Gå til indhold

2015

2015

Afgørelse af 26. juni  2015 om en række uredelighedspunkter i 15 videnskabelige artikler

UVVU fandt, at der ikke var begået videnskabelig uredelighed i denne sag, som omhandlede en række spørgsmål om videnskabelig uredelighed i 15 videnskabelige artikler. Udvalget fandt, at en del af klagen faldt uden for udvalgenes kompetence, da det vedrørte spørgsmål om forskningens kvalitet eller videnskabelige teoriers holdbarhed. Efter en samlet vurdering af de dele af klagen, som henhørte under UVVU’s kompetence, fandt UVVU at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne påvises, at den indklagede forsker havde handlet videnskabeligt uredeligt i forbindelse med udførelse og afrapportering af forskningsresultater i de 15 videnskabelige artikler.

Afgørelse af 26. juni  2015 om konstruktion af data m.v. i en videnskabelig artikel


21. august 2015:

UVVU vurderede i sagen alene forhold relateret til Figur 1 i artiklen, da klagen var begrænset til at vedrøre denne figur. Konklusionen i afgørelsen og nedenstående betragtninger fra udvalget vedrører således kun Figur 1 i artiklen.


UVVU fandt, at der ikke var begået videnskabelig uredelighed i denne sag, som omhandlede urigtige oplysninger i en videnskabelig artikel om hvilken art og antal af anvendte forsøgsdyr samt konstruktion af data illustreret i en figur. UVVU fandt efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at det ikke med sikkerhed kunne fastslås, at den indklagede forsker ikke har været i besiddelse af og har udført forsøg på det antal dyr, som er angivet i den videnskabelige artikel. UVVU fandt endvidere, at det var udtryk for en fejl, når forsøgsdyrene blev angivet til at være en anden art. Vedrørende konstruktion af data fandt UVVU, at der var tale om manglende kildedata til nulværdier, som burde have været anført, men at dette forhold ikke kunne berettige til mistanke om videnskabelig uredelighed.

Afgørelse af 18. maj 2015 om manglende angivelse af Conflict of Interest, ensidige og fejlagtige referencer, samt uretmæssig angivelse af forfatterrolle

UVVU afviste klagen fra yderligere behandling, idet klagens punkter vedr. manglende angivelse af Conflict of Interest, ensidige referencer og uretmæssig angivelse af forfatterrolle ansås for åbenbart grundløse, mens punktet vedr. fejlagtige referencer ikke ansås at være omfattet af UVVU’s kompetenceområde.

Afgørelse af 21. april 2015 om anvendelse af tidligere forsøgsmateriale

UVVU afviste at optage sagen til behandling, da omkostningerne ved sagen ikke stod i rimeligt forhold til dens betydning. Udvalget lagde vægt på, at der var indklaget over 40 forskere i forbindelse med mere end 20 artikler, og at der på det oplyste grundlag ikke var udsigt til, at UVVU ville nå frem til en konklusion om videnskabelig uredelighed.

Afgørelse af 9. marts 2015 om plagiering i patentansøgning

UVVU fandt, at der ikke var begået videnskabelig uredelighed i denne sag, som omhandlede en patentansøgning. Efter en samlet vurdering fandt UVVU, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der var foretaget plagiering af figurer eller datapunkter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023