiske sedimenter. Jeg håber, at opholdet vil være medvirkende til at udvide og styrke mit faglige netværk, og at opholdet vil give inspiration til videre projekter.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg kom til at arbejde med aldersbestemmelsen af Vadehavs-sedimenter ved et tilfælde allerede under mit bachelor-projekt, fordi jeg blev ansat som studenter-medhjælper på Nordisk Laboratorium for Luminescens (NLL) datering. Jeg var heldig og fik nogle rigtig gode resultater – derfor fortsatte jeg med at arbejde inden for samme område i mit speciale. Jeg har siden hen fået publiceret 4 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter – og der er yderligere 2 på vej – om mine resultater. Selvom det hele er baseret på held, tilfældigheder og gode samarbejdspartnere, så er jeg fortsat meget optaget af udviklingen af Vadehavs-lignende områder. Herunder samspillet mellem havspejlsniveauet og sedimentation på tidevandsfladerne, som derfor er blevet hovedtemaet for mit ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektets titel

Den geomorfologiske og sedimentologiske udvikling af tidevandslaguner -geologisk tidsskala til processkala

Kontaktoplysninger

Telefon: 3532 2516/ 4677 4910, 5192 5379 (mobil), e-post: atm@geogr.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Geologi og Geografi, Københavns Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Auckland og Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited, Wellington, New Zealand

Lidt om mennesket bag forskeren

I min fritid holder jeg af skiløb, friluftsliv og rugby. Jeg har allerede en del veninder og hold-kammerater fra Frederiksberg Rugby Klub, som står på spring for at komme på besøg, mens jeg er i New Zealand.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015