Linda Lapina

Ph.d.- studerende, cand.psych., født 1985

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Fra kommunens skraldespand til fejring af mangfoldighed: byudvikling i Københavns Nordvestkvarter

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Projektet undersøger rumlige og sociale forandringsprocesser i Københavns Nordvestkvarter. Kvarterets fortid, nutid og fremtid italesættes mangeartet: fra gammelt industri- og arbejderkvarter, forslumring og kriminalitet (”Nordlædervest”), moskeer, stilstand og venstrefløjsaktivisme til frygtet og fejret mangfoldighed og gentrificering.

Linda Lapina
Linda Lapina
Disse fortællinger og betydninger både modsiger og supplerer hinanden. Desuden kaster de lys over moderne byudvikling, migration, in- og eksklusion, raciale- og klasse-relaterede dynamikker, som udspiller sig i spændingsfeltet mellem levet hverdagsliv, kulturelt forankrede fortællinger og politisk styring.

Mit projekt bygger på omfattende feltarbejde og interviews og vil udmunde i fem forskningsartikler. Artiklerne fungerer som en slags prisme, idet de hver for sig tager fat i nye perspektiver, teoretiske tilgange og empiriske fund.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede som psykologistuderende var jeg interesseret i problemstillinger relateret til tilhørsforhold, migration, ideer om etnisk og kulturel mangfoldighed, social sammenhængskraft og deres manifesteringer i konkrete urbane sammenhænge.

Jeg havde mulighed for at medvirke i tværfaglige forskningsprojekter, hvor disse emner blev undersøgt ud fra en kritisk tilgang. Min opvækst i Letlands hovedstad i en brydningstid med tiltagende polarisering mellem den lettiske og russiske del af befolkningen, efterfølgende migration til Danmark, positionering som østeuropæisk migrant og iagttagelsen af andre racialiserede sociale skel (fx i forhold til skikkelsen ”Muslim”) har også øget min interesse for feltet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Grundlæggende er jeg interesseret i, hvilke forskelle (etniske, raciale, klassemæssige m.m.) der bliver italesat og får betydning for social in- og eksklusion, og hvordan forskellige idealer om det gode liv i den mangfoldige by forhandles og støder sammen. Disse emner har stor forsknings- og samfundsmæssig relevans. Det er imidlertid også et sammensat felt at arbejde i og med. Tværfaglighed og samarbejde er nødvendigt, hvis sammensatheden skal ydes retfærdighed. Samtidig betyder det, at det er mere kompliceret at finde nedslagspunkter i forhold til fokus for forskningen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet muliggør et forskningsophold ved University of British Columbia i Canada, hvor jeg skal være tilknyttet højtprofilerede forskningsmiljøer i kritisk geografi og race- og kønsforskning.
Disse akademiske tilgange er allerede centrale for mit projekt og vil blive beriget og udviklet igennem opholdet. Derudover vil eksponeringen for nordamerikanske og canadiske forskningsmiljøer skærpe mit blik for såvel det almene som det specifikke i relation til de skandinaviske og københavnske historiske, politiske og samfundsmæssige forhold.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Riga i Letland, men flyttede til København da jeg var 18. I løbet af mine 11 år i København har jeg opbygget et liv, som jeg føler, er meget privilegeret både professionelt og privat. I mange år har jeg været meget engageret i frivilligt arbejde, bl.a. i en psykologisk rådgivning og netværk omkring menneskerettigheder og minoritetsforhold, Humanity in Action.

Jeg holder meget af at møde forskellige mennesker og rejse, og det er derfor fantastisk at have et arbejde, som i 2016 vil indebære konference- og forskningsophold i Californien, Canada, New York, Stockholm og Australien. I min fritid læser jeg skønlitteratur, skriver, er sammen med venner, dyrker yoga, svømning og motionsløb og er medlem af en vinterbaderklub. Jeg elsker også at lave vegetarisk mad og danse til queerfester.

Fagområde

Kulturstudier, byudvikling, migrationsstudier, kulturgeografi

Gymnasium og bopælskommune

Rigas 1. Gymnasium (Letland), bopæl i København

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Kontaktoplysninger

Telefon: 4674 2797, e-mail: llapina@ruc.dk

Senest opdateret 24. februar 2016