Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Andre udvalg og fonde Danmarks Innovationsfond Åbent opslag efter bestyrelsesformand for Danmark Innovationsfond

Åbent opslag efter bestyrelsesformand for Danmark Innovationsfond

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til ny bestyrelsesformand for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kontakt
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

I 2017 investerede fonden i alt 1,3 mia. kr. i nye projekter gennem sine programmer, herunder bl.a. Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder og Erhvervsforsker. Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Bestyrelsesformanden og bestyrelsen

Som formand for Danmarks Innovationsfonds bestyrelse har du en central rolle i, sammen med bestyrelsen, at sætte strategisk retning for fondens investeringer.

Det forventes, at den nye bestyrelsesformand for Danmarks Innovationsfond i samarbejde med den øvrige bestyrelse er i stand til både at udvikle og arbejde med fondens strategier, sådan at fondens formål løftes, og de betydelige offentlige investeringer skaber effekt.

Fonden står over for en række forandringer, der giver mulighed for at præge fondens videre udvikling:

 • Et internationalt evalueringspanel evaluerer fondens første fem år frem til første halvår af 2019.
 • Fonden flytter hovedkontor til Aarhus i løbet af 2019 som led i regeringens ønske om et Danmark i bedre balance.

De store forandringer både i kraft af opfølgningen på evalueringen af fonden og flytningen af hovedkontoret kalder på en profil, der har gode strategiske ledelsesmæssige kompetencer, organisatoriske evner og har forståelse for samspillet med ministeriet og det politiske niveau.

Bestyrelsesformanden skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Blandt de kompetencer, der vil blive lagt vægt på, er erfaringer med bestyrelsesformandsposter og strategisk ledelse.

Danmarks Innovationsfonds bestyrelse består af én formand og otte medlemmer. Alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Samlet skal bestyrelsen både have medlemmer med erfaring fra det private erhvervsliv og anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet.

 Bestyrelsen skal samlet repræsentere erfaring med:

 1. Teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder.
 2. Strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde.
 3. Anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater.
 4. Innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling.
 5. Internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation.

Medlemmer af organer omfattet af lov om forskningsrådgivning m.v. kan ikke sidde i bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond.

Udpegningsperiode

Bestyrelsesformanden udpeges for en periode på tre år fra begyndelsen af 2019 til 2022. Der er mulighed for at blive genudpeget for en samlet periode på op til seks år.

Forslag til bestyrelsesformand

Forslag til bestyrelsesformand skal indeholde:

 • En begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at uddele midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologudvikling og/eller innovation.
 • Et kort CV (maksimalt to sider).
 • Kontaktinformation på den pågældende kandidat.
 • Redegørelse (og hvis muligt dokumentation) for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet.

Forslag sendes til: medlemsforslag_Danmarks_Innovationsfond@ufm.dk senest den 21. oktober 2018. I emnefeltet angives ”Formandskandidat”.

Videre proces

De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren som led i udpegningen af bestyrelsesformand. Den udpegede formand vil modtage besked fra ministeriet.

Yderligere information om den aktuelle udpegning kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Zacharias Balslev-Clausen, zbc@ufm.dk, 72 31 86 82 eller kontorchef Pernille Ulrich, peu@ufm.dk, 72 31 85 60.

Yderligere information om Danmarks Innovationsfond, herunder den nuværende bestyrelses sammensætning, kan findes på fondens hjemmeside:

Senest opdateret 07. januar 2022