Karen A. Arnfred Vallgårda

Ph.d.-studerende, cand.mag. i historie, 29 år

Karen A. Arnfred Vallgårda

Fagområde

Kolonial historie og postkolonial teori, med særligt fokus på Indien, mission og barndom.

Forskningsprojekt

Barndom i et kolonialt kulturmøde – om udvekslinger og konfrontationer danskere og indere 1860-1920

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Projektets emne er børn og barndom i mødet mellem danske missionærer og lavkasteindere i Sydindien i perioden 1860-1920. Indiske børn kom i kontakt med danskere ved at gå i (kost)skole hos dem, blive adopterede af dem eller arbejde for dem. Danske børn rejste med deres forældre til Indien eller blev født i kolonien. Desuden blev et mindre antal blandede børn resultatet af forhold mellem danskere og indere. Børnene var alle deltagere i et kolonialt kulturmøde, der indebar, at verdensbilleder blev sat i relief, og identiteter og sociale relationer blev omdefineret. I disse processer var børns opdragelse og uddannelse et vigtigt omdrejnings- og stridspunkt. Gennem børneopdragelse sikrer man sig, at en social gruppes normer reproduceres, men også at sociale hierarkier følger bestemte kulturelle, racemæssige, kønslige, nationale og religiøse skillelinjer. Jeg undersøger, hvordan voksne danskere og tamiler tænkte om og handlede i forhold til børn og barndom for derigennem at belyse kulturmødets sociale mønstre og magtforhold.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Til trods for, at de var særdeles vigtige for både kolonisatorer og missionærer, har børnene i koloniale situationer hidtil være så godt som negligeret. Studier i kolonial barndom er et fremvoksende forskningsfelt, og dets potentiale ligger først og fremmest i, at det kan kaste nyt lys på spørgsmål om reproduktionen af koloniale sociale formationer. Dertil kommer, at mange af de forestillinger og normer, der gjorde sig gældende om for eksempel race, køn og religion i koloniale kulturmøder, kan genfindes – i en ny form – i de mange kulturmøder, der finder sted i nutidens globaliserede verden. Indsigterne fra den historiske forskning inden for dette felt kan derfor gøre os opmærksomme på problemstillinger i vores samfund, som vi ikke hidtil har været opmærksomme på.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Dels til et længerevarende ophold ved University of California Berkeley, USA, dels til et antal kortere rejser, herunder et besøg ved Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) i Delhi, Indien.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Berkeley har et særdeles stimulerende fagligt miljø med flere førende forskere inden for mit område. Jeg vil samarbejde med professor Paula Fass, en af de mest toneangivende barndomsforskere og desuden drage fordel af universitetets stærke gruppe af Sydasien-forskere, samlet på et særligt center for Sydasien.

Hvor længe skal du være væk?

Tre-fire måneder i Berkeley, to-tre uger ved CSDS.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet ved Berkeley vil blive en intensiv skriveperiode, hvor alt det materiale, jeg har samlet og behandlet, skal formes til den endelige afhandling. Det vil være en fantastisk mulighed at gøre dette i Berkeleys markante faglige miljø. Ud over arbejdsro glæder jeg mig til at få lejlighed til at diskutere mine forskningsresultater med nogle af de dygtigste forskere på mit felt samt at gøre brug af universitetets fantastiske biblioteker.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Efter gymnasiet rejste jeg til Indien, hvor jeg arbejdede frivilligt med at undervise fattige indiske børn, og siden har jeg mange gange besøgt landet og interesseret mig for dets kultur, politik, osv. Da jeg under mine historie- og antropologistudier på UCLA og i New York fulgte undervisningen hos forskellige inspirerende professorer, begyndte jeg at interessere mig for Indiens koloniale historie og postkolonial teori. I mit projekt kombinerer jeg disse interesser med spørgsmål om religiøs omvendelse, som jeg også tidligere i løbet af studierne har beskæftiget mig med.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Nørrebro med min mand, Thomas Falbe, som er journalist, og vores datter Asta på snart tre år. Vi rejser generelt meget, og planen er også, at familien skal med til Berkeley.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Red Cross Nordic United World College, Norge og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Childhood in a Colonial Encounter – Danish Missionaries in South India, c. 1860-1920

Kontaktoplysninger

Karen A. Arnfred Vallgårda. Telefon: 3532 8373 (arbejde), e-mail: karenva@hum.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet Amager, SAXO-Instituttet, Afd. for Historie

Senest opdateret 09. januar 2015