Gå til indhold

Claudia Welz

Professor MSO, ph.d., dr. habil., teologi, 38 år

Claudia Welz

Fagområde

Teologi, filosofi

Institution

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Afdeling for Systematisk Teologi 

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Et gennemgående træk ved mit forskningsarbejde er, at det er interdisciplinært og kombinerer teologi med forskellige filosofiske tilgange (især fænomenologi, hermeneutik, religions-, sprog- og emotionsfilosofi) og litteraturvidenskab. Jeg forstår systematisk teologi som en problemorienteret redegørelse for bibelske og teologihistoriske traditioner og deres betydning i dag. Derfor kræves der opmærksomhed på parallelle og alternative udviklinger i andre videnskaber. Når jeg henviser til skønlitteratur, film eller kunstværker, er det ikke blot som illustration af en teoretisk pointe eller argumentation, men snarere fordi menneskelige erfaringer og eksistentielle spørgsmål her kommer til udtryk på tankevækkende måder.

Blandt mine forskningsemner er menneskesyn, subjektivitetsteorier og spørgsmålet om grænser for menneskelig selvforståelse. Hvordan er det muligt at tale om forholdet mellem det, der indgår i, og det, der overstiger menneskelig erfaring? Hvis det formuleres gennem spørgsmålet om Gud, gælder det om at holde spørgsmålet åbent, især når det knyttes til normative forestillinger, f.eks. om det gode liv. I min ph.d.-afhandling Love’s Transcendence and the Problem of Theodicy (2008) har jeg blandt andet diskuteret forskellige versioner af en kærlighedens etik over for det ondes og lidelsens problem. Min doktorafhandling (”Habilitationsschrift”) Vertrauen und Versuchung (2010) drejer sig om forholdet mellem tillidsfuld tro og (u)vished, tvivl og anfægtelse.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

En af de største udfordringer er at forstå klassiske teologiske og filosofiske tekster i deres fremmedhed og at frugtbargøre indsigter herfra i aktuelle debatter i dialog med andre discipliner. For at give nogle eksempler: Jeg forsøger at læse Kierkegaards værk både på baggrund af luthersk-reformatorisk teologi og i lyset af f.eks. friheds- og syndsbegrebets reception hos Heidegger og Ricoeur, hvor der sker spændende forskydninger i fortolkningen af skyld, (in)autenticitet og fejlbarlighed. Samtidig gælder det om at vise relevansen af Kierkegaards tænkning for aktuelle, f.eks. psyko(pato)logiske, problemstillinger: Hvor går grænsen mellem selvforståelse og selvforstyrrelse? Hvilken rolle spiller fænomener som angst, fortvivlelse og selvbedrag i re-orienteringen efter eksistentielle kriser, hvor et menneske måske har mistet fornemmelsen for en fælles virkelighed? En anden udfordring er at forbinde forskellige diskussionskontekster og fortolkningstraditioner.

Som del af et kollektivt forskningsprojekt med titlen ”In-visibilis: Visibility and Transcendence in Religion, Art and Ethics” søger jeg at genfortolke de bibelske motiver, gudbilledlighed og billedforbud ud fra semiotiske og billedteoriske overvejelser. Tilsvarende skal den idéhistoriske og den anvendelsesorienterede debat om menneskeværd føres sammen i form af en ”u-synlighedens etik”. En tredje udfordring er at reformulere teologiske emner i et både ikke- og inter-religiøst perspektiv. Derved skabes på én gang mulighed for en engageret redegørelse for og en (selv)kritisk diskussion af de ofte uudtalte grundoverbevisninger, som bærer (eller strider imod) et pluralistisk, demokratisk samfund.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Kort sagt: fordi jeg selv har fået forskningsfeltets eksistentielle spørgsmål ind på livet. Dette skete allerede på et tidligt tidspunkt, ikke mindst i mødet med sygdom og død, der ramte mennesker, som stod mig nær, og gennem mit arbejde på hospital, plejehjem og hospice i Stuttgart og Paris. Her meldte der sig igen og igen spørgsmål om meningen med dette endelige liv. Den specielle disciplinkombination på Center for Subjektivitetsforskning (se www.cfs.ku.dk), hvor jeg tilbragte flere år som ph.d.-studerende og postdoc, og hvor jeg stadig er Research Fellow, inspirerede mig til også at beskæftige mig med psykologi og psykiatri.

Under et økumenisk studieår og forskningsophold i Jerusalem blev der sat ansigter på forskellige konfessioner og religioner. Forskelle i religiøs praksis blev anderledes levende end før. Opholdene provokerede også et intellektuelt opgør med religiøs fundamentalisme. Sidenhen har jeg især interesseret mig for jødisk religionsfilosofi og jødisk-tysk litteratur (f.eks. Levinas og Rosenzwei) samt vidnesbyrd om Holocaust (f.eks. Primo Levi), der inddrages i studier af erindring, glemsel og personlig identitet såvel som trauma, skam og skyld. Jeg er taknemmelig for, at jeg kom i kontakt og blev venner med personligheder som Hilde Domin og Elazar Benyoëtz, som på lykkelig vis forener poesi og kritisk tænkning.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Pengene vil jeg først og fremmest bruge til følgende to formål: For det første vil jeg afslutte nogle af mine store forskningsprojekter. Siden 2006 har jeg arbejdet på en afhandling med titlen Conscience, Self-Disclosure and Self-Deception: Emotion – Memory – Identity. For at kunne færdiggøre den har jeg brug for en længere sammenhængende fordybelses- og skrivefase.

For det andet vil jeg anvende prisen til at forberede en grundforskningsfondsansøgning og til at opbygge et nyt forskningsmiljø omkring et tværfagligt ”Center for Modern Jewish Thought and post-Holocaust Theology, Philosophy and Literature” i Danmark. Hvad er din reaktion på at have vundet en af de største forskningspriser i Danmark? Det er med stor glæde, at jeg modtager prisen. Den er både en anerkendelse af mit arbejde og sætter fokus på de fagområder, jeg brænder for. Disse områder bliver ellers ofte miskrediteret i deres videnskabelighed, når man forventer målbare resultater på linje med naturvidenskabelige opdagelser i stedet for at respektee særkendet ved åndsvidenskabelige metodiske tilgange og undersøgelsesintentioner.

Jeg føler mig samtidig beæret og forpligtet. Tiden er kostbar. Da der findes så meget underligt og vidunderligt i verden, der fortjener opmærksomhed, er det nogle gange svært ikke at sprede sig for meget. Prisen motiverer mig på den ene side til at engagere mig endnu mere i en mangfoldighed af forskningseventyr, hvis udgang er ubestemt, og på den anden side til at fokusere på spørgsmål, der allerede i årevis har fascineret mig. Det er for mig en lettelse at kunne komme tilbage til projekter, jeg har måttet udskyde i de seneste år.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er den ældste af tre søskende. Min bror og søster er tvillinger, blot ét år yngre end mig. Min bror arbejder som elektroingeniør i Regensburg, min søster som læge i Melbourne. Min mor var hjemmegående, mens vi voksede op. Hun er organist, har stadigvæk klaverelever og er engageret i frivilligt socialarbejde. Indtil sin pensionering var min far teknisk leder i et tekstilfirma. For mig er Danmark blevet det land, jeg føler mig hjemme i – og det skyldes først og fremmest de mennesker, som har taget så vel imod mig. Mine mere tidskrævende hobbies (f.eks. at spille klaver og orgel, at tegne og male, at skrive breve og at se film) er desværre kommet lidt til kort i den senere tid. Men noget, der altid godt kan kombineres med mit arbejde, er at rejse, fotografere og se udstillinger. Jeg slapper af ved at cykle og gå lange ture, mødes med venner, afprøve madopskrifter, høre musik og læse f.eks. Weekendavisen og DIE ZEIT.

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Fødested og gymnasium: Albstadt-Ebingen i Sydtyskland. Nuværende bopælskommune: København

Argumentation for tildeling af prisen

Claudia Welz’ forskning inden for det teologiske felt analyserer den teologihistoriske tradition og dens betydning for skiftende samfundsmæssige problemstillinger. Claudia Welz fokuserer på begrebet tillid og på, hvad der skal til for at skabe, opretholde og nedbryde tillid. Med en imponerende skarphed og spændvidde kombinerer Claudia Welz teologien med filosofi, psykologi og psykiatri. Denne tværfaglige tilgang har brede anvendelsesmuligheder inden for forskellige professioner, ikke mindst fordi den åbner nye synsvinkler for de enkelte discipliners forståelse af tillid.

Claudia Welz er en international kapacitet og pioner inden for sit felt og deltager i profilerede forskningsprojekter og – netværk, der har modtaget større eksterne bevillinger både nationalt og internationalt. Claudia Welz har en meget flot publikationsliste. Ud over en udgivet ph.d.-afhandling og en doktordisputats omfatter udgivelserne tre engelsksprogede antologier som medredaktør samt en lang række videnskabelige artikler, der er udgivet i førende engelsk- og tysksprogede tidsskrifter. Hertil kommer, at Claudia Welz er en særdeles aktiv foredragsholder i meget forskellige kredse, hvilket understreger den brede interesse for forskningen og dens relevans. Claudia Welz er kandidat i teologi fra Tübingen Universitet i 2003. Hun modtog ph.d.-graden fra Zürich Universitet i 2007 og doktorgraden (’habilitation’) samme sted to år senere. Med ansættelser ved universiteterne i Heidelberg, Tübingen og siden København er Claudia Welz en fornem repræsentant for dansk forskning i en global tidsalder.

Kontaktoplysninger

Tel. kontor: 35 32 36 82. Mobil: 41 61 71 47. Email: cwe@teol.ku.dk

Senest opdateret 26. januar 2015