Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation – hoveduddeling 2013

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation – hoveduddeling 2013

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har i forbindelse med rådets hoveduddeling uddelt cirka 82 mio. kr. til virkemidlerne forskningsprojekt 2, forskernetværk, videnskabelige konferencer og tidsskrifter.

Rådet modtog i alt 128 ansøgninger til et samlet beløb på godt 519 mio. kr. (eksklusiv Sapere Aude ansøgninger). Bevillingslisterne for Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og Sapere Aude: DFF-Topforsker offentliggøres særskilt og du kan finde den ved at følge nedenstående link:

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, mindre beskæringer samt eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, for eksempel i tilfælde af, at der er opnået støtte fra anden side, eller hvis der i en budgetpost er ansøgt efter forkerte takster. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Udsendelse af bevillings- og afslagsbreve

De ansøgere, der ikke er anført i oversigten, kan forvente at modtage et afslag, der angiver de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. de betingelser og vurderingskriterier der fremgår af opslaget. Enkelte ansøgere er optaget på venteliste, som kan udløses, hvis der fremkommer økonomisk mulighed herfor. De pågældende modtager direkte besked herom.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt i løbet af 1-2 måneder. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning.

Kvaliteten af ansøgningerne

Mange af de indsendte ansøgninger er af høj kvalitet, hvorfor konkurrencen om en bevilling er tilsvarende stor. Rådet kunne således støtte langt flere kvalificerede projekter, hvis den samlede bevillingsramme var større.

Rådets kommentarer til hoveduddelingen 2013

Årets bevillinger dækker som sædvanlig hele det humanistiske felt. Rådet har dog konstateret, at ansøgninger ikke fordeler sig jævnt over fagområder. Eksempelvis har der været et meget højt antal ansøgninger inden for antropologi, mens der har været meget få ansøgninger inden for eksempelvis arkæologi og ældre tids historie. Selvom ansøgningerne således ofte kan placeres inden for ét bestemt fag, er der i år overraskende mange, der er tværfaglige og tværdisciplinære.

Det samlede råd argumenterer på tværs af faggrænser for hver enkelt ansøgnings stærke og mindre stærke sider, hvorpå beslutningen om støtte eller afslag træffes i fællesskab. I denne proces fungerer de eksterne bedømmelser som en yderligere kvalificering af beslutningsgrundlaget. Alle forskningsprojekt 2-ansøgninger har i år været i ekstern bedømmelse – de fleste i panelbedømmelse og enkelte i individuel bedømmelse.

Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger, som rådet har besluttet at yde støtte til.


Forskningsprojekt 2


Projekttitel: Modernities, Subjectivities and Islamic Traditions: Religion and the Good Life in the Modern Muslim World
Bevillingsmodtager: Dietrich Jung
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 5.549.401
Projektbeskrivelse: Projektet tager sit udgangspunkt i kulturteorier om dannelsen af moderne former for subjektivitet og anvender dem i forhold til den muslimske verden. Mens sammenhængen mellem islam og politik har været et centralt emne i forskning om moderne islam, er spørgsmålet om, hovrdan man skaber moderne former for muslimsk identitet tydeligt underbelyst. I den vestlige forskning om moderne subjektiviteter refererer man til tre dominerende typer for subjektivitetsdannelse i de sidste 150 år: den klassiske borgerlige, en peer group orienteret og en konsumptionsorienteret "post-moderne" form for subjektivitet. Projektets hypotese er at alle tre former kan også findes i den muslimske verden, men med en synlig tendens til, at succesfuld dannelse af moderne identiteter tit relateres til islamiske traditioner. Mens kristendom angiveligt kun spillede en forholdshvis marginal rolle i den moderne subjektivitetsudvikling i Europa, knytter former for moderne subjektiviteter i den muslimske verden sig tæt til islamiske traditioner. Projektet undersøger de forskellige måder, hvorpå islamiske traditioner knyttes sammen med de tre nævnte subjektivitetstyper, og hvorfor religion synes at spille en større rolle i disse kulturelle processer i den muslimske verden, end den har gjort i Europa.


Projekttitel: Contested Property Claims: Moral Reasoning about Property and Justice in Practice, Debate and Theory
Bevillingsmodtager: Mikkel Thorup
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 5.494.657
Projektbeskrivelse: I moderne samfund erhverver folk som regel ejendom gennem køb, arv, velfærdsstatslig omfordeling eller andre, ofte kontraktlige, forhold. Men ejendom erhverves og fastholdes også i det, man kan kalde ’omstridte ejendomskrav’, dvs. krav om ejerskab, der udfordrer, omgår, undergraver eller ignorerer de konventionelle måder at forstå legitim ejendomsret på. Disse omstridte ejendomskrav rejser spørgsmål om, hvordan individer og grupper lever med og udfordrer konventionelle ejendomsforhold. Dette projekt handler om disse omstridte ejendomskrav, og hvordan de gøres gældende som en fortløbende hverdagspraksis, politiske konflikter og teoretisk argumentation i filosofi og jura. Projektet integrerer antropologi i et studie af praksis i og omkring Christiania og dets konflikter med staten; intellektuel historie i et studie af, hvorledes folk trækker på forskellige ejendomsretstraditioner i konflikter omkring legaliseringen af Christiania og Ungdomshuset; samt filosofi i et studie af retsfilosofiens og domstolsjuraens vurderinger af hjemløses rettigheder. Projektets ambition er at undersøge, hvorledes folk beskriver ejendomskrav som moralske problemer; hvilke former for moralske retfærdiggørelser og kritikker de producerer, når de argumenterer for omstridte ejendomskrav i specifikke sociale situationer; og hvordan de ræsonnerer om retfærdigheden i deres krav i forhold til de modstridende krav i det konventionelle ejendomsforhold baseret på køb og salg af individuelt og privat eje.


Projekttitel: Emerging Worlds: ethnographic explorations of new south-south connections
Bevillingsmodtager: Ravinder Kaur
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.979.701
Projektbeskrivelse: “Det Globale Syd” dækker over de afkoloniserede dele af Asien, Afrika og Latinamerika. Begrebet har længe – og især inden for postkolonial teori – været centralt for vores forståelse af eftervirkninger af kolonisering, skabelse af nye nationer og den måde, befolkninger, ideer og menneskelige aktiviteter har udformet sig i disse områder. I det nye årtusinde er de tidligere kolonier imidlertid genopstået i en ny udgave: nemlig som globale spillere. Dette kommer især til udtryk i Afrika, hvor en række asiatiske lande er på vej til at erstatte vestlige lande som nødhjælpsdonorer og investorer. Projektet har fokus på “syd-syd-dynamikker” ved at se på nye former for forbindelser mellem to tidligere koloniområder: Indien og Afrika. Både indisk og afrikansk historie rummer anti-imperialistiske kampe, men den gamle tredjeverdenssolidaritet har taget en ny drejning. Indien indtager en ny position i Afrika som leverandør af viden, teknologi og kapital. Hvilke muligheder, potentialer og modsætninger indebærer denne nye og stadig mere betydende relation? Hvordan skal det historiske skifte indskrives i den postkoloniale historie og teori? Konkret vil projektet, gennem tre sammenhængende studier undersøge de nye syd-syd-forbindelser, og tage post-kolonialismens ideer og historie op på ny inden for den nuværende historiske kontekst, hvor Syden ikke længere defineres som perifer i verdenshistorien, men nærmere som et center, hvor begivenheder med iboende transformativ kraft finder sted.


Projekttitel: Antecedents, mechanisms and organisational and individual consequences of negative social relations in the workplace
Bevillingsmodtager: Annie Høgh
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 6.478.215
Projektbeskrivelse: Negative sociale relationer på arbejdspladsen er udbredte og omkostningsfulde for både individer, organisationer og samfund. De mest ødelæggende former for negative sociale relationer på arbejdspladsen er mobning og negative handlinger. Begge er stærkt forbundne med psykologiske og fysiologiske stressreaktioner og kan føre til både sygefravær, jobskifte, og arbejdsløshed. Der findes allerede en del forskning om negative sociale relationer. Dog mangler der viden både om de processer, som fører til negative sociale relationer, og om de individuelle og organisatoriske mekanismer mellem negative sociale relationer og sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Mere specifikt vil vi undersøge direkte og medierede sammenhænge mellem organisatoriske faktorer og udviklingen af negative sociale relationer på arbejdspladsen. Vi vil også undersøge individuelle mediatorer (stress) og organisatoriske moderatorer (ledelse) af forholdet mellem negative sociale relationer og sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Vores undersøgelse vil anvende multilevel analyser på longitudinelle kohortedata og prospektive registerdata. Denne undersøgelse forventes at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Den opnåede viden fra projektet vil være nyttig i fremtidig forebyggelse og håndtering af negative sociale relationer på arbejdspladsen.


Projekttitel: The organised cultural encounter: rethinking the conceptual and contextual framework of interculturality through the study of practice
Bevillingsmodtager: Lise Paulsen Galal
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 5.960.367
Projektbeskrivelse: ’Det arrangerede kulturmøde’ er et møde mellem mennesker, der på forhånd er blevet defineret som værende kulturelt forskellige. Denne form for kulturmøder er blevet etableret som et redskab til at overvinde, hvad betragtes som barrierer, og optimere, hvad betragtes som muligheder i kulturmødet. Dette projekt undersøger, hvordan kulturelle forskelle produceres og reproduceres i praksis i det arrangerede kulturmøde. Dette undersøges i 5 forskellige case studier af hhv. tværreligiøse dialogprogrammer, mangfoldighedsledelseskurser, boligsociale fora i kommunalt regi, mellemfolkelige udvekslingsprogrammer og professionel fodbold. Formålet er at undersøge variationer af kulturmøder for at komme nærmere en forståelse af, hvordan kulturelle forskelle produceres som betydningsfulde i bestemte sammenhænge og med bestemte formål for øje. Gennem studiet af det arrangerede kulturmøde, dets iscenesættelse og subjektivering af deltagerne, samt disses gensidige kulturelle subjektiveringer, deres måder at performe forskelle på, og deres refleksive praksisser, er målet at diskutere og gentænke begrebsliggørelsen af interkulturalitet. Projektet trækker på teoretiske perspektiver fra antropologi, cultural studies, sociologi, kønsstudier og post koloniale studier for på et tværfagligt grundlag at udforske fælles dynamikker på tværs af de empirisk forskellige cases. Metodisk gør casestudierne brug af deltager-observation, kvalitative interviews og dokumentanalyse.


Projekttitel: Identifying Jews and Jewishness, 1783-1939
Bevillingsmodtager: Jakob Egholm Feldt
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 6.212.936
Projektbeskrivelse: Projektet handler om de måder, hvorpå filosoffer, historikere, forfattere, rejsende og andre intellektuelle har identificeret jøder og jødiskhed i perioden fra Oplysningstiden til Anden Verdenskrig. I denne periode har intellektuelle spekuleret intenst over jøder og jødiskhedens karakter, filosofi, historie og generelle mening i og for den moderne oplyste verden, hvilket har spillet en afgørende rolle for moderne jødisk og kristen identitet og subjektivitet. Identifikationsmåderne og -teorierne fortæller os om, hvordan en kulturhistorisk identitet som jødiskhed bliver til som genstand for både forskning og genstand for jødisk selvidentitet. Vi vil undersøge, hvordan forhandlingen om og objektiveringen af jødiskhed fandt sted i perioden 1783-1939, fordi jødiskhed er en central europæisk kulturhistorisk identitet, og fordi det 'jødiske problem' fik fatale konsekvenser, og aldrig ophører med at være relevant for forskningen. Forskningen vil give os indsigt i både udviklingen af den specifikke identifikation af jøder og jødiskhed, og i generelle processer for skabelse af humanistisk viden.


Projekttitel: Shaping cultures of prediction: Knowledge, Authority, and the Construction of Climate Change
Bevillingsmodtager: Matthias Ulrich Heymann
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 6.471.821
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger fremkomsten af klimamodellering som en culture of prediction, idet der fokuseres på den formative periode mellem 1960 og 1985. Klimamodellering har spillet en betydelig rolle ved skabelsen af nutidens konsensus angående klimaforandring. Den videnskabelige konsensus er dog samtidig med til at skjule de meget håndfaste interesser, sociale relationer og komplekse forhandlinger, der går forud for etableringen af konsensus. Konsensus udjævner både den underliggende mangfoldighed af videnskabelige opfattelser og den komplekse historiske proces, hvori den er blevet til. Projektet sigter mod at analysere de videnskabelige konflikter, sociale processer og underliggende antagelser, der har bidraget til 1) fremkomsten af klimamodellering som fremherskende forskningsstrategi, og 2) den kontroversielle anvendelse af klimamodeller som redskab til at lave forudsigelser. Klimamodellering og anvendelsen heraf har i dag opnået en hegemonisk status blandt en diversitet af videnskabelige kulturer. Projektet vil vise, hvordan denne status blev etableret på baggrund af en række forskellige konkurrerende videnskabelige tilgange og standarder. Projektets resultater vil blive udbredt på tværs af disciplinære grænser inden for nutidens klimadebat og vil bringe humanistiske kompetencer i spil i forhold til miljøvidenskaben. Projektet udnytter den synergi, der eksisterer på tværs af forskellige felter som videnskabshistorie og -geografi, miljøhistorie og klimavidenskab.


Projekttitel: Mother-infant relationship in schizophrenia: exploring mechanisms of developmental risk and resilience
Bevillingsmodtager: Susanne Harder
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.181.057
Projektbeskrivelse: Halvdelen af børn med en forælder diagnosticeret med skizofreni udvikler et bredt spektrum af psykiske lidelser, mens kun 7 % diagnosticeres med skizofreni. Denne store variation i børnenes risikoudvikling tyder på, at psykosociale forhold kan spille en stor rolle for børnenes udvikling. Projektet fokuserer på en vigtig psykosocial faktor for barnets udvikling i første leveår, nemlig tilknytningsrelationen mellem mor og barn. Vi ønsker at undersøge hvilken betydning tilknytningen spiller for risikoudvikling hos børn af mødre diagnosticeret med skizofreni i første leveår. Stress-sensitivitet (i form af øget udskillelse af stresshormonet cortisol) er anerkendt som risikofaktor ved skizofreni og andre psykiske lidelser. En række fund tyder på, at tilknytningsrelationen både kan skabe og mildne dette ændrede cortisol udskillelsesmønster. Vi ønsker derfor at vurdere, om dette fysiologiske reaktionsmønster overføres fra mor til barn, samt hvilken rolle tilknytningsrelationen i så fald spiller. Undersøgelsen etablerer en globalt unik kohorte på tværs af to europæiske lande. Projektet har stor betydning for at kunne afdække hvordan sygdomsrisiko videregives fra generation til generation, og dermed også for at kunne forebygge psykisk lidelse hos børn af psykisk syge mødre.


Projekttitel: Camera as Cultural Critique: Transcultural Dialogue in a Digitized World
Bevillingsmodtager: Ton Otto
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 6.479.913
Projektbeskrivelse: Projektets mål er at udvikle audiovisuelle medier som metodisk og analytisk redskab til skabelse af dialog i en verden karakteriseret af både stigende global udveksling samt dybe kulturelle, religiøse og økonomiske skel. Antropologisk kulturkritik har traditionelt taget udgangspunkt i dialogiske feltstudier mellem mennesker på tværs af kulturelle skel. Imidlertid er det sjældent, at skriftlige akademiske analyser i sig selv formår at skabe ny dialog og refleksion mellem forskere og informanter. Med dette projekt ønsker vi at udnytte det dialogiske potentiale i audiovisuelle medier til at udvide kulturkritikkens rækkevidde. Social interaktion foregår i stigende omfang gennem nye audiovisuelle og sociale medier. Audiovisuelle medier muliggør en fastholdelse af det sociales umiddelbare, ubestemmelige og komplekse karakter. Det er derfor nødvendigt, at forskningen ikke blot undersøger, men også aktivt udnytter disse medier til skabelse af tværkulturelle dialoger, som kun vanskeligt kan udfoldes gennem traditionel akademisk skrift. Projektet består af seks feltstudier, der eksperimenterer med participatoriske og visuel antropologiske metoder i bl.a. Danmark, Egypten, Salomonøerne, Papua Ny Guinea og Brasilien. Projektet er forankret i miljøet omkring det nye Moesgård Museum og Aarhus Universitet, som i 2013 lancerer en international kandidatuddannelse i visuel antropologi. Vores ambition er at etablere Moesgård som et tværfagligt center for eksperimentel visuel antropologi.


Projekttitel: Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media
Bevillingsmodtager: Peter Stein Larsen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 6.126.293
Projektbeskrivelse: Projektets formål er at kortlægge den eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception, som man har kunnet registrere i de seneste årtier. Samtidslyrikken kan lokaliseres i tre spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre (centrallyrik) og en genreopbrydende (interaktionslyrik), mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, performance, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig form etc.). Der mangler imidlertid i eklatant grad en lyrikteoretisk, -analytisk og -historisk forskning, der er på højde med samtidslyrikken. I de seneste års bredtfavnende Cultural Studies har blikket for de specifikke træk ved den lyriske genres udvikling været fraværende. I projektet betragtes lyrikken som et samlet æstetisk felt, der har en unik evne til at forvandle, udvikle og tilpasse sig gennem komplekse samspil med andre genrer, kunstarter og medier. Projektets syv delprojekter anvender teoretiske tilgange, der sædvanligvis ikke bruges i forhold til lyrik, nemlig teori om genre, narrativitet, intertekstualitet, interartialitet og intermedialitet. Disse teoretiske vinkler samvirker i udviklingen af nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken. Derudover er målet at undersøge de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion.


Projekttitel: A Century of Radio and Music in Denmark: Music Genres, Radio Genres, and Mediatisation (RAMUND)
Bevillingsmodtager: Morten Bjerregaard Michelsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 6.443.533
Projektbeskrivelse: Musik har altid udgjort ca. halvdelen af DRs samlede sendeflade, men ingen har endnu systematisk undersøgt, hvad musik gør ved radio og radio ved musik. Derfor undersøger RAMUND, hvordan radio og musikliv i Danmark har påvirket hinanden i de sidste små 100 år. Musik og radio mødes i musikradio, og projektets hovedopgave er at undersøge en lang række programmer, programserier og sendeflader. En delopgave er at analysere, hvilke typer radio musikradio omfatter, og hvordan de har forandret sig historisk. Møderne mellem musik og radio sker i lyset af en række kulturelle konventioner, artefakter, praksisser og institutioner. De kan forstås som genrekulturer, et begreb der fungerer både konkret som systematiserende og generelt som rammesættende for sociale praksisser. I møderne er radioen er blevet stadig mere dominerende, og for at forstå dens påvirkninger undersøges flere medialiseringsprocesser, som kan blotlægge, hvordan det 20.århundredes musik og musikliv i samspil med radioen har gennemgået en lang række forandringer, der ikke mindst har udfordret selve ideen om, hvad musik er. Møderne bliver undersøgt i 11 delprojekter på et kulturteoretisk grundlag på tværs af populærmusik og klassisk musik. Så omfattende indholdsstudier af dansk radio har ikke tidligere været gennemført, og projektet vil give væsentlige bidrag til både musikkens og radioens historier samt til de teoretiske felter, der ligger bag til glæde for forskere, radiomedarbejdere og offentlighed.


Projekttitel: Semantic processing across domains
Bevillingsmodtager: Bolette Sandford Pedersen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.917.837
Projektbeskrivelse: Hvis den næste generation af informationsteknologi skal kunne håndtere sprog på en mere altomfattende måde, er det nødvendigt at indarbejde semantisk processering i de teknologiske løsninger. Projektet fokuserer på semantisk processering af dansk, og den særlige udfordring vi møder her er at dansk ikke er særlig godt dækket ind mht. semantisk opmærkede sprogdata, og at eksisterende systemer ikke i tilstrækkelig grad er robuste når man skifter fra et domæne til et andet. Projektet bygger på den nyeste viden inden for semantisk processering men går skridtet videre idet det udvikler maskinlæringsmetoder der kan arbejde med færre annoterede data end hidtil set og samtidig er robust på tværs af domæner. Vi vil eksperimentere med et skalérbart betydningsinventar for dansk hvor vi kan arbejde med forskellige niveauer af finkornethed, og vi vil opmærke en afgrænset mængde danske tekster med semantisk viden. Disse opmærkede data vil blive udnyttet til automatisk at lære ordbetydning og semantisk analyse. Dette vil ske ved brug af nye, semisuperviserede teknikker, som kan klare sig med færre data, og med metodisk håndtering af det bias der opstår når ens opmærkede data kommer fra et andet domæne end det, som man er interesseret i. Den semantiske model vil blive afprøvet i to scenarier: dels på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs online sprogtjeneste ordnet.dk hvor man vil kunne søge semantisk i danske tekster, dels i et dansk spørgsmål/svar-system a la IBMs Watson.


Projekttitel: Religious Citizens: Religious affect and varieties of European secularity in Denmark, Spain, and Turkey
Bevillingsmodtager: Heiko Henkel
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.868.078
Projektbeskrivelse: Under titlen Religious Citizens har dette projekt til hensigt at forske i, hvordan borgere, der bekender sig til dominerende religioner i Danmark, Spanien og Tyrkiet, formulerer religiøse projekter i forhold til deres egne liv og til staten og det bredere samfund. Formålet er desuden at undersøge, hvordan traditioner inden for dansk protestantisme, spansk katolicisme og tyrkisk sunni-islam er tæt flettet ind i nationale sekulære traditioner. Ved bevidst at se bort fra konventionelle opdelinger i ’det religiøse’ og ’det sekulære’ vil projektet bidrage til en bedre forståelse af religiøst hverdagsliv, der finder sted inden for, og i samspil med, forskellige former for sekularisme.


Forskernetværk


Projekttitel: Den protestantiske etik. Interdisciplinært netværk om protestantismens indflydelse på det moderne menneskesyn, samfund og institutioner
Bevillingsmodtager: Morten Raffnsøe-Møller
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.006.903


Projekttitel: Research network in philosophy of science
Bevillingsmodtager: Hanne Andersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.007.542


Projekttitel: Research Network for Design Anthropology: Towards ethnographies of the possible, interventionist speculation and the collaborative formation of issues
Bevillingsmodtager: Thomas Binder
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Designskolen
Bevilget beløb: kr 964.532


Videnskabelige konferencer


Projekttitel: The Gospel of John as Genre Mosaic: An International and Interdisciplinary Conference
Bevillingsmodtager: Kasper Bro Larsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 79.193


Projekttitel: FRAMINGS. Scientific Conference on Frames
Bevillingsmodtager: Slavko Kacunko
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 79.200


Projekttitel: Støtte til videnskabelig konference: ETHICOMP 2013
Bevillingsmodtager: Anne Gerdes
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 72.000


Projekttitel: Is the study of Genre still front line research? Or where is the front line in Genre research?
Bevillingsmodtager: Sune Auken
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 53.280


Projekttitel: Scientific Conference: A Valentine for Gertrude Stein - The reception of Gertrude Stein in the Arts and Humanities
Bevillingsmodtager: Laura Luise Schultz
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 57.600


Projekttitel: CoLIS 8 International Conference on Conceptions of Library and Information Science
Bevillingsmodtager: Birger Hjørland
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 53.280


Projekttitel: Identity Formation in Mark
Bevillingsmodtager: Heike Omerzu
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 75.312


Projekttitel: Negotiating Human Rights: Cultural, Legal and Political Challenges
Bevillingsmodtager: Karen-Margrethe Lindskov Simonsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 79.200


Projekttitel: Conference - “The Uses and Abuses of Kierkegaard”
Bevillingsmodtager: Camilla Sløk
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 78.696


Projekttitel: Afholdelse af XVIII. Roman Military Equipment Conference
Bevillingsmodtager: Xenia Pauli Jensen
Institution: Nationalmuseet
Bevilget beløb: kr 79.200


Projekttitel: Konferencen The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950
Bevillingsmodtager: Poula Tatiana Ørum
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 63.914


Projekttitel: International Conference "Psychology and the Conduct of Everyday Life"
Bevillingsmodtager: Ernst Schraube
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 79.200


Projekttitel: Cityscapes and monuments – spaces of remembrance in western Asia Minor
Bevillingsmodtager: Karen Birte Poulsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 79.186


Tidsskrifter


Projekttitel: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og samfund
Bevillingsmodtager: Mette Bech Risør
Institution: Universitetet i Tromsø
Bevilget beløb: kr 90.000


Projekttitel: Peripeti - Tidsskrift for dramaturgiske studier
Bevillingsmodtager: Erik Exe Christoffersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 90.000


Projekttitel: Publikationsstøtte til Dansk teologisk Tidsskrift for årene 2013-2015
Bevillingsmodtager: Niels henrik Gregersen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 100.000


Projekttitel: Tidsskriftstøtte / Classica et Mediaevalia
Bevillingsmodtager: George Amstrup Hinge
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 90.000


Projekttitel: Kvinder, Køn & Forksning
Bevillingsmodtager: Hilda Rømer Christensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 115.000


Projekttitel: Udgivelsesstøtte til tidsskriftet: temp - Tidsskrift for historie, for årgangene 4-6 (2013-2016)
Bevillingsmodtager: Thorsten Borring Olesen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 135.000


Projekttitel: MedieKultur - Tidsskriftsstøtteansøgning - November 2012
Bevillingsmodtager: Nicolai Jørgensgaard Graakjær
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 150.000


Projekttitel: Ansøgning om tidsskriftsstøtte til Landbohistorisk Tidsskrift
Bevillingsmodtager: Mogens Rostgaard Nissen
Institution: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Bevilget beløb: kr 90.000

Senest opdateret 15. august 2019