Gå til indhold

Bo Thamdrup

Lektor, Syddansk Universitet

Bo Thamdrup

Fagområde

Biologi og biogeokemi

Institution

Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Danmarks Grundforskningsfonds Nordisk Center for Jordens Udvikling

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg beskæftiger mig med mikroorganismers – især bakteriers – diversitet og deres rolle i naturens stofkredsløb. Disse mindste væsener spiller en grundlæggende rolle for biosfærens kemiske sammensætning. De påvirker bl.a. fordelingen af næringssalte i vand og jord, samt ilt- og CO2-indholdet i atmosfæren. Desuden har de været den dominerende livsform gennem størstedelen af Jordens historie. Vi kender i dag kun en brøkdel af de bakteriearter, der lever i naturen. Jeg har især beskæftiget mig med samfund af mikroorganismer i iltfrie miljøer, f.eks. akvatiske sedimenter, iltsvindszoner og grundvand. Her har jeg sammen med kolleger bl.a. opdaget nye grupper af bakterier, der udfører hidtil ukendte, men vigtige, biogeokemiske processer, og kortlagt organismernes aktivitet og miljømæssige betydning. Resultaterne bidrager til forståelsen af disse bakteriegruppers betydning og deres dynamik i forbindelse med miljøforandringer – lokalt og globalt. Mikroorganismerne udgør også en vigtig brik i udredningen af livets tidlige udvikling på Jorden. Endelig er deres mangfoldighed en vigtig ressource med mange potentielle anvendelsesmuligheder.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Udforskningen af mikroorganismer i naturen er inde i en stærk teknologisk udvikling med nye molekylærbiologiske, kemiske og fysiske metoder, der kan give indblik i en lang række detaljer i bakteriegruppers struktur og funktion. En af de store udfordringer ligger i målrettet at kombinere disse krævende metoder og mere klassiske teknikker i vores forsøg på at besvare de centrale spørgsmål inden for forskningsområdet. Jeg glæder mig til i de kommende tre år at deltage i et stort projekt med kolleger fra Chile, USA og Danmark, hvor vi med denne indgangsvinkel skal undersøge den iltfattige zone i Stillehavet, både som et specifikt område af stor betydning for havmiljøet og som et generelt eksempel på naturlige bakteriesamfund.

Den store diversitet af processer, som bakterier kan udføre, udnyttes i dag bl.a. i spildevandsrensning og forureningsbekæmpelse, men potentialet er langt større. Udforskningen af bakteriers diversitet, funktion og samspil med andre organismer i naturen er derfor også kilde til nye anvendelsesmuligheder.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg opdagede emneområdet ret sent i mit biologistudium, men blev hurtigt fascineret af den enorme og stort set uudforskede mikrobielle mangfoldighed, i kombination med mikroorganismernes betydning for centrale biologiske spørgsmål som naturens stofkredsløb og livets tidlige udvikling. Det tiltalte mig også at arbejde i grænselandet mellem biologi, kemi, og geologi. Endelig, og måske nok så afgørende, var jeg tiltrukket af en gruppe dygtige lærere og en afdeling med et både fagligt og socialt inspirerende miljø.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Det er mit mål at benytte forskningsmidlerne til noget ud over ’det sædvanlige’: Spændende emner, der ligger ud over mine igangværende projekter, og som måske indebærer en vis risiko. Jeg overvejer flere muligheder, bl.a. bakteriel strømproduktion. Det har for nyligt vist sig, at visse bakterier kan generere elektrisk strøm og derved drive små batterier. Dette er ikke en energikilde, der kan løse verdens energiproblemer, men der er betydelige økologiske og bioteknologiske perspektiver i den bakterielle produktion og transport af strøm.

Hædersgaven kunne jeg tænke mig at bruge til en rejse med min familie.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er overrasket, beæret, glad og taknemmelig over for dem, der har støttet mig. Mine forskningsmæssige resultater skyldes i høj grad de mange gode kolleger og studerende på SDU og andetsteds, som jeg samarbejder eller har samarbejdet med eller som på andre måder har bidraget til, at jeg har kunnet arbejde i et behageligt, inspirerende, stabilt og produktivt forskningsmiljø, og som derfor har del i æren for denne pris.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i København og opvokset i Århus og Seem. Jeg er gift og har tre piger på to, syv og ni år – og en halv hest. Fritid har jeg derimod ikke meget af, men jeg holder af at være i det fri.

_________________

Argumentation for tildeling af prisen

Bo Thamdrup har bidraget fundamentalt til vores forståelse af den naturlige mikrobielle verdens funktion og mangfoldighed samt dens indflydelse på grundstoffernes globale kredsløb. Hans forskning bygger bro over grænsefladen mellem biologi og kemi, og han er forgangsmand i det hastigt voksende forskningsfelt geobiologi. Bo Thamdrup har bl.a. været med til at beskrive en helt ny type af kvælstofskifte i naturen, anammox. Hans opdagelse af anammox har fremkaldt en eksplosiv forskningsaktivitet overalt i verden og er en central platform for et seks mio. dollar-forskningsinitiativ, som iværksættes ud for Chiles kyst, og hvor Bo Thamdrup skal være en central aktør. Bo Thamdrup har også spillet en stor rolle i forståelsen af, hvordan det anaerobe økosystem virker og har derved defineret en aldrig tidligere set grad af kompleksitet. Således er vi gennem hans arbejde kommet nærmere en forståelse af de processer, der kontrollerer organisk kulstof-oxydering og næringsstoffernes genanvendelse i verdenshavene.

Bo Thamdrup har allerede haft stor betydning på sit forskningsfelt. Hans arbejde er indtil nu citeret i alt 2.675 gange og 30 af hans artikler er citeret mindst 30 gange, hvilket placerer ham komfortabelt på samme niveau som de bedste forskere på de allerbedste amerikanske forskningsinstitutioner.

Kontaktinformation

Lektor Bo Thamdrup. Telefon: 6550 2477 (kontor), 6011 2477 (mobil); e-post: bot@biology.sdu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020