Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Resuméer af bevillinger fra Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 2012

Resuméer af bevillinger fra Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 2012

Resuméer af projekter bevilget af Det Strategiske Forskningsråd - Programkomitéen for sundhed, fødevarer og velfærd, december 2012

Titel: Reducing antibiotic use in marine larviculture by a novel combinatory probiotic strategy
Dansk titel: Ny probiotisk kombinations-behandling til sygdomsbekæmpelse i marine fiskelarveopdræt (ProAqua)
Bevillingsmodtager: Professor Lone Gram, Fødevareinstituttet, Denmarks Tekniske Universitet, gram@food.dtu.dk

Bevilget beløb: 14,6 mio. kr.
Samlet budget: 19,7 mio. kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 2 Postdocs
Partnere: Fishlab, Venøsund Fisk og Skaldyr Aps, Maximus A/S, Biologisk institut Københavns Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Beijing Genomic Institute, Europe A/S, Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, University of Bergen, Institut for Biologi, ACD Pharmaceuticals, Selonda Aquaculture SA

Beskrivelse: Akvakultur er globalt den hurtigst voksende sektor indenfor animalsk fødevareproduktion. Hos mange marine fisk og skaldyr er larvestadiet meget følsomt overfor bakterieinfektioner, der kan medføre total kollaps af larverne. Der kan ikke vaccineres mod sygdomme på dette stadium, og antibiotika benyttes for at sikre produktionen og undgå økonomiske tab. Dette medfører stor risiko for udvikling og overførsel af bakteriel antibiotikaresistens. Projektets formål er at reducere risikoen for antibiotikaresistensudvikling ved at udvikle og anvende to typer probiotika (fager og bakterier) til sygdomsbekæmpelse i opdræt af marin yngel. I moderne human medicin bruger man med succes kombinationsbehandling, og vi vil introducere dette i larve-akvakultur. Det er vores hypotese, at den kombinatoriske behandling vil have synergistisk effekt og vil reducere risikoen for ny resistensudvikling.Vi vil anvende fiskepatogen-specifikke fager og marine bakterier, der bekæmper de fiskepatogene bakterier og udvikle behandlingerne i laboratoriemodeller, i levende foder og i opdræt af torske-, pighvar- og havbars-yngel. Vi vil bruge genomsekventering til at analysere stabiliteten af kombinations-behandlingen. Projektet inddrager førende national og international ekspertise i en tværdisciplinær tilgang til miljøvenlig sygdomsbekæmpelse. Det vil reducere antibiotika-forbruget i fiskeopdræt og derved forbedre fødekvalitet. Projektets viden vil kunne udnyttes af rådgivere indenfor akvakultur.


Titel: Early milk and microbiota to improve later immunity (NEOMUNE)

Dansk titel: Mælk og mikrobiota til nyfødtes udvikling
Bevillingsmodtager: Professor Per Torp Sangild, Afdeling for Human Ernæring, Københavns Universitet, psa@life.ku.dk

Bevilget beløb: 35,6 mio. kr.
Samlet budget: 73,5 mio. kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 7 ph.d.er og 7 postdocs
Partnere: Institut for Human Ernæring - KU, Rigshospitalet, Institut for veterinær Sygdomsbiologi - KU, Institut for Fødevarevidenskab - KU, Odense University Hospital, Arla Foods Amba, Emma Children’s Hospital, University of Amsterdam, Schenzhen Maternity and Child Hospital, Biologisk Institut - KU, University of Giesen, DTU Veterinærinstitut, Arla Food Ingredient, Institut for dyrevidenskab - AU, Chr. Hansen, Fresenius Kabi, Mead Johnson, Danone

Beskrivelse: Nyfødte børn skal lige efter fødsel tilpasse sig en helt ny ernæring og kontakt med milliarder af bakterier i mave-tarmsystemet. Hyppige fordøjelsesforstyrrelser og infektionssygdomme hos børn tidligt i livet viser, at tilpasningen ofte er utilstrækkelig. Udfordringerne gælder alle børn, dog er problemerne tydeligst for børn, som fødes for tidligt eller med meget lav fødselsvægt (ca. 15% af alle børn). Fødsel ved kejsersnit, anti- og probiotika samt mælkekomponenter øver meget forskellig indflydelse på tarmens bakterier, tarmens næringsstof optagelse, immunsystemet og på et vigtigt organ som hjernen. Det er dog stadig uklart hvordan sådanne faktorer kan påvirke børns tidlige udvikling, bl.a. fordi studier på børn er vanskelige at gennemføre. NEOMUNE skaber et internationalt forskningsnetværk, som kobler studier på raske og syge spædbørn med modelstudier i grise og mus. Vi viser, hvordan infektionsmodtageligheden, tarmen og tarmens bakterier samt hjernens funktion påvirkes af fødselstype, antibiotika og forskellig type mælk. Unikke forsøg på børn og dyr i Danmark, Sverige, Holland, USA og Kina vil sammen med en omfattende dansk forskningsekspertise sikre projektets relevans, forskningshøjde og effekt. Der er i NEOMUNE tæt interaktion mellem basal videnskab, børneafdelinger på hospitaler og fødevarevirksomheder med henblik på at sikre, at NEOMUNE kan få stor betydning for sygdomsmodtageligheden hos både syge og raske spædbørn.


Titel: EvoPPM - Evolution-proof pest management
Dansk titel: Mikroevolution af pesticidresistens
Bevillingsmodtager: Associate Professor Michael Hassing Kristensen, Department of Agroecology and Environment - AU michael.kristensen@agrsci.dk

Bevilget beløb: 15,5 mio. kr.
Samlet budget: 20,0 mio. kr.
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 4 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: Agroecology and Environment - AU, Bayer CropScience, Frankrig, Bayer CropScience, Monheim

Beskrivelse: Ukrudt, skadedyr og plantesygdomme udvikler sig som reaktion på de systemer der anvendes ved deres dyrkning. Vi vil anlægge en evolutionær økologisk synsvinkel for at forstå udviklingen af pesticid-resistens hos skadedyr, svampe og ukrudt i agroøkosystemet. Projektet vil udvide det biologiske grundlag for en mere evolutionær-orienteret bekæmpelse af skadevoldende organismer, hvor principperne for bekæmpelsen understøttes af molekylær økologi med henblik på at forebygge og minimere de skadevoldende organismers tilpasning og spredning. Vi vil bruge den genetiske variation hos ukrudt, skadedyr og plantesygdomme til at vurdere deres potentiale for tilpasning til de anvendte dyrknings- og bekæmpelsesmetoder. Vi vil fokusere vores forskning på at forstå den evolutionære dynamik i selektion af pesticidresistens, frem for udelukkende at beskrive den fysiologiske og molekylære baggrund af pesticidresistens. Bekæmpelsen af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme i fremtidens landbrug kan drage fordel af integration af økologiske og evolutionære principper til at forudsige langsigtede virkninger af ændringer i anvendelsen af pesticider, samt ændringer af dyrkningsformer, miljø og klima. For at kaste lys over principperne bag organismernes tilpasning til forskellige bekæmpelsessystemer vil vi sammenligne udviklingen af resistens hos glimmerbøsser, skulpesnudebiller og bladrippesnudebille som er skadedyr på raps, græsukrudtet vindaks og svampesygdommen hvedegråplet.


Titel: ProbiComp: The effect of PROBIotics in reducing infections and allergic manifestations in young children during the COMPlementary feeding period
Dansk titel: ProbiComp: Effekten af probiotikat på infektioner og allergiske sygdomme hos småbørn, i den periode de får overgangskost
Bevillingsmodtager: Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet kfm@life.ku.dk

Bevilget beløb: 11,5 mio. kr.
Samlet budget: 18,9 mio. kr.
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: Institut for Human Ernæring - KU, Fødevareinstituttet - DTU, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi - KU, Statens Serum Institut - University of Bergen, Odense Universitets Hospital, Fødevareøkonomisk institut - KU, Christian Hansen

Beskrivelse: Flere studier tyder på at probiotika, populært kaldet mælkesyrebakterier, kan forebygge og behandle diarre og astma eksem hos børn, og enkelte studier har antydet en effekt på luftvejsinfektioner. Vi vil give probiotika dagligt til børn fra de er 9 til de er 15 mdr. Dette er en periode, hvor de fleste børn starter i vuggestue, har mange infektioner og hvor mange børn stopper med at få modermælk, der beskytter mod infektioner. En lovende probiotika stamme, BB-12, der produceres af et dansk firma (Chr. Hansen A/S) vil blive testet i to doser overfor en kontrolgruppe. Hovedformålet er at undersøge om denne stamme kan reducere antallet af dage, hvor børnene er hjemme fra vuggestue pga. infektioner. Studiet vil også indsamle andre informationer, bl.a. om hyppigheden af specifikke infektioner og allergi. Der vil blive taget prøver, der beskriver effekter på immunsystemet, tarmfloraen og mavetarmsystemets funktion og hvordan de interagerer i en periode med mange infektioner. Desuden vil forældrenes holdning til at bruge probiotika til små børn blive analyseret i fokusgrupper. Projektet er et samarbejde mellem tre danske universiteter, Statens Serum Institut og universitetet i Bergen. Hvis de anvendte probiotika viser sig at kunne reducere antallet af infektioner, kan det have stor positiv betydning for børn, forældre, samfundet og de firmaer der producerer og anvender probiotika.


Titel: ELIN: The effects of enterolignans in chronic disease
Dansk titel: ELIN: Effekt af lignaner på overlevelse blandt personer med kronisk sygdom
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Anja Viendahl Olsen, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse anja@cancer.dk

Bevilget beløb: 13,8 mio. kr.
Samlet budget: 16,8 mio. kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: Center for kræftforskning - Kræftens bekæmpelse, Department of Animal Science - AU, Department of Food Science - Swedish University of Agricultural Science, Lantmannen R&D

Beskrivelse: Lignaner er plantedele, der findes i fiberrige fødevarer, og fuldkornsrug er en særlig god kilde dertil. Formålet med ELIN projektet er at undersøge, om lignaner kan forbedre overlevelsen for personer med kræft, hjertesygdom og type 2 diabetes. For nyligt er der offentliggjort fire studier, der alle peger i retning af, at et højt lignan-niveau i blodet hos kvinder med brystkræft kan medføre forbedret overlevelse. Det er meget usædvanligt at finde et stof i vores kost, der muligvis medfører forbedret prognose hos brystkræftpatienter, og tilmed peger biologiske egenskaber ved lignanerne i retning af, at der kan være tilsvarende fordelagtige effekter for patienter, der lider af andre kræftformer, af hjertesygdom eller af type 2 diabetes. I ELIN projektet vil vi undersøge, om lignanindhold i blodet er relateret til overlevelse hos danskere med kræft i bryst, tyktarm eller prostata, med diagnosticeret hjertesygdom eller type 2 diabetes. Det vil vi gøre baseret på en stor befolkningsundersøgelse. Desuden vil vi arbejde på at udvikle fødevarer med ekstra højt indhold af lignaner; vi vil teste spisekvaliteten af disse fødevarer og undersøge, hvordan de påvirker både lignanindhold i blodet og markører, der har betydning for sygdomsudvikling. Dette vil vi gøre både i studier med mennesker og med grise. Vi håber at ELIN projektet vil danne grundlag for kostanbefalinger og specialudviklede fødevarer rettet mod de mange danskere, der lever med kræft, hjertesygdom eller type 2 diabetes.


Titel: DNMARK: Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production
Dansk titel: DNMARK: Dansk Kvælstof Forskningsalliance - bæredygtig kvælstofudnyttelse i landbrug og fødevareproduktionen
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Tommy Dalgaard, Department of Agroecology - AU tommy.dalgaard@agrsci.dk

Bevilget beløb: 20,0 mio. kr.
Samlet budget: 30,9 mio. kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 6 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: Department of Agroecology - AU, Institut for Jordbrug og Økologi - KU, Institut for Geovidenskab og Naturoforvaltning - KU, Institut for Fødevareøkonomi - KU, Department of Environmental Science - AU, Institut for Kultur og Samfund - AU, Department of Bioscience - AU, Institut for Folkesundhed - AU, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Videncentret for Landbrug - Agro Food Park, Wagening UR, Holland, Arla Foods Amba, Hede Danmark a/s, Alectia a/s, Con Terra Aps, Horsens Kommune, YARA Danmark Gødning a/s, Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (ORGREST), Odsherred Kommune, Skive Kommune, Varde Kommune, Videncenter for Svineproduktion - Landbrug og Fødevarer

Beskrivelse: Kvælstof (N) er en nødvendig indsatsfaktor for at opretholde en bæredygtig fødevare- og biomasseproduktion, men jordbruget er i dag den væsentligste kilde til N-forurening med alvorlige effekter på økonomi, natur, folkesundhed og klima. Selvom jordbruget målrettet har udnyttet den nyeste forskning til at forbedre N-regnskabet, er N-tabet fortsat kritisk, og på EU plan vurderes de årlige omkostninger ved N-forurening at udgøre 1000-5000 kr/indb. Der er en overraskende mangel på viden om de faktiske omkostninger og fordele forbundet med N anvendelse i Danmark, og et stort behov for helhedsorienterede løsninger til at mindske N-tabet og øge produktiviteten og ressourceudnyttelsen. Derfor vil vi, sammen med private og offentlige aktører, samle en tværvidenskabelig forskningsalliance, som vil identificere barrierer– og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for en bæredygtig forvaltning af N i jordbruget. Vi fokuserer på tre hoved løsningsscenarier: i) Nye produktionskæder med en mere effektiv N-udnyttelse og recirkulering, ii) Geografisk målrettede tiltag baseret på intelligent management og planlægning og iii) Nye forbrugsmønstre medførende ændret arealanvendelse og N-kredsløb. Virksomheder, kommuner og offentlige myndigheder involveres tæt i udviklingen af hhv. lokale og nationale modeller til gennem disse scenarier at reducere N-tabet til et bæredygtigt niveau, og viden fra internationale partnere inddrages gennem en tæt tilknytning til de relaterede post-doc og PhD forløb.


Titel: Transcobalamin in Milk and Optimal Vitamin B12 Uptake (TRIM )
Dansk titel: Mælkeproteiners betydning for optagelsen af vitamin B12
Bevillingsmodtager: Senior scientist Christian Würtz Heegaard, Department of Molekular Biology and Genetics - AU cwh@mb.au.dk

Bevilget beløb: 14,3 mio. kr.
Samlet budget: 18,1 mio. kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: Department of Molecular Biology and genetics - AU, Afdeling for klinisk biokemi - Aarhus Universitetshospital, Department of Engeneering - AU, Arla Foods Ingredients Group, Department of Pathology and Internal Medicine - University of California

Beskrivelse: Moderat vitamin B12 underskud kan bl.a. medføre træthed, irritation og svigtende hukommelse. I svære tilfælde ses uoprettelige skader på nervesystemet samt blodmangel. B12 mangel forekommer hyppigt hos ældre mennesker, fordi man med alderen mister evnen til at optage vitaminet fra bl.a. kød og æg. Nye befolkningsundersøgelser tyder på, at B12 optages særligt godt fra mejeriprodukter hos såvel yngre som ældre personer, men årsagen hertil er stadig uafklaret, ligesom vi mangler indsigt i, hvordan denne viden kan udnyttes bedst muligt. Disse spørgsmål søger projektet at besvarer ved at kombinere basale molekylærbiologiske metoder, industriel procesteknologi og klinisk forskning. Vi vil fremstille det B12-bindende transportprotein, der naturligt findes i mælk og undersøge, hvordan proteinet kan påvirke B12-optagelsen i celler. Mælkefraktioner, der er særlig rige på B12 og dets transportprotein identificeres og anvendes til kliniske forsøg, der skal vise om sådanne fraktioner kan sikre en bedre optagelse af vitaminet, sammenlignet med den nuværende medicinske behandling med B12 i pillerform. Vi forventer, at resultaterne både kan bidrage med ny viden om mekanismen bag optagelsen af vitamin B12 i kroppen og skabe grundlag for fremstilling af et kosttilskud, som kan forebygge B12 mangel også i den udsatte del af ældrebefolkningen.


Titel: Reduction of methane emissions from dairy cows and concurrent im-provement of feed efficiency obtained through host genetics and next generation sequencing of rumen microbiome (REMRUM)
Dansk titel: Selektion for reduceret metanudskillelse og forbedret foderudnyttelse hos malkekøer baseret på den genetiske baggrund hos værtsdyret og vommens mikroorganismer (REMRUM).
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Peter Løvendahl, Department of Molecular Biology and genetics - AU-Foulum Peter.Lovendahl@agrsci.dk

Bevilget beløb: 12,2 mio. kr.
Samlet budget: 14,0 mio. kr.
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 3 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: Department of Molecular Biology and Genetics - AU, Department of Animal Science - AU, Center for Biologisk sekvensanalyse - DTU, Kvægbrugets Forsøgcenter - Foulum, Viking Genetics FMBA

Beskrivelse: Samtidig sikring af global fødevarevareproduktion og modvirkning af global opvarmning er de primære problemstillinger i REMRUM, der sigter mod at fremavle køer med genetisk potentiale for minimal metanudskillelse og optimal foderudnyttelse. Køer har en enestående evne til at omsætte sværttilgængelige råvarer (græs og grovfoder) til menneskeføde (mælk og kød), som er altafgørende for at imødekomme den stigende globale efterspørgsel på animalske fødevarer. Ligeså afgørende er det imidlertid at minimere udledningen af metan - et naturligt biprodukt fra mikroorganismernes omsætning af foderet i vommen og en af de væsentligste drivhusgasser. Udledningen af metan er også energispild for koen med direkte negativ påvirkning af foderudnyttelsen. Udgangspunktet for REMRUM er, at avlsarbejde kan imødegå disse problemstillinger. Der er således observeret betydelig variation mellem individuelle køer i såvel metanudskillelse som foderudnyttelse, der kan skyldes genetiske forskelle mellem køerne såvel som vommikroorganismerne, samt vekselvirkninger mellem disse faktorer. Arbejdshypotesen for REMRUM er, at der er kvantitativ variation i vommens mikroflora, som er under delvis kontrol af koens genotype. Mikrofloraen kan derfor opfattes som en selvstændig organisme med kvantitativ variation, der vekselvirker med koen som den anden organisme. Afklaring af disse komplekse sammenhænge vil åbne muligheder for samtidig at reducere metanudskillelsen og optimere foderudnyttelsen hos køer.


Titel: GenSAP: Centre for Genomic Selection in Animals and Plants
Dansk titel: Center for Genomisk Selektion i Husdyr og Planter
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Mogens Sandø Lund, Centre for Quantitative Genetics & Genomics, Department of Molecular Biology & Genetics, AU Mogens.Lund@agrsci.dk

Bevilget beløb: 30,6 mio. kr.
Samlet budget: 68,7 mio. kr.
Periode: 213-2017
Forskeruddannelse: 12 ph.d.er 5 postdocs
Partnere: Department of Molecular Biology and Genetics - AU, Institut for Jordbrug og Økologi - KU, Institut for Kemi og Bioteknologi - AAU, University of Melbourne, Norwegian University of Life Science, North Carolina State University, French National Institute for Agricultural Research, Nordic Seed, Viking Genetics, Sejet Planteforædling, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer, Kopenhagen Fur, DLF Trifolium, LKF Vandel, University of Wisconsin-Madison, China Agricultural University, NAV – Nordic Cattle Selection Evaluation

Beskrivelse: Etablering af det strategiske forskningscenter GenSAP vil skabe fundamentet for en ny generation af genomiske forædlingsredskaber på tværs af kulturplanter og husdyrarter. Forædling baseret på genomisk information er en effektiv metode til at skabe genetisk fremgang i kulturplanter og husdyr. Metoden er baseret på, at man nu kan udvælge dyr og planter til forædling baseret direkte på deres arvemateriale vha. tusindvis af dna-markører. Forædling baseret på genomisk information giver mulighed for at løfte en af fremtidens store udfordringer: At forsyne verdens befolkning med tilstrækkelige mængder fødevarer af høj kvalitet og samtidig sikre dyrevelfærd, biodiversitet og minimal miljøbelastning. For at det kan lade sig gøre, må man imidlertid anvende nøjagtige og optimerede redskaber, når metoden anvendes i praksis. Det forudsætter et indgående indblik i de underliggende genetiske mekanismer bag egenskaber med betydning for fødevareproduktion i både husdyr og kulturplanter, evnen til at udtrække information fra enorme mængder data, samt kendskab til konsekvenserne af at bruge metoden på lang sigt. GenSAP vil skabe et vidensgrundlag for forædling baseret på genomisk information gennem et tæt samarbejde mellem dansk forskning og industri samt en række førende internationale forskningsmiljøer inden for husdyravl og planteforædling. Den nye generation af genomiske forædlingsredskaber vil medvirke til, at dansk fødevareproduktion forbliver konkurrence- og bæredygtig.

Senest opdateret 24. september 2013