Gå til indhold

Jakob Ohme

Ph.d.-studerende, M.A., født 1986

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

 Nye medier, nye borgere? Hvordan digitale medier påvirker borgerdeltagelse.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit ph.d.-projekt handler om, hvordan ændrede medieomgivelser påvirker borgernes samfundsengagement og politiske deltagelse. Sammenlignet med ikke-digitale medier giver sociale medier som Facebook og Twitter borgerne lettere adgang til den information, som har deres interesse.

Jacob Ohme
Jacob Ohme
Sociale netværk ændrer derfor den måde, hvorpå en voksende del af befolkningen får sin politiske information. Ydermere tilbyder de et nyt rum for politiske aktivitet som eksempelvis online-underskriftsindsamlinger, politiske Facebook-grupper og ”crowd-funding”-kampagner.

Men selv om det umiddelbart virker oplagt, at nogle borgere mobiliseres politisk som følge af deres brug af sociale medier, kan sociale medier måske samtidig bevirke, at andre dele af befolkningen bliver mindre politisk opmærksomme og dermed mindre politisk aktive. Mit projekt forsøger at besvare en række fortsat åbne spørgsmål om, hvilke samfundsmæssige grupper der berøres af den digitale medieudvikling (fx førstegangsvælgere), hvilke typer politisk information der kan have en mobiliserende effekt og hvilke politiske aktiviteter der henholdsvis fremmes og hæmmes af borgernes brug af sociale medier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg voksede op i en tid, hvor der ikke fandtes sociale medieplatforme; jeg oplevede fremvæksten og fortrængningen af tidlige eksempler på sociale medier som eksemepvis MySpace, og jeg følger i dag med største interesse Facebooks og Twitters succes. Det har vakt min forskningsinteresse at se, hvordan sociale medier har udviklet sig fra at være et sted, hvor man lagde feriebilleder og madopskrifter op, til i dag at være et sted for udveksling af nyheder og politiske synspunkter.

Især Facebook blev et redskab, som kunne bruges til nyhedsspredning, kreative tiltag til støtte for politiske kandidater og kamp for ændringer i ens eget lokalområde. Sociale medier var oprindelig ikke tænkt til at skulle være et politisk redskab, men brugerne begyndte at benytte dem som sådan, og jeg finder det fascinerende at undersøge, hvordan denne udvikling påvirker vort samfund.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Digitale medier har ændret den måde, hvorpå borgerne eksponeres for information og er politisk aktive. Mit projekt forsøger at finder måder, hvorpå man måle, hvilke kilder borgerne bruger til at få politisk information, og hvilken information de får. Det er især en udfordring, hvad angår sociale medier, hvis indhold ikke umiddelbart er tilgængeligt for forskere.

Sammen med kolleger har jeg udviklet en app til smartphones, som måler al den politiske information, som en borger modtager i løbet af en dag, uanset om informationerne kommer fra venner, tv, radio og aviser eller Facebook. Det er min forventing, at denne nye tilgang til indsamling af data om medieeksponering vil give et mere præcsit svar på, hvilke kilder borgerne bruger til at få politisk information, hvilken type information de får, og hvilke effekter dette har i forhold til at mobililsere borgerne til politisk deltagelse.  

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Selv om jeg indgår i et super forskningsteam, med Erik Albæk og Claes de Vreese som vejledere, i et verdensklasse-forskningsmiljø, finder jeg det frugtbart at få inspiration til min forskning hos andre forskningsmiljøer rundt om i verden – ved at tale med kolleger, deltage i kurser, især i metode og statistik, som jeg har brug for i mit daglige arbejde, og få feedback, når jeg fremlægger mine forskningsideer og -resultater i kollokvier mv.

EliteForsk-rejsestipendiet tillader mig at tilbringe forårsemestret 2016 ved Amsterdam School of Communication Research, et af verdens førende forskningsmiljøer inden for politisk kommunikation, deltage i internationale konferencer og sommerskoler og muligvis komme på et forskningsophold ved University of Wisconsin-Madison, USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra en familie i det tidligere DDR, i hvilken alle arbejdede i den kemiske industri, og derfor kan jeg undertiden undre mig over, hvad der gjorde, at jeg havnede i samfundsvidenskaberne. Min store interesse for, hvad der sker rundt omkring mig, kan være en mulig forklaring. Jeg holder meget af at udforske nye steder. Når jeg rejser, opsøger jeg gerne grønne områder i bymæssige bebyggelser, som passes af kvarterets egne borgere, kafferisterier eller lokale madsteder, da jeg oplever, at disse steder fortæller mere om en by og dens beboere, end en rejsefører gør.

Som passioneret fotograf har jeg så godt som altid mit kamera med mig, så jeg kan udforske mine omgivelser æstetisk. Når jeg slapper af, løber jeg gerne, mødes med venner over en øl eller lytter til god live-musik.

Fagområde

Politisk kommunikation

Gymnasium og bopælskommune

Elisabeth-Gymnasium (Tyskland), bopæl i Odense

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

Kontaktoplysninger

Telefon: 2460 1529, e-mail: ohme@journalism.sdu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. februar 2016