Baggrund

Regeringen har i 2017 igangsat en effektanalyse af forsknings- og innovationsindsatsen for at skabe grundlag for at prioritere de offentlige forskningsmidler.

Formålet med analyseprogrammet er at styrke det faglige fundament for at vurdere effekterne af den eksisterende offentlige forskningsindsats, herunder forskelle i effekter på tværs af forskellige typer af forskningsindsatser, og derved bidrage til bedre fremadrettet prioritering og tilrettelæggelse af den offentlige forskningsindsats.

Analyseprogrammet vil fokusere på at analysere og vurdere fem centrale forhold, herunder forsøge at besvare en række spørgsmål.

De fem temaer

Afsmitningseffekter af offentlig forskning via privat forskning og udvikling

 • Litteraturstudie af effekterne af forskning
 • Betydning af den offentlige forskningsfinansiering og den udførte offentlige forskning, herunder sammensætningen af den offentlige forskningsindsats
 • Afdække i hvilket omfang vi kan lære af internationale erfaringer ved at inddrage viden om andre landes sammensætning af finansiering, organisering mv.
 • Betydningen af sammensætningen i den offentlige forskningsfinansiering i den udførte forskning, herunder grund- og anvendt forskning, hovedområder m.m.
 • Afdække viden om betydning af ændringer i niveau og sammensætning af den offentlige forskningsindsats for privat forskning
 • Evt. modelmæssig estimering af sammenhæng mellem offentlig forskning og betydning af privat forskningsindsats

Effekt af forsknings- og innovationsfremmeordninger

 • Hvordan forsknings- og innovationsfremmeordninger bidrager til, at offentlig forskning bliver omsat i danske virksomheder. I det omfang det er muligt, vil ordningerne i den forbindelse blive sammenlignet
 • Hvordan offentlig fremme af forskning og innovation direkte og indirekte påvirker produktivitetsudviklingen i samfundet

Effekt af skatteincitamenter (skatteudgifter) for privat forskning og udvikling

 • Hvilken type virksomheder, der anvender skatteincitamenter til privat forskning og udvikling
 • Effekten af de danske skatteincitamenter for privat forskning og udvikling, herunder i forhold til andre virkemidler
 • I hvilket omfang der opnås synergi mellem skatteincitamenter til fremme af privat forskning og udvikling og andre virkemidler med det eksisterende policymiks

Effekt af forskningsbaseret uddannelse

 • Effekt af forskningsinvesteringerne via forskningsbaserede uddannelser, herunder ph.d.-uddannelsen
 • Betydning af forskningskvalitet for værdien af uddannelse

Opsamling af analyseresultaterne og opgørelse af de samlede samfundsøkonomiske effekter af den offentlige forskningsindsats

 • Med baggrund i de fire foregående analysepakker vil det blive forsøgt at opsamle den eksisterende viden og søge at etablere et bedre grundlag for at foretage prioriteringer i tilrettelæggelsen af den fremtidige offentlige forskningsindsats inden for de eksisterende rammer
 • Undersøge muligheden for at opgøre de samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning, herunder forsøge at foretage testkørsler i økonomiske modeller af makroeffekter
Senest opdateret 27. juni 2019