Gå til indhold

Bilateralt strategisk forskningssamarbejde 2011

Det Strategiske Forskningsråd har i sin 2011-uddeling givet i alt seks bevillinger til bilateralt samarbejde. Bevillingerne er givet som led i Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde med de tre strategisk udvalgte BRIK-lande: Kina, Indien og Brasilien.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Programkomiteen for Bæredygtig energi og miljø har givet tre bevillinger til en samlet sum af 15,4 mio. kr. til strategisk samarbejde med Kina inden for ”Bæredygtig og vedvarende energi”.

Programkomiteen for Individ, sygdom og samfund har givet én bevilling på 9,4 mio. kr. til samarbejde med Indien inden for ”Sundhedsvidenskabelig bioteknologi”.

Programkomiteen for Sundhed, fødevarer og velfærd har givet to bevillinger til en samlet sum af 10 mio. kr. til samarbejde med Brasilien (regionen São Paulo) inden for ”Food Science”.

En kort oversigt over bevillingerne findes nedenfor.


Dansk-kinesisk samarbejde


Titel: ENEFOX – Energy Effecient Oxygen Production for a Sustainable Energy System
Dansk titel: ENEFOX - Energivenlig iltproduktion til et bæredygtigt energisystem
Bevillingsmodtager: Professor Peter Vang Hendriksen, Risø-DTU, pvhe@risoe.dtu.dk , 46 77 57 25
Bevilget beløb: 6,5 mio. kr.
Samlet budget: 7,7 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 2 ph.d.'er og 2 postdocs
Partnere: DTU, FLSmidth, Haldor Topsøe, USTC, Central South University
Beskrivelse: Reduktion af CO2-udledninger er en central og udfordrende opgave for energisektoren. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor energiforbruget per indbygger er meget højt, og i samfund med høj vækst som f.eks. det kinesiske. Keramiske membraner til fremstilling af ren ilt har potentialet til at spille en afgørende rolle i denne sammenhæng. Anvendt i forbindelse med forgasning af biomasse gør de omsætningen til el mere effektiv og reducerer omkostningerne ved fremstilling af transportbrændsler ud fra biomassen, hvorved CO2-neutral transport bliver mere konkurrencedygtig. Iltmembraner kan endvidere reducere emissioner og energiforbrug i energi-intensive industrier som f.eks. cementindustrien. I projektet arbejdes med gastætte keramiske komponenter, der kun tillader én specifik slags ion at passere nemlig iltioner. En sådan membran har en selektivitet på 100%. Membranen består af et bærelag, et ionledende gastæt materiale samt katalysatorer for de to overfladeprocesser, fx opsplitningen af iltmolekyler til ioner. Fokus er på at udvikle nye og forbedrede membrantyper med højere ydelse og bedre holdbarhed end de eksisterende. Det skal ske ved at opnå bedre forståelse for detaljerne i ilttransportprocessen og degraderingsmekanismerne. Projektet søger endvidere at identificere de mest fordelagtige måder at integrere iltmembranerne i industrielle anlæg på. Udviklingen sker i samarbejde med ledende kinesiske forskere og med deltagelse af førende danske virksomheder på området.


Titel: WAPART – Water-based particulate approach to organic photovoltaics with controlled morphology
Dansk titel: WAPART - Miljøvenlige, organiske solceller med kontrolleret nanostruktur, baseret på partikler i vandig dispersion
Bevillingsmodtager: PhD Jens Wenzel Andreasen, DTU, Institut for Energikonvertering og -lagring, jewa@risoe.dtu.dk , 21 32 63 01
Bevilget beløb: 4,7 mio. kr.
Samlet budget: 5,3 mio. kr.
Periode: 2012-2016
Forskeruddannelse: 2 ph.d.'er
Partnere: DTU, AAU, Chinese Academy of Science, Tianjin University
Beskrivelse: Plastsolceller er hastigt på vej til at kunne konkurrere med kommercielle solceller som i dag findes på markedet. Ydelsen, dvs. hvor effektivt cellerne omdanner lys til elektricitet, er i dag tæt på ydelsen for solceller fremstillet af amorf silicium. plastsolceller vil kunne fremstilles langt billigere end nogen anden kendt solcelleteknologi, men hvis teknologien opskaleres i sin nuværende form vil der være særdeles alvorlige miljømæssige konsekvenser som vil skulle håndteres. Dette skyldes den omfattende brug af klorerede og aromatiske opløsningsmidler i processen til fremstilling og trykning af det aktive lag i solcellen. Brugen af disse opløsningsmidler gør det meget lidt attraktivt for blæk og trykkeindustrien at gå i gang med fremstilling af plastsolceller, da denne gruppe af industrier i det store og hele fuldstændig er gå et over til at anvende vandbaserede materialer. Vi har netop demonstreret at det er muligt at fremstille det aktive lag i plastsolceller ved hjælp af vandige dispersioner af nano-partikler. Denne metode giver nogle nye muligheder for at kontrollere nanostrukturen af aktivlaget og er samtidig langt mere miljøvenlig end de hidtil anvendte processer. Med dette projekt vil vi gøre det muligt at etablere en miljøvenlig produktion af plastsolceller i Danmark, samt skabe mulighed for at en Dansk virksomhedsfølgegruppe kan etablere sig i Kina via vores samarbejde med kinesiske partnere i projektet.


Titel: SBLED – Super bright light-emitting diode using nanophotonics
Dansk titel: SBLED - Superskarpe lysdioder vha. nanofotonik
Bevillingsmodtager: Associate Professor Haiyan Ou, DTU, haou@fotonik.dtu.dk , 45 25 63 52
Bevilget beløb: 4,2 mio. kr.
Samlet budget: 5,0 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 1 ph.d.
Partnere: DTU, Chinese Academy of Science, Beijing Jiaotong University
Beskrivelse: Super bright (SB) light-emitting diodes (LEDs) er fremtidens mest lovende lyskilde til at erstatte lav effektive glødepærer. Det opnås i dette project ved at undersøge og udnytte nylige forskningfremskridt i nanofotonik, dvs. photonic quasi-crystals (PQC) og surface plasmons (SP). Både PQC og SP vil øge lysstryken af LEDer på to måder: for det første vil de konvertere mere elektricitet til lys, dvs. øge procentdelen af injicerede elektron-hul par, der konverteres til lys i stedet for termisk opvarmning eller andre ikke-lysudsendende rekombinationer; og for det andet, kan der uddrages mere lys fra krystaller med højt brydningsindeks, som ellers er indespærret i krystallen pga. totalrefleksion. En prisbillig nanostrukturerings metode kaldet nanoimprint vil blive udviklet til at fabrikere PQC og SP, således at lysstryrken af LEDs øges dramatisk med kun en lille meromkostning. Projektet samler førende forskere inden for materialeteknologi, modellering og nanofabrikation fra hhv. Chinese academy of Science, Beijing Jiaotong University og Danmarks Tekniske Universitet.


Dansk-indisk samarbejde


Titel: BIOCHILD - Genetics and Systems Biology of Childhood Obesity in India and Denmark
Dansk titel: BIOCHILD - Genetik og systembiologi – fedme hos børn i Indien og Danmark
Bevillingsmodtager: Professor Haja Kadarmideen, LIFE, Københavns Universitet, hajak@life.ku.dk
Bevilget beløb: 9,4 mio. kr.
Samlet budget: 14,2 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 3 postdocs
Partnere: Metabolismecentret, KU, Holbæk Universitetshospital, CSIR-Institute of Genomics & Integrative Biology, All India Institute of Medical Sciences
Beskrivelse: Svært overvægtige børn i både Indien og Danmark er ofte belastet med dårlig livskvalitet, forhøjet blodtryk, fedtlever, type 2 sukkersyge og en række andre komplikationer. Disse komplikationer giver på sigt enorme omkostninger for sundhedssystemerne i de to lande. I det aktuelle samarbejdsprojekt mellem Indien og Danmark vil vi kombinere genetiske og systembiologiske analytiske metoder til at forstå de(n) underliggende årsag(er) til udvikling af børnefedme. Vi vil ved hjælp af såkaldte exom chip studier undersøge 4.600 indiske og 1.500 danske børn for om de er bærere af variationer i den proteinkodende del af arvematerialet (generne) der øger eller mindsker risikoen for udvikling af fedme. Vi vil efterfølgende undersøge funktionen af interessante gener i en allerede etableret grisemodel. Vi forventer at den store synergi og den unikke kombination af ressourcer fra både Indien og Danmark vil gøre det muligt at identificere en række biomarkører, der vil kunne anvendes til subklassifikation af børnefedme. På sigt vil resultaterne forventes at øge vores forståelse for årsagerne til og behandlingen af svær overvægt hos børn og unge og dermed reducere graden af individuel lidelse og dødelighed samt begrænse de sundhedsøkonomiske omkostninger.


Dansk-brasiliansk samarbejde


Titel: BEAM: Bread and Meat for the Future
Dansk titel: BEAM: Brød og kød for fremtiden
Bevillingsmodtager: Professor, lic. pharm.Leif Horsfelt Skibsted, LIFE, Københavns Universistet, ls@life.ku.dk
Bevilget beløb: 3,9 mio.kr.
Samlet budget: 4,5 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 2 postdocs
Partnere: Aarhus Universitet, Easy Food A/S, University of São Paulo
Beskrivelse: Verdens fødevareforsyning vil, set i lyset af befolkningstilvæksten, i stigende grad afhænge af planter. En forventet velstandsstigning vil samtidig resultere i en øget efterspørgsel efter kød. Et dansk-brasiliansk forskningssamarbejde vil kunne give holdbare løsninger på nogle af fremtidens udfordringer set i lyset af dansk fødevareforsknings stærke internationale placering og Brasiliens potentiale som producent af både vegetabilske og animalske fødevarer. Anvendelse af mel fra den vigtige tropiske stivelseafgrøde, cassava, i blanding med hvede, en fremtidig mangelvare til brødproduktion, vil blive undersøgt med anvendelse af dansk enzymteknologi. Oksekød er en vigtig kilde til protein og mineraler, men mistænkt for at øge risikoen for tarmkræft. Ændring af kvægets fodring med anvendelse af planter med højt indhold af plantephenoler fra Brasiliens rige flora vil blive undersøgt for at gøre kød mindre risikabelt. Fremstilling af traditionelt, brasiliansk tørret oksekød, carne seca, vil blive undersøgt med henblik på at omdanne de oxidativt aggressive jernpigmenter til zink-holdige pigmenter ved at erstatte nitrit med naturlige enzymprocesser. De tre temaer for dansk– brasiliansk forskningssamarbejde vedrører således centrale emner omkring fremtidig brødfremstilling, og søger at mindske risici ved kødindtag, samt udvikle mere skånsom kødforarbejdning.


Titel: IMBICONT: Improved biological control for IPM in fruits and berries
Dansk titel: OMBICONT: Forbedret biologisk kontrol for IPM (Integretet pest managament) i frugt og bær
Bevillingsmodtager: Professor, Dr. agro., PhD, Jørgen Eilenberg, LIFE, Københavns Universitet, jei@life.ku.dk
Bevilget beløb: 6,1 mio. kr.
Samlet budget: 6,7 mio. kr.
Periode: 2012-2015
Forskeruddannelse: 1 phd og 1 postdoc
Partnere: University of São Paulo – ESALQ
Beskrivelse: IMBICONT projektet vil udvikle forbedrede muligheder for biologisk bekæmpelse af skadedyr som et led i IPM (Integretet Pest Management) i frugt og bærproduktion i São Paulo, Brasilien samt i Danmark. Jordbær, citrus og æbler er valgt som modelafgrøder, idet disse afgrøder er meget væsentlige i disse regioner. Blandt skadedyrene er fokus på spindemider, forskellige sugende insekter (skjoldlus, mellus, tæger og bladlus) samt snudebiller. Organismerne til biologisk bekæmpelse er insektpatogene svampe og prædatorer. Flere strategier af biologisk bekæmpelse inddrages, både naturlig regulering og masseudsætning. Projektet inddrager en række biologiske forskningsdiscipliner og metoder, rækkende fra diversitetsstudier, molekylærbiologi, populationsbiologi, opformerings- og udbringningsteknik samt afgrødekvalitet. Desuden inddrages mikroøkonomiske analyser og på denne måde opnås en høj grad af tværvidenskabelighed. Projektet sker i tæt samarbejde mellem partnerne (Københavns Universitet samt Universidade de São Paulo) samt avlere, rådgivning og producenter af biologisk bekæmpelse. IMBICONT lægger desuden vægt på forskeruddannelse i form af fælles vejledning af PhD studerende fra Brasilien/Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. april 2014