Rasmus Hoffmann Birk

Ph.d.-studerende, cand.psych., født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

At forme og forandre liv i udsatte by- og boligområder: En kvalitativ undersøgelse af boligsocialt arbejde i Danmark

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I Danmark, og internationalt, har udsatte by- og boligområder stor bevågenhed politisk, og der foregår en stor mængde af forskelligartede indsatser for at forbedre disse områder.

Rasmus H. Birk
Rasmus H. Birk
Mit projekt tager udgangspunkt i boligsocialt arbejde, det vil sige de sociale indsatser, som bl.a. har til formål at modvirke såkaldt ”ghettoisering” af boligområderne samt sociale problemer som utryghed og arbejdsløshed.

 Projektet er en kvalitativ, etnografisk undersøgelse af, hvordan boligsocialt arbejde konkret udføres, med specielt fokus på de måder, hvorpå disse sociale indsatser forsøger at skabe andre former for liv, fællesskaber og netværk i udsatte områder, samt de menneskesyn, som indsatserne udtrykker. Projektet har derudover en interesse i om, og i så fald hvordan, områdernes fysiske design og infrastruktur spiller ind på det boligsociale arbejdes praksis.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som studerende har jeg altid været optaget af, hvad det vil sige at være et menneske, hvad det er for et samfund, vi lever i, og skæringspunkterne herimellem. Som ph.d.-studerende er jeg med i forskningsprojektet ’Menneskesyn i socialt arbejde – velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket’ (www.menneskesyn.aau.dk), hvor vi netop undersøger samfundets antagelser om, hvad mennesker er, og hvad de kan.

Det suppleres af min interesse for udsatte by- og boligområder, fordi disse er centrale arenaer, hvori socialt liv og sociale problemer både formes og udspiller sig. Udsatte områder og forsøgene på at forbedre dem kan ses som en slags samfundets seismografer, der kan informere os om dets udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Når byområder politisk erklæres som ”udsatte”, og når boligsociale indsatser igangsættes for at modvirke dette, så ligger der heri en lang række antagelser om, hvad der er et godt liv, et godt fællesskab og et godt samfund. Ved netop at undersøge disse indsatser i praksis er det ambitionen at komme tættere på disse menneskesyn, og hvordan de forplanter sig i praktiske forsøg på at forme livet for mennesker, der bor i udsatte boligområder.

Dette kan bruges til at forstå, hvilke veje samfundet og dets menneskesyn konkret bevæger sig i – og hvordan disse praktisk udmønter sig. Blandt udfordringerne i projektet er at udvikle en forståelse for de komplicerede processer, der er på spil i bevægelserne fra politiske beslutninger til designet af sociale indsatser til den måde, indsatserne konkret udføres i specifikke områder i samspil med både områdets beboere og det konkrete, fysiske område og dets infrastruktur.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Enormt meget. Stipendiet betyder, at jeg planlægger at besøge London School of Economics’ sociologiske institut, der er et af de bedste i Europa, og som har et stærkt miljø inden for byforskning. Dette ophold ville ikke have været muligt ellers. Det betyder også, at jeg bliver i stand til at besøge langt flere akademiske miljøer og konferencer verden over. Kort fortalt, så giver det mig nogle meget privilegerede muligheder for at præsentere, diskutere og få nuanceret min forskning blandt førende forskere, og det bidrager til, at jeg kan dygtiggøre mig yderligere som samfundsvidenskabelig forsker.

Fagområde

Bysociologi, socialt arbejde og socialpsykologi

Gymnasium og bopælskommune

Aalborghus Gymnasium, bopæl i Aalborg

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 9940 8129, e-mail: rbirk@socsci.aau.dk

Senest opdateret 24. februar 2016