Gå til indhold

Videnskabeligt personales karriereveje

Forsideillustrations tekst mangler
En registerbaseret undersøgelse med udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017.
: 31. maj 2018
: DAMVAD Analytics
: 2018
: 58

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har valgt at initiere et projekt om videnskabelige medarbejderes karriereveje, hvor rådet vil se nærmere på de udfordringer, som videnskabelige medarbejdere møder i rekrutterings- og meriteringsprocesserne på offentlige forskningsinstitutioner.

Denne analyse udgør en del af evidensgrundlaget, som baggrund for rådets videre arbejde med området. I rapporten søger vi at karakterisere karrierevejene for videnskabeligt personale på de danske universiteter. Til formålet er der opstillet syv mål for forskernes mobilitet, som dækker over forfremmelser, skift mellem universiteterne, mobilitet ind- og ud af landet, mellem universiteterne og de øvrige sektorer i økonomien samt forskernes lønudvikling.

Analysen er en delvis gentagelse af en delanalyse, der blev foretaget for den tidligere Forsknings- og Innovationsstyrelse i 2011, og som dækkede perioden 1999-2008. Denne analyse dækker perioden 2009-2016, (stillingskategorierne frem til 2017) og opdaterer en lang række af nøgletallene fra 2011-rapporten samtidigt med, at resultaterne nuanceres yderligere. Eksempelvis anvendes en mere detaljeret opdeling af stillingskategorier og nye hypoteser efterprøves. Rapporten indeholder derudover nye elementer i form af en forløbs- og sandsynlighedsanalyse, der benytter data fra 1999-2016 til at undersøge specifikke hypoteser
vedrørende effekterne af køn og familie på forskernes karrierer.

Rapporten er struktureret med et kapitel for hver af de syv mål for forskernes mobilitet. Hvert af disse kapitler afsluttes med en tabel, der sammenholder resultaterne fra 2009-2016 med resultaterne fra 1998-2008. Derefter følger kapitlerne med resultaterne fra forløbs- og sandsynlighedsanalysen. Analysen har resulteret i et omfattende talmateriale, som præsenteres gennem hele rapporten.