Hjalte Holm Andersen

Ph.d.-studerende, cand.scient.med., født 1989

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Undersøgelse af de mekanismer som forårsager akut og kronisk kløe

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit ph.d.-projekt handler om at identificere de processer, som fører til kronisk kløe hos patienter med dermatologiske sygdomme. Vi forsøger at finde ud af, hvorfor mange patienter med inflammatoriske hudsygdomme udvikler svært generende kronisk kløe og hudsmerte, mens andre patienter ikke har nogen sensoriske symptomer.

Hjalte Andersen
Hjalte Andersen
Man ved fra patienter, der lider af kroniske smerter, at de ofte udvikler såkaldt sensibilisering, hvilket betyder, at deres nervesystem bliver ekstra følsomt over for smerte, og det bidrager formodentligt til at fastholde smertetilstanden. Vores tilgangsvinkel til patienterne med kronisk kløe er derfor at undersøge, om deres nervesystem er blevet sensibiliseret.

Dette undersøger vi ved at injicere akut kløe-fremkaldende stoffer i raske frivillige og i patienter med kronisk kløe og derefter måle såkaldt neurogen inflammation og psykofysiske responser. Derudover undersøges de molekylære forandringer, der finder sted i inflammatoriske hudlæsioner, som er stærkt kløende, og vi undersøger, om parametre relateret til hudbarrierens integritet spiller en rolle for de sensoriske symptomer, som patienterne oplever.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mens humanbiologi har interesseret mig, så længe jeg kan huske, blev jeg konkret interesseret i, hvordan det sensoriske nervesystem fungerer, da jeg på mit kandidatstudie, vejledt af Professor Lars Arendt-Nielsen, arbejdede med emnet. Mange har det indtryk, at følesansen er meget simpel sammenlignet med de andre sanser, men det er langt fra tilfældet – den måde, hvorpå neuroner koder og modificerer sensorisk information, er meget kompleks, og i forhold til kløe kender vi endnu langt fra alle signalveje og interaktioner.

Vi lavede for et par år siden et forsøg, hvor vi ville undersøge inflammatorisk smerte og sensibilisering via påvirkning af en bestemt formodet smerte-receptor – her oplevede en række forsøgspersoner uventet kraftigt kløe i stedet for smerte, og det foranledigede, at jeg blev nysgerrig efter at forstå, hvordan nervesystemet ”kender forskel på” forskellige kemiske og mekaniske input.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mens der de seneste år har været et stigende forskningsfokus på bagvedliggende mekanismer og behandling af kroniske smerte, ved man meget lidt om mekanismerne bag kronisk kløe og de associerede føleforstyrrelser. Dette er til trods for, at der er tale om en relativt stor patientgruppe (kløe rapporteres som symptom ved 2 % af samtlige konsultationer i almen praksis) med forholdsvist generende symptomer, og at symptomerne bidrager til at forværre sygdomsforløbet.

Derudover findes der for langt de fleste patienter, som oplever kronisk kløe, ikke en specifik effektiv behandling. Det skyldes, at kronisk kløe, med få undtagelser, skyldes overaktivitet i såkaldte non-histaminerge nervebaner. Disse blev først beskrevet i mennesker i 2008 og er karakteriseret ved ikke at respondere på antihistaminer, og at de ligner de neuroner, som står for smerte-signalering. Udfordringen i mit projekt ligger i at dokumentere de systemiske og lokale forandringer, der er associeret med kronisk kløe ved inflammatoriske hudlidelser og herved belyse nye potentielle angrebspunkter for fremtidig behandling.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Stipendiet vil gå til et længerevarende ophold ved Temple University hos professor Gil Yosipovitch. Hans gruppe er en af de førende i verden inden for forskning i neurobiologi af kløe og kutane smerter, og gruppen har udviklet en række prækliniske modeller, som meget præcist efterligner de symptomer, som vi ser i patienter. Erfaring med den type metodologi vil jeg ikke kunne tilegne mig herhjemme. Ydermere kommer stipendiet til at dække udgifter til flere kortvarige ophold ved forskningsgrupper, som vi allerede samarbejder med samt et par konferencer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra Støvring i Nordjylland og bor pt. i Aalborg med min kæreste, Kira. I min fritid spiller jeg basketball og skak, står på skateboard og brygger øl. Derudover læser jeg bøger, som ikke har noget som helst med mit ph.d.-projekt at gøre – gerne om historie. Jeg sætter pris på lange diskussioner med mine venner og min familie, helst om politik, musik eller filosofi. En sjælden gang imellem får jeg også løbet en tur.

Fagområde

Neurobiologi, neurodermatologi

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Gymnasium og bopælskommune

Støvring Gymnasium, bopæl i Aalborg

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 2446 4515, e-mail: hha@hst.aau.dk

Senest opdateret 24. februar 2016