Gå til indhold

Åbent opslag efter forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- forskningsministeren i deres personlige egenskab. Udpegningen sker for tre år med mulighed for genudpegning i endnu én treårig periode.

Per 31. marts 2017 udløber formand og otte medlemmers beskikkelsesperiode. Formand og syv medlemmer kan genudpeges til en anden periode af tre år.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) er etableret pr. 1. april 2014 som et led i den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond. Rådet er reguleret i lov om forskningsrådgivning m.v.

Formål

DFiR har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet skal give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.

Krav til sammensætning af DfiR

Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige.  Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet repræsenterer erfaring med:

  1. forskning, teknologiudvikling og innovation i både offentligt og privat regi, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,
  2. anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,
  3. teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og
  4. forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi.

Beskikkelsesperiode

Nye medlemmer til rådet beskikkes i 3 år for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2020.

Forslag til medlemmer skal indeholde

  • begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at yde rådgivning om forskning, teknologiudvikling og/eller innovation
  • kort CV (max to sider)
  • kontaktinformation på den pågældende kandidat
  • redegørelse og hvis mulig dokumentation for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer, herunder hvorvidt kandidaten er forskningskyndig eller anerkendt forsker.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet.

Forslag sendes til medlemsforslag-dfir@ufm.dk

Frist: Onsdag den 25. januar 2017.

Ligestilling

For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig kønsfordeling i råd og nævn anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd.

Videre proces

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger medlemmer til DFiR. Der er med de indkomne forslag mulighed for at melde egnede kandidater ind til rådet, som ministeren vil lade sig inspirere af i sin udvælgelse. De udpegede medlemmer vil modtage besked fra ministeriet.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål rettes til chefkonsulent Karin Kjær Madsen på tlf. 72 31 82 37 eller e-mail kkm@fi.dk eller til kontorchef Nicolai Zarganis, tlf. 23 61 75 65, e-mail niza@fi.dk.

 

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024