Kristoffer Laigaard Nielbo

Ph.d.-studerende, cand.mag., 31 år

Kristoffer Laigaard Nielbo

Fagområde

Religionsvidenskab, filosofi og kognition

Forskningsprojekt

Generelle træk ved menneskers oplevelse og forståelse af kausalt usammenhængende handlinger.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Ritualiserede handlinger, såsom at danse om juletræ eller give hinanden hånden, har en lang forskningshistorie inden for både antropologi og religionsvidenskab, men også inden for psykologi og adfærdsbiologi. Der er megen uenighed om, hvordan vi skal definere ritualer, men størstedelen af forskningen antager, at ritualiseret adfærd er karakteriseret ved en manglende kausal eller nødvendig sammenhæng mellem handlingssekvensens delelementer og dens tilsigtede mål. Samtidig er der meget, der tyder på, at netop handlingers mål og kausale sammenhæng er essentielle for vores forståelse og læring af handlinger generelt. Ved hjælp af en række psykologiske forsøg og computersimulationer undersøger jeg, om og hvordan mennesker forstår og husker ritualiserede handlinger sammenlignet med mere instrumentelle handlinger, for eksempelvis at drikke kaffe med eller uden kaffe i koppen. Formålet er at skabe mere klarhed over, om der i handlingers sekventielle sammenhæng og den måde, vi kognitivt behandler handlingsinformation på, ligger kimen til de meget omfattende fortolkninger af ritualer, som man finder i både religiøse og sekulære såvel som i psykopatologiske tilfælde.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Der er flere aspekter af undersøgelsen af forholdet mellem ritualiseret adfærd og kognition. Først og fremmest er der et grundforskningsaspekt: at generere en bedre forståelse af menneskets ritualiserede adfærd på baggrund af nye kognitionsvidenskabelige indsigter og metoder. En forståelse af de kognitive processer forbundet med ritualiseret adfærd har vidtgående konsekvenser for dels forståelse af, hvordan børn og voksne bruger ritualer i kommunikation, læring og i pressede situationer, og dels forståelse såvel som behandling af en række adfærdsforstyrrelser for eksempel obsessiv-kompulsiv tilstand. Endelig er der det evolutionspsykologiske aspekt, hvor modeller af de kognitive systemer, som er forbundet med ritualiseret adfærd, kan bidrage til at klarlægge forholdet mellem nedarvede adfærdsdispositioner og læring, der er henholdsvis unikt for mennesker, eller som deles med andre dyr.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold på Washington University St. Louis i Missouri i USA. Jeg skal opholde mig i The Memory and Development Laboratory og The Laboratory of Dynamic Cognition hos henholdsvis professor Pascal Boyer og dr. Jeffrey Zacks og samtidig være tilknyttet forskningsprogrammet Behavior, Brain, and Cognition.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Professor Boyer er førende inden for studiet af ritualiseret adfærd og kognition, særligt evolutionære modeller. Ved hans hjælp er det tanken at udvide min egen model i evolutionspsykologisk retning. Dr. Zacks har speciale i blandt andet handlingsperception, så erfaring fra hans laboratorium skal styrke mine forsøgsdesign.

Hvor længe skal du være væk?

Et halvt år i første omgang.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Erfaringer, der kan hjælpe min egen forskning, vejledning af feltets førende forskere og endelig etablering af nye kontakter som også kan bringes med tilbage til min egen forskningsinstitution.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Da jeg studerede religionsvidenskab, blev jeg tidligt interesseret i formelle adfærdstræk ved religiøse ritualer; der synes at være noget både universelt og, i en vis forstand, ukompliceret ved netop disse. Da jeg efterfølgende begyndte at arbejde inden for kognitionsvidenskab, blev det tydeligt, at ritualiseret handlingsform var et mere generelt fænomen, som forefindes inden for en række forskellige adfærdsdomæner hos både mennesker og andre dyr. Samtidigt åbnede nye metoder fra det kognitionsvidenskabelige felt nogle, for mit vedkommende, hidtil lukkede døre til en mere stringent udforskning af forholdet mellem handling, perception og hukommelse.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Det Frie Gymnasium og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Experience in Ritual Action – A Synthetic Exploration of Sense Making During Observation and Performance of Ritualized Behavior.

Kontaktoplysninger

Kristoffer Laigaard Nielbo. Arbejde: 8942 6711, 2683 2608 (mobil), e-post: kln@teo.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Religionsvidenskab

Senest opdateret 09. januar 2015