Gå til indhold

Beskrivelse af rådssystemet pr. 1. april 2014

Forskningsrådssystemet i Danmark består af en række organer, hvis struktur og sammensætning, opgaver og formål er defineret dels i lov om forskningsrådgivning m.v., dels i to andre love, lov om Danmarks Grundforskningsfond og lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet ved at give uddannelsesministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.  Rådet skal desuden styrke formidlingen af dansk politik inden for forskning, teknologiudvikling og innovation.

Rådet fremlægger en årlig rapport, der indeholder rådets vurdering af og anbefalinger til den generelle udvikling i dansk forskning, teknologiudvikling og innovation, herunder kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans. Formanden og de øvrige medlemmer af DFIR udpeges af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige. Medlemmer af DFIR udpeges for en treårig periode med mulighed for genudpegning én gang.


Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

DFF har til formål at give støtte til forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder på baggrund af forskernes egne initiativer, det vil sige ansøgninger. Bestyrelsen for DFF har ikke bevillingskompetence, men beslutter antallet af faglige forskningsråd og fordeler de allokerede forskningsmidler mellem rådene, som derefter udmønter midlerne.

Derudover har DFF til formål at give forskningsfaglig rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, regering og Folketing, at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater samt at deltage i internationalt forskningssamarbejde.

DFF består af en bestyrelse med ni medlemmer, heraf en formand, og fem faglige forskningsråd.

De faglige forskningsråd er:

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation (FKK)
  • Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers (FNU)
  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv (FSE)
  • Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom (FSS)
  • Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion (FTP)

Medlemmer af bestyrelsen for DFF udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag, og alle medlemmer af bestyrelsen skal være anerkendte forskere. Medlemmer af faglige forskningsråd udpeges af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskaber, og skal alle være anerkendte forskere.

Medlemmer af DFF og faglige forskningsråd udpeges for en fireårig periode med mulighed for genudpegning for en toårig periode.


Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

Danmarks Innovationsfond er etableret ved at sammenlægge Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én samlet fond, jf. den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond af 3. oktober 2013. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning og er reguleret af lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en treårig periode med mulighed for genudpegning én gang.


Danmarks Grundforskningsfond

Grundforskningsfonden reguleres af lov om Danmarks Grundforskningsfond og har til formål at styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne. Grundforskningsfonden er en uafhængig fond ledet af en ministerudpeget bestyrelse med ni medlemmer.

Bestyrelsen har til opgave at forvalte og nyttiggøre fondens midler i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen kan blandt andet finansiere oprettelse eller udvidelse af institutter eller centre ved eller på tværs af institutioner.

Grundforskningsfondens bestyrelse uddeler fondens midler i åben konkurrence på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner og forskere.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2024