Gå til indhold

Retningslinjer for Præevalueringsordning 2021 og 2022

Læs mere om de retningslinjer, som man skal være opmærksom på i forbindelse med præevalueringer af Horizon Europe-ansøgninger.
Kontakt
Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

1. Formål og målgruppe

Danske koordinatorer for Horizon Europe-ansøgninger kan nu få gennemført en præevaluering af deres Horizon Europe-ansøgning. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder udgifterne til honorar, når maksimalt to evaluatorer gennemgår ansøgningsudkast og giver forslag til forbedringer inden ansøgningsfristen til Horizon Europe.

Formålet med præevalueringsordningen er at bidrage til, at flere danske aktører påtager sig rollen som koordinator for Horizon Europe-projekter, får succes med deres ansøgning og dermed sikrer større dansk indflydelse på og udbytte af Horizon Europe-projekter. Præevalueringsordningen retter sig mod danske aktører (offentlige og private), der er koordinatorer på et Horizon Europe-samarbejdsprojekt (se punkt 2.1).

Ud over øget indflydelse ved at være koordinator, er det også forventningen, at flere danske koordinatorer kan medvirke til, at der kommer flere danske deltagere i projekterne.

Der kan løbende indsendes ansøgning om midler fra præevalueringsordningen.

2. Definitioner

2.1 Samarbejdsprojekter

Præevalueringsordningen omfatter udkast til ansøgninger til dansk-koordinerede samarbejdsprojekter til Horizon Europe. Et samarbejdsprojekt er defineret som et forsknings- og innovationsprojekt med mindst tre deltagere fra tre forskellige EU-lande og associerede lande. For opslag til Horizon Europe med en 2-faset ansøgningsproces, kan præevalueringsordningen kun anvendes til ansøgninger til fase 2.

2.2 Koordinator

En koordinator kan kun defineres som koordinator, hvis vedkommendes institution indgår som den formelle koordinator af det konsortium, der indsender den endelige ansøgning til Horizon Europe. En dansk koordinator er ansat i/eller på anden måde tilknyttet den danske juridiske enhed, der er den formelle koordinator i den endelige ansøgning til Horizon Europe.

For Det Europæiske Forskningsråds Synergy Grants kan det accepteres, at ansøger er Corresponding Principal Investigator, hvis konsortiet derudover opfylder ovenstående krav om mindst tre deltagere.

2.3 Præevaluatorer

Koordinator (herefter benævnt ansøgeren) vælger selv de to præevaluatorer, der skal evaluere ansøgningsudkastet.

Ingen af de to præevaluatorer må være fra ansøgers egen organisation eller fra organisationer, der deltager i ansøgningskonsortiet.

Det er ansøgers ansvar at vælge evaluatorer med en passende faglig baggrund i forhold til det projektudkast, der skal evalueres, og det topic der søges.

Alle præevaluatorer skal gøre sig bekendt med Europa-Kommissionens vejledning af Horizon Europe-evaluatorer.

2.4 Evaluering

Projektudkastet skal på præevalueringstidspunktet have en færdighedsgrad, så det er muligt for en ekstern evaluator at give en fyldestgørende og meningsfuld evaluering af alle hovedafsnit af ansøgningen, som koordinator og øvrige projektdeltagere kan have gavn af.

Alle hovedafsnit i Horizon Europe-ansøgningen (Excellence/Impact/Implementation) skal evalueres.

De korrekte evalueringsskabeloner for den specifikke projekttype skal benyttes.

Det er en forudsætning for udbetaling af honoraret, at det korrekte evalueringsskema er uploaded til e-grant i udfyldt stand senest 24 timer inden den endelige ansøgningsfrist til Horizon Europe.

Ansøger og præevaluator aftaler selv et optimalt tidspunkt for præevalueringen inden ansøgningsfristen til Horizon Europe. Tidspunktet for præevaluering skal fastlægges ud fra to hensyn:

  1. Ansøgningen skal være næsten færdig
  2. Ansøger skal have mulighed for at indarbejde forbedringer inden den endelige indsendelse til Horizon Europe.

Et optimalt tidspunkt for præevaluering vil ofte være 3-10 dage før den endelige indsendelse til Horizon Europe.

3. Honorering

Den afsatte bevilling til ordningen kan udelukkende anvendes til honorering af præevaluatorer og ikke til for eksempel selve projektet.

Honoraret udgør 4.500 kr. og svarer til en timesats på 600 kr. incl. overhead i 7,5 timer.

4. Tidsfrister

Tilmelding til præevalueringsordningen kan indsendes løbende, dog senest syv dage før Horizon Europe-ansøgningsfristen. Udkast til ansøgningen, der skal præevalueres, skal uploades i e-grant senest 72 timer før ansøgningsfrist til Horizon Europe. Den efterfølgende præevalueringsrapport (korrekt evalueringsskema i udfyldt stand) uploades til e-grant senest 24 timer før ansøgningsfrist.


5. Udbetaling af honorar

Honoraret udbetales direkte til præevaluatorerne, når evalueringsskemaer og honorarskemaer er registreret i e-grant. Hvis honoraret ønskes udbetalt til præevaluators firma, kan det ske ved at sende en e-faktura til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med firmaets cvr på til styrelsens EAN nummer (5798000416697).

Det er en forudsætning for udbetalingen, at evaluator har udarbejdet en evaluering, der lever op til de krav, der er nævnt i punkt 2.3 og 2.4. I modsat fald vil honoraret ikke blive udbetalt.
Evaluator skal hurtigst muligt orientere Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis projektudkastet er så ufuldstændigt, at det ikke giver mening af gennemføre en evaluering af alle hovedafsnit. I det tilfælde vil der blive udbetalt et honorar svarende til én time, dvs. 600 kr.

6. Vejledning – sådan gør du

6.1 Ansøger

Senest syv dage før ansøgningsfrist til Horizon Europe registrerer ansøger sig i e-grant og anfører i e-grant også navne, institutioner og e-mailadresser på op til to præevaluatorer, der skal foretage præevalueringen. Det er ansøgers ansvar at aftale med præevaluatorerne præcist, hvornår præevalueringen skal ske. Det er vigtigt, at ansøger i e-grant angiver, hvilket arbejdsprogram, topic og projekttype, der er tale om.

Ansøger uploader dernæst sit udkast til en Horizon Europe-ansøgning. Det kan gøres på et hvilket som helst tidspunkt i forhold til Horizon Europe-ansøgningsfristen, dog skal udkastet være uploaded i e-grant senest 72 timer før den endelige ansøgningsfrist til Horizon Europe. Det er ansøgers ansvar at sende den korrekte evalueringsskabelon samt ansøgningsudkastet til præevaluatorerne.

6.2 Præevaluatorerne

Præevaluatorerne skal sikre sig, at de bruger den korrekte evalueringsskabelon. Når skabelonen er udfyldt, sender præevaluator den til ansøger sammen med sit udfyldte honorarskema. Det er præevaluators ansvar at sende den udfyldte evalueringsrapport (udfyldt skabelon) samt honorarskema til ansøger. Det er ansøgers ansvar at uploade evalueringen og honorarskema i e-grant.

En betingelse for at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan udbetale honorar er, at ansøgningsudkastet skal være uploaded senest 72 timer før ansøgningsfristen til Horizon Europe. Evalueringsskabeloner i udfyldt stand skal være uploaded senest 24 timer før ansøgningsfrist til Horizon Europe. For honorarskemaet er der ingen frist, men Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan først udbetale honoraret til præevaluatorerne, når honorarskema er uploadet.

Senest syv dage før ansøgningsfrist til Horizon Europe registrerer ansøger sig i e-grant og anfører i e-grant også navne, institutioner og e-mailadresser på op til to præevaluatorer, der skal foretage præevalueringen. Det er ansøgers ansvar at aftale med præevaluatorerne præcist, hvornår præevalueringen skal ske. Det er vigtigt, at ansøger i e-grant angiver, hvilket arbejdsprogram, topic og projekttype, der er tale om.

 

 

Senest opdateret 08. april 2022