Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til MOBILEX Mobilitetsstipendier 2013

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til MOBILEX Mobilitetsstipendier 2013

Det Frie Forskningsråd uddeler med støtte fra Marie Curie-programmet under EU’s 7. rammeprogram ca. 50 mio. kr. til 24 yngre forskere.

Nedenfor angives de ansøgninger, som rådet på sine møder d. 16. til d. 20. september 2013 besluttede at yde hel eller delvis støtte til.

Rådet modtog i foråret 2013 145 ansøgninger om støtte til virkemidlet MOBILEX Mobilitetsstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 280 mio. kr.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, eller hvis den ansøgte overheadtakst er forkert. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgning ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier.

 


Projekttitel: Characterisation of inflammatory bowel disease and the role of epithelial wound repair
Bevillingsmodtager: Shiro Yui
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.367.072 kr.
Projektbeskrivelse: Inflammatoriske tarmsygdomme dækker over sygdomme, hvor folk har problemer med sår i tarmen, som ikke heler normalt. Disse sår gør, at man lider af meget store smerter i maveregionen, blodig diarre og i særlige tilfælde kan de kroniske sår lede til udviklingen af tarmkræft. I øjeblikket har man begrænsede muligheder for at kurere sygdommen, og symptomerne bliver oftest behandlet med steroider eller ved operative indgreb for at fjerne dele af tarmsystemet. Tarmens overflade er belagt med et lag celler, som udfører centrale roller i optag af føde og samtidigt danner en beskyttende hinde, så tarmens indhold ikke kommer i kontakt med resten af kroppen. Hvis denne hinde på en eller anden måde beskadiges, vil kroppen normalt reparere denne skade. Men hvis denne reparation er for langsom kan det lede til udviklingen af kronisk betændelse i tarmen og sår, der efterfølgende ikke heler. Hvis man ved hjælp af behandling kan starte reparationen, vil betændelsen fortrække, og tarmen vil igen fungere normalt. I det ansøgte projekt vil jeg undersøge, hvordan reparation af tarmens hinde er reguleret. En bedre viden om denne proces vil potentielt lede til udviklingen af alternative behandlingsmetoder for inflammatorisk tarmsygdom. Disse metoder vil være baseret på kroppens normale kontrolsystemer. Så tarmen heles normalt.


Projekttitel: A critical interaction of C4b and CD46 governing B cell tolerance in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus?
Bevillingsmodtager: Søren Egedal Degn
Institution: The Immune Disease Institute - Program in Cellular and Molecular Medicine, Boston Children's Hospital
Bevilget beløb: 1.643.224 kr.
Projektbeskrivelse: Autoimmune sygdomme opstår når vores immunforsvar angriber kroppens egne celler og væv, og forårsager skader på disse.Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun sygdom karakteriseret ved dannelsen af antistoffer mod DNA og de proteiner, som DNA normalt er bundet til. Sygdommen udvikles gennem en kombination af miljømæssige påvirkninger og nedarvet modtagelighed. Det har længe været kendt, at medfødte fejl i en del af immunsystemet kaldet komplementsystemet medfører over 90% risiko for udvikling af SLE. På trods af denne stærke sammenhæng er den bagvedliggende årsag endnu ukendt. Jeg har opstillet en helt ny hypotese for betydningen af komplement i SLE, som jeg vil undersøge i samarbejde med Professor Michael C. Carroll ved Immune Disease Institute, Boston Children's Hospital, og Harvard Medical School. Her vil jeg undersøge samspillet mellem komplement og en nyligt opdaget signaleringsvej i immunceller. Jeg vil også anvende en banebrydende ny teknik, der muliggør at se ind i levende væv, til at studere immunsystemets fejlhåndtering af auto-antigener i lymfeknuderne, hvor de skadelige immunreaktioner påbegyndes. Selvom medfødte fejl i komplementsystemet er uhyre sjældne, ses erhvervede defekter meget ofte hos patienter med SLE, og dette menes at være en vigtig komponent i sygdomsudviklingen. Projektet er vigtigt både for forståelsen af SLE og autoimmunsygdomme generelt.


Projekttitel: An essential role for the intracellular DNA-sensing machinery in immunosurveillance in the liver
Bevillingsmodtager: Martin Kristian Thomsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.207.520 kr.
Projektbeskrivelse: Immunsystemet har som formål at bekæmpe infektioner og er også involveret i at detektere og eliminere beskadiget/unormalt ”selv”. Det er de seneste år blevet klar, at DNA er et meget immunaktiverende molekyle. Studier i cellekultur har ført til identifikation af en række DNA receptorer i celler, men betydningen af disse receptorer i levende organismer er endnu ikke kendt. Et samarbejdsprojekt mellem en gruppe i USA og værtslaboratoriet for det foreslåede projekt har ført til etablering af de første mus med mangel på specifikke gener i DNA genkendelses-systemet, hvilket nu muliggør studier i levende organismer. Med fokus på leveren vil vi klarlægge rollen for DDX41 og STING (2 foreslåede nøgleproteiner i DNA genkendelses-maskineriet) under infektion og cancer. Der vil blive anvendt musemodeller for Hepatitis B virus og hepatocellulært karcinom. Ved at kombinere værtslaboratoriets tekniske og teoretiske ekspertise i innat immunologi og virologi med ansøgerens ekspertise indenfor hepatologi, immunologi og dyremodeller har projektet som målsætning at bidrage med den første beskrivelse af rollen for specifikke DNA receptorer i kroppens forsvar mod faresignaler stimuleret af hhv endogent og exogent DNA. En sådan viden vil have betydning for fremtidig udvikling af immunmodulerende behandling cancer og kroniske infektioner.


Projekttitel: Attractor network dynamics in the spinal cord
Bevillingsmodtager: Henrik Anders Lindén
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.887.840 kr.
Projektbeskrivelse: Kroppens bevægelser bliver produceret i vores rygmarv i et intrikat samspil med hjernen. Oftes sendes der beskeder i form af små elektriske impulser, fra hjernen ned til rygmarven, med information om hvilke motoriske programmer, der skal startes. Disse programmer er indkodet i form af små netværk af nerveceller, der i kraft af deres netværksarkitektur og dynamiske egenskaber, er i stand til at koordinere kroppens mange muskler. Ud over at musklerne skal orkestreres med hårfin præcision og timing, så skal nervenetværkene også kunne mange forskellige typer programmer, f.eks. at gå, løbe og svømme. Hvordan grupper af neuroner producerer disse programmer, og hvordan de skifter mellem dem, er stadigvæk en videnskabelig gåde. Der blev i 1980'erne fremsat en hypotese om at neuroners populationsdynamik kan beskrives som en ""attraktor"", hvormed der menes at de har flere stabile dynamiske tilstande. En analogi fra vores hverdag er en gynge, som enten kan stå stille, eller gynge, alt afhængig af hvad personen gør. På samme måde kan populationer af neuroner have flere stabile dynamiske tilstande, som der kan skiftes imellem, alt afhængig af omstændighederne. I dette forskningsprojekt vil vi forsøge at be- eller afkræfte eksistensen af attraktorer i rygmarven ved at benytte elektrofysiologiske forsøg kombineret med omfattende computermodeller. Bekræftelse af attraktorer er vigtig for vores forståelse af nervesystemet, ikke bare det motoriske men også for emner som hukommelse og epilepsi.


Projekttitel: Advanced Models for the Aging Rate of Human Populations
Bevillingsmodtager: Georgios Effraimidis
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 1.889.280 kr.
Projektbeskrivelse: Aldrende befolkninger overalt i verden anses for at være en af dette århundredes store udfordringer. De offentlige budgetter kommer under pres, med omfattende konsekvenser for sundhedsudgifter, pensionsordninger og landenes økonomiske vækst. ’Befolkningsaldring’ betegner den stigning i andelen af ældre, som er en uundgåelig konsekvens af faldet i fertilitet og – i endnu højere grad – befolkningens øgede gennemsnitlige levetid. Sidstnævnte er resultatet af, at den individuelle dødelighed er betydeligt lavere i dag, end den var tidligere. Formen på kurven over den individuelle dødelighed kan bestemmes af ’aldringsraten’. Formålet med dette projekt er derfor at opstille avancerede, demografiske modeller og samt at udarbejde en metode til bestemmelse af aldringsraten. Ved at kende aldringsraten kan vi forbedre vores forståelse af aldringsprocessen og dermed udvikle mere præcise strategier for, hvordan man håndterer aldrende befolkninger.


Projekttitel: Determinants of mental capacity: Individual differences, age-related changes, and neurodegenerative decline
Bevillingsmodtager: Iris Michaela Wiegand
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.431.880 kr.
Projektbeskrivelse: Kognitive evner varierer meget mellem mennesker, hvilket peger på, at der er væsentlige individuelle forskelle i hjernens effektivitet. Som vi ældes undergår hjernen væsentlige anatomiske forandringer, der i nogle tilfælde omfatter sygelige neurodegenerative processer. Det er vigtigt at forstå, hvordan hjernen kan tilpasse sig aldringsprocesserne så de kognitive evner bevares, samt at forstå hvad der går galt når det kognitive funktionsniveau nedsættes. For at besvare disse spørgsmål er det nødvendigt at forbinde kognitive og neurale fænomener. Det foreslåede projekt kombinerer brugen af non-invasive elektrofysiologiske målinger af hjernens aktivitet med en internationalt førende psykologisk teori, der kan kvantificere kognitive processer præcist. Ved brug af disse metoder er det muligt at identificere hjerneprocesser, der er centrale for at optimere et individs mentale funktionsniveau. Projektet vil udforske kognitive processer hos raske ældre personer såvel som hos patienter med begyndende demenstegn og Alzheimer's sygdom. På denne måde søger projektet at tilvejebringe en bedre forståelse af de neurale og psykologiske mekanismer, der fører til svækkelse af de mentale funktioner i forbindelse med aldring. Det er samtidig målet at identificere beskyttende faktorer, som kan holde hjernen skarp, selvom den ældes. Projektet kan dermed levere et videnskabeligt grundlag for udvikling af teknikker til at forebygge eller behandle de kognitive problemer, der ledsager aldringsprocessen.


Projekttitel: Paving the Way for a More Reliable Linguistics
Bevillingsmodtager: Marjoleine Sloos
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.380.042 kr.
Projektbeskrivelse: Transskriptioner af tale er vigtige redskaber i udtaleforskningen. For eksempel kan lydene i en bestemt dialekt kun analyseres statistisk, hvis de er blevet transskriberede. Transskriptioner bruges også indenfor fremmedsprogsundervisning, taleterapi og sprogrådgivning (som for eksempel i asylansøgninger). Transskriptioner laves i dag ofte med digitale talebehandlingsprogrammer, men de skal rettes manuelt, da software ikke fuldt ud kan erstatte menneskelige kodninger. Nogle lyde kan slet ikke analyseres ved hjælp af digitale talebehandlingsprogrammer. Men er menneskelige kodninger pålidelige? Svaret er sandsynligvis nej. Nyere undersøgelser har vist, at de fonetiske træk, som man hører, let påvirkes af en talendes accent. Det betyder, at den lyttendes forventninger påvirker de prototypiske særpræg, som han eller hun hører ved en accent, selv når disse særpræg ikke er til stede i det fonetiske signal. Selv professionelle transskribenter har vist sig at ligge under for egne forventninger. Mængden af afvigelser i formelle transskriptionsopgaver er stadig ukendt, og der er endnu ikke udviklet en standardprocedure for at opnå mere konsistente resultater. Formålet med denne forskning er at bidrage til udviklingen af standardiserede transskriptionskonventioner, der kan fungere som retningslinjer i sprogvidenskaben. Da menneskelige kodninger bør være så præcise og pålidelige som muligt, sigter denne forskning mod at udvikle en gylden standard for sproglige transskriptioner.


Projekttitel: A tale of two cities: inequality in death in Copenhagen and Madrid in late 19th and early 20th century
Bevillingsmodtager: Barbara Ana Revuelta Eugercios
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.201.757 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekts første formål er at undersøge sociale forskelle i dødelighed i 1880ernes København. I 1890erne blev store sociallove vedtaget i Danmark (offentligt støttede sygekasser og alderdomsforsørgelse uden fattighjælpsvirkning) samtidig med at kampen mod alle slags urenhed og smitte i den tætbefolkede by intensiveres for at forebygge fattigdommens følger: fejlernæring, sygdom og tidlig død. Historikere er enige om at dette gør 1890erne skelsættende i den danske velfærdsstats historie. Ved at undersøge sociale mønstre i dødeligheden årtiet før med nye individbaserede metoder, og sammenligne med andre storbyer (her Madrid), kan etableres ny viden om, hvordan de basale vilkår for mennesker var i tiden lige før disse store samfundsinvesteringer. Dermed får vi viden, som den senere udvikling i befolkningens sundhed og levevilkår kan bedømmes ud fra. Projektets langsigtede formål er at udvikle metoder, der gør det arbejdsmæssigt muligt at udnytte de mange unikke kilder til hver enkelt danskers livsløb siden 1700-tallet. Dette materiale har hidtil kun været analyseret på aggregeret niveau i stor skala. Dette projekt er et pilotprojekt, der bringer de seneste års internationale metodeudvikling i samspil med de danske kilder, så beskrivelser af det enkelte menneskes levede liv kan genopstå i individbaserede databaser efter at have været anonyme massedata i statistikken siden deres indsamling. Hermed åbnes for forskning i mange nye social- og kulturhistoriske problemstillinger.


Projekttitel: Performing the Fabric of Song. Textile Technology and Imagery in Ancient Greek Poetry and Poetics. A Study in Metaphors and Terminology
Bevillingsmodtager: Giovanni Fanfani
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.178.433 kr.
Projektbeskrivelse: Det innovative i dette forskningsprojekt vil undersøge, om tekstile teknologier og håndværk har relevans for den arkaiske græske forståelse af poesi-skrivning som dobbelt dimension ved at kombinere udtryk og komposition. Samlingen af arkaiske græske epos og koral lyrisk poesi viser en åbenbar tekstil baggrund. Dette kan tyde på en konceptuel analogi mellem vævning af et stof og udførelse af poesi. De strukturelle ligheder mellem det tekstile og det litterære håndværk er baseret på begrebet præstation. Dette projekt vil derfor omfatte et udvalg af poetiske eksempler, som (metaforisk) ramme for gobelinvævningsteknologien. Herved kan man teste effektiviteten af den analoge ”vævende præstationspoesi”, som ved hjælp af nøgle-begreber kan definere strukturen i arkaisk græsk sang. Dette projekt vil have fokus på at spore den tekstile terminologi og den imaginære tilstedeværelse i arkaisk og klassisk græsk poesi tilbage til deres materielle og konceptuelle rødder i tekstil-teknologien. Den teoretiske hypotese for denne tilgang er, at sproget har en performativ dimension, der rækker længere end den etymologiske betydning. Projektet vil anvende en innovativ metodik, som vil have en tværfaglig tilgang til analysen af den græske tekstil-terminologi og som kombinerer ansøgerens beherskelse af klassisk filologi med værtsinstitutionens enestående ekspertise inden for eksperimentel arkæologi og antik tekstil-teknologi.


Projekttitel: Towards a Scientific Understanding of Consciousness
Bevillingsmodtager: Peter Fazekas
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.961.846 kr.
Projektbeskrivelse: Bevidsthed er et grundlæggende træk ved mennesker og vores tilgang til verden. På trods af dette er naturvidenskabernes forståelse af fænomenet stadigt yderst begrænset - vores subjektive mentale liv forekommer at undslippe naturvidenskabelige forklaringer. Projektets primære formål er at ændre på dette. Der er to hoveddele. For det første vil projektet udvikle en ny model for videnskabelige forklaringer, og argumentere at denne model er overlegen i forhold til andre eksisterende modeller. For det andet vil projektet vise hvordan den foreslåede model kan anvendes på videnskabelige forklaringer af bevidsthed, samt vise hvordan forskellige videnskabelige teorier om bevidsthed kan indpasses i modellen. Projektets konklusion er med andre ord, at bevidsthed ikke har en speciel status i forhold til andre fænomener der lader sig forklare videnskabeligt. Videnskabelige teorier kan forklare bevidsthed ved henvisning til, eksempelvis, neurale processer, på samme måde som de kan forklare hvorfor vand er flydende ved henvisning til H2O molekyler og deres egenskaber. Denne konklusion strider imidlertid imod en stærk filosofisk intuition om at bevidsthed er fundamentalt forskelligt fra materielle processer. Projektet vil vise hvordan denne intuition også kan forklares videnskabeligt under den foreslåede model for videnskabelig forklaring.


Projekttitel: Structural and functional characterization of the manganese transporter, MntH, of Escherichia coli
Bevillingsmodtager: Helle Hald
Institution: University of Oslo, Centre for Molecular Medicine
Bevilget beløb: 1.993.000 kr.
Projektbeskrivelse: Alle levende celler er omgivet af en membran, som indeholder en række membranproteiner, der styrer cellens import og eksport af alt fra næringsstoffer til mineraler. For at cellerne kan udføre deres funktion korrekt, er de afhængige af mineraler såsom jern og mangan. Disse mineraler transporteres ind og ud af cellerne gennem specielle membrantransportere, designet til kun at genkende jern og mangan. I dette projekt skal transporteren MntH fra bakterien E. coli undersøges med det primære formål at bestemme den tredimensionelle struktur – også kaldet krystalstrukturen – af MntH ved hjælp af røntgenkrystallografi. Krystalstrukturer er et fundamentalt værktøj i forbindelse med kortlægning af proteiners funktion helt ned på det atomare niveau og er absolut nødvendige i forbindelse med rationel udvikling af lægemidler. MntH er unik blandt membrantransportere, og en røntgenstruktur af MntH vil derfor give os det første indblik i, hvordan transportmekanismen af jern- og manganatomer kunne forgå. Projektet vil føre til en bedre forståelse af de livsnødvendige cellulære processer, der er afhængige af jern- eller manganoptag i kroppen. Desuden vil det spille en vigtig rolle i udviklingen af nye lægemidler, der kan hæmme væksten af visse typer patogene bakterier såsom coli og tuberculose. Projektet vil blive udført i Jens Preben Morth’s laboratorium ved Oslo Universitet i Norge, i samarbejde med Robert Brooker’s laboratorium ved Minnesota Universitet.


Projekttitel: Abiotic controls of nitrogen (N) fixation: Implications for plant-bacteria associations and ecosystem N-cycling
Bevillingsmodtager: Kathrin Rousk
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.917.265 kr.
Projektbeskrivelse: Kvælstoffiksering er en vigtig kilde til tilgængeligt kvælstof (N) i N-begrænsede økosystemer som boreal skov, og subarktiske og arktiske økosystemer. Adskillige mos-arter koloniseres af N2 fikserende cyanobakterier i disse økosystemer, og kvælstoffiksering kan udgøre halvdelen af det totale N input fra omgivelserne. Globale klimamodeller inddrager dog ikke det input via N2 fiksering som hidrører fra mos-cyanobakterie interaktionen i nordlige økosystemer, og udelader dermed halvdelen af N fluxen. Vi ønsker at tilvejebringe vigtig information vedr. det naturlige kvælstofkredsløb ved (1) at identificere de faktorer som styrer N2 fikseringen i mos-cyanobakterie interaktionen, og (2) ved at karakterisere interaktionen mellem mosserne og cyanobakterierne.  Vi vil opnå dette gennem to parallelle delprojekter: (1) Effekten af abiotiske faktorer på N2 fiksering vil blive kvantificeret i felt- og laboratoriestudier. Undersøgte faktorer inkluderer: kvælstof- og fosfortilgængelighed, skiftevis tørring og genvædning, samt forhøjet temperatur og CO2-niveau. (2) Ved at placere mos-cyanobakterie forholdet langs et mutualisme-parasitisme continuum. Her kvantificeres N og C udvekslingen mellem mosser og cyanobakterier ved at følge de stabile isotoper af N og C (15N2, 13CO2) i organismernes C- og N-puljer. 


Projekttitel: Number Theory and Automorphic Forms in High Dimensions
Bevillingsmodtager: Carl Anders Södergren
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.084.473 kr.Projektbeskrivelse: Automorfe former er en speciel klasse af funktioner, som opfylder en række forudbestemte symmetrier. Teori og forskning om automorfe former er meget spændende, da der her optræder elementer fra mange forskellige matematiske områder. Matematisk analyse, geometri og algebra er nogle af de vigtigste ingredienser i moderne undersøgelser af disse objekter. Automorfe former er også nært knyttet til talteori. Et eksempel på et problem fra talteori, som jeg vil undersøge ved hjælp af automorfe former, er følgende: hvordan kan kugler pakkes på den mest effektive måde i en verden af høj dimension? Mange mennesker, selv ikke matematisk interesserede, har nok tænkt på lignende problemer i tre dimensioner: hvis vi har en stor mængde af kugler eller runde frugter, hvordan kan vi så pakke dem så effektivt som muligt. Selvom det er relativt let at gætte hvordan kuglerne pakkes på den bedst mulige måde, er det meget vanskeligt at bevise at den foreslåede pakning er maksimalt effektiv. I højere dimensioner er problemet endnu vanskeligere. Et af formålene med mit projekt er at forsøge at forbedre det bedst kendte estimat af hvor tætte pakninger af kugler i verdener af høj dimension kan være, det vil sige hvor stor del af den pågældende verden de kan dække.


Projekttitel: New Exact Methods in Quantum Field Theory
Bevillingsmodtager: Guido Nicola Innocenzo Festuccia
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.076.287 kr.
Projektbeskrivelse: Kvantefeltteori giver det teoretiske fundament for at forklare så forskellige fænomener i naturen som den kosmiske baggrundsstråling, superledning, og vekselvirkninger mellem elementarpartikler i acceleratorer som f.eks. Large Hadron Collider (LHC) ved CERN. Til trods for vor evner til at benytte kvantefeltteorier i så forskellige situationer, mangler vi stadig en fuldstændig forståelse af deres struktur, og deres dynamik er også ofte uforstået. Mit mål er udlede eksakte, ikke-perturbative, resultater i disse teorier. I mit forskningsprojekt vil jeg udnytte en dyb forbindelse mellem geometri og kvantefeltteori som jeg selv har været med til at opdage. Hovedscenen for disse studier er sat af supersymmetriske teorier. Disse teorier kan lettere studeres analytisk end generiske kvantefeltteorier, men involverer stadig al den fascinerende dynamik af disse teorier. Derudover kan naturen muligvis beskrives ved hjælp af supersymmetri, en mulighed som netop i disse år undersøges intenst ved LHC. Det forskningsprojekt jeg foreslår kan i meget høj grad udvide det sæt af eksakt beregnelige størrelser vi kan benytte i vor søgen efter at forstå dynamikken af kvantefeltteorier.


Projekttitel: Ecology and evolution of a notorious invader: Is invasion success influenced by rapid adaptation to global change?
Bevillingsmodtager: Cornelia Jaspers
Institution: GEOMAR, Helmholtz Centre for Ocean Research
Bevilget beløb: 1.800.844 kr.
Projektbeskrivelse: Marine invasive arter giver anledning til stigende biologiske og økonomiske problemer på globalt plan, men det er dårligt belyst hvilken rolle evolutionære processer spiller for deres spredning og succes i nye områder. Dette projekt beskriver de abiotiske og biotiske forhold, som påvirker udbredelsen af ribbegoplen Mnemiopsis leidyi, en af de mest berygtede marine invasive arter. Ved laboratorieforsøg undersøges om arten er i stand til at foretage hurtige evolutionære tilpasninger, som muliggør at den kan overvinde fysiologiske begrænsninger i forhold til dens nuværende udbredelse og de globale forandringer af havene. En af mekanismerne som undersøges er den mulige accelererende effekt af hybridisering mellem bestande med forskellige tilpasninger. Resultaterne vil have relevans for vurdering af den fremtidige invasionsrisiko af M. leidyi.


Projekttitel: Fundamental Physics of Protoplanetary Discs
Bevillingsmodtager: Oliver Lothar Gressel
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.294.195 kr.
Projektbeskrivelse: Stjerner fødes i skyer af delvist ioniseret brint og støv, som gradvist trækker sig sammen til en tynd roterende tilvækstskive omkring den nye protostjerne. Dette er et faktum vi idag kan observere direkte med de kraftigste infrarøde teleskoper. Et andet faktum, nemlig dét at extra-solare planeter (exoplaneter) synes at være almindeligt forekommende, vidner om at mekanismen bag planetdannelse må være generisk og robust. Forklaringen bør derfor være tilsvarende generisk. Man mener at støvet i tilvækstskiven samler sig i klumper, som langsomt vokser i størrelse, for til sidst at ende som planeter. Men alene dét, at forklare dannelsen af selv små planeter – mindre end Månen – gennem en sådan ”agglomerativ” vækst fra støv, er en formidabel videnskabelig udfordring. Tilvækstskiven, hvor planeterne dannes, er stærkt turbulent. Dette er nødvendigt for at forklare den generelle udvikling i skiven. Turbulensen tilskrives eksistensen af magnetfelter i det støvholdige plasma. Sådanne komplekse, turbulente og magnetiserede systemer kan kun beskrives ved beregninger i supercomputere. Vi vil i dette projekt fastlægge de ansvarlige mekanismer bag planetdannelse ved hjælp af avancerede supercomputermodeller som integrerer de nævnte ingredienser i planetdannelse. Vores modeller af planetdannelse vil bidrage væsentligt til en konsistent beskrivelse af planetdannelse, og kan hjælpe observationel planetforskning med at opspore områder hvor nye exoplaneter er under dannelse, eller nu eksisterer.


Projekttitel: Deciphering the northward spread of maize: a state-of-the-art computational and molecular analysis
Bevillingsmodtager: Filipe Jorge Garrett Vieira
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.257.249 kr.
Projektbeskrivelse: Majs er i dag en meget vigtig afgrøde, der giver en stor den af klodens befolkning mad på bordet. Siden de første mennesker begyndte at fremavle majs fra vild teosinte-græs for omkring 10.000 år siden i Mexico, har majs undergået radikale ændringer både genetisk og udseendemæssigt, før den fik den klassiske kolbe-form. Vejen til den majs vi kender i dag, var dog ikke uden forhindringer, og udbredelsen af den domesticerede majs blev både besværliggjort af geografiske, klimatiske og historiske faktorer, såsom bjergkæder, floder, ørkener, klimatiske svingninger, folkevandringer og handelsveje. Formålet med dette projekt er at få en bedre forståelse for de genetiske forandringer majsen har været igennem, samt af de geografiske, klimatiske og historiske faktorer, der har påvirket denne proces. Yderligere vil vi udvikle nye metoder og analyser, der vil gøre det muligt for forskere i andre felter at bruge de store mængder af tilgængeligt data, der findes i dag, men ikke bliver udnyttet til fulde.


Projekttitel: Seeing the Invisible: Investigating Demanding Biological and Supramolecular Materials by Hyperpolarized Solid-State NMR Spectroscopy
Bevillingsmodtager: Umit Akbey
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.025.170 kr.
Projektbeskrivelse: De planlagte videnskabelige projekter vil blive udført i Det Interdisciplinære Nanoscience Centers (iNANOs) laboratorier. Dette vil være det første Dynamic Nuclear Polarisation (DNP) faststof-NMR-laboratorium i Danmark og Skandinavien og vil uden tvivl åbne for mange interessante forskningsretninger. For øjeblikket gøres der forsøg på at etablere faststof-NRM DNP instrumentering, både ved lokal opbygning og ved indkøb af instrumentering. Desuden har iNANO et unikt setup med supplerende instrumentering inkluderende cryo-elektronmikroskopi, småvinkelspredning, Atomic Force Microscpoy, optiske spektroskopier, proteomics, Molecular Dynamics beregninger og biofysisk instrumentering, som alle er vigtige for nærværende projekt. Endelig vil der gennem inSPIN Grundforskningscentret være gode muligheder for at udføre den nødvendige proteinekspression, oprensning og andre prøvepreparationsrelaterede opgaver. Mit forskningsemne ligger på grænserne mellem kemi, fysik, biology og ingeniørvidenskab. Dette motiverer mit ønske om at slutte mig til iNANOs unikke og interdisciplinære miljø. Kombineret med min egen unikke ekspertise vil iNANOs miljø og vision efter min mening muliggøre mine foreslåede projekter og mine fremtidsplaner. Projektet har bred interesse og vil være fremragende for mig selv, iNANO og Aarhus Universitet til at nå målet om at være ”first movers” i forskningsområder, der kombinerer DNP og NMR for at løse udfordringer inden for strukturel biologi, MRI og materialevidenskab.


Projekttitel: Signal integration by protein phosphatase regulatory proteins mediate changes to the synaptic vesicle cycle
Bevillingsmodtager: Kasper Engholm-Keller
Institution: Children's Medical Research Institute, Australien
Bevilget beløb: 1.391.932 kr.
Projektbeskrivelse: I nervesystemet overføres elektriske impulser mellem nerveceller i kontaktpunkter kaldet synapser. Dette sker via signalstoffer, der er pakket i små membranstrukturer, synaptiske vesikler (SV), tæt på cellemembranen på den side af synapsen, hvorfra signalstoffet afgives. Disse fusionerer med cellemembranen, og signalstofferne frigives i synapsekløften mellem de to nerveceller. For at cellen ikke løber tør for vesikler, bliver de ”genbrugt” ved lokalt at trække cellemembranen ind i nerveenden igen, afsnøre denne og derved danne en ny SV. Denne såkaldte endocytose sker vha. et komplekst molekylært maskineri bestående af proteiner reguleret via protein-fosforylering – binding og fraspaltning af en fosfatgruppe. Det vides, at proteinet/phosphatasen calcineurin igangsætter endocytosen ved næsten øjeblikkelig fjernelse af fosfat fra dets proteiner ved en nerveimpuls, men nye data indikerer, at der er andre, hidtil ukendte signaleringsveje baseret på andre phosphataser i spil længere tid efter en impuls. Disse længerevarende effekter på nervetransmission kaldes synaptisk plasticitet og danner grundlag for bl.a. hukommelse, og dette forskningsprojekt vil således undersøge denne mulige, ukendte måde, nervesignalering bliver reguleret på.


Projekttitel: Next-Generation Nanoscale Digital Integrated Circuits
Bevillingsmodtager: Yajuan He
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 2.093.430 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet vedrører realisering af elektroniske mikrochips som har et ultra-lavt energiforbrug. De potentielle anvendelsesområder er mange og omfatter medicinske implantater, sensor netværk, og elektroniske systemer af enhver art som opererer uden et batteri, dvs. alene drevet af den energi som kan opsamles af systemet selv (såkaldt ”energy harvesting”). De forskningsmæssige udfordringer, som projektet tager op, vedrører design af kredsløb, som drives af meget lave forsyningsspændinger, og som er robuste når de fremstilles i de nuværende og fremtidige højt integrerede chip-teknologier.


Projekttitel: Kinetics and thermodynamics of hydrogen release and uptake in solids
Bevillingsmodtager: Mark Peter Paskevicius
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.300.324 kr.
Projektbeskrivelse: Vedvarende energi er et oplagt alternativ til vores nuværende afhængighed af fossile brændstoffer, men desværre de enorme beløb til rådighed for os svinge betydeligt over tid. Derfor er udviklingen af en effektiv, sikker, tæt, og store energilagring er af allerstørste betydning for at muliggøre udnyttelsen af disse ressourcer. Hydrogen er anerkendt som en bæredygtig fremtid bærer af vedvarende energi, som kan eliminere både partikelemission og den enorme menneskelige CO2-produktion fra fossile brændstoffer oxidation. Formålet med dette projekt er at udnytte ansøgerens talent i at designe og bygge nyt udstyr til detaljerede undersøgelser af kinetik og termodynamik af brint frigivelse og optagelse i faste stoffer. Disse teknikker kan kombineres med ekspertisen inden værten forskergruppe til syntese og karakterisering, hvilket kan give mulighed for rationelt design af nye materialer til reversibel solid state lagring af brint med energitætheder ligner benzin.


Projekttitel: UV Fiber Laser using Higher Order Modes
Bevillingsmodtager: Lars Søgaard Rishøj
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 2.424.372 kr.
Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøges det, hvorledes forskellige bølgetyper I optiske fibre, kan udnyttes som en ekstra frihedsgrad til at opfyldelse af det fasetilpasningskrav, der er en nødvendig forudsætning for, at trebølgeblanding kan finde sted. Forskellige bølgetyper kendetegnes ved hver sin unikke rummelige fordeling af lyset i den optiske fiber. Trebølgeblanding er en ulineær proces, som muliggør udveksling af energi mellem forskellige bølgelængder, og i dette arbejde undersøges denne proces alene, når den foregår i optiske fibre. Formålet med projektet er at udvikle en special fiber, som understøtter stabil propagation af flere bølgetyper. Den pågældende fiber skal opfylde fasetilpasninskravet for en trebølgeblandingsproces imellem en pumpe ved en bølgelængde på 1053 nm og et signal ved en bølgelængde på 351 nm. Dermed er det endelige mål med projektet at udvikle en højenergi ultraviolet fiberlaser med en bølgelængde på 351 nm. Det er forhåbningen, at en sådan fiberlaser vil være et attraktivt alternativ til eksisterende lasersystemer ved denne bølgelængde, som primært er excimer gas lasere, der anvender en blanding af xeon og fluorid.


Projekttitel: Active Metamaterial Surface for Miniaturized Adaptive Superdirective Antennas
Bevillingsmodtager: Ick-Jae Yoon
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.999.155 kr.
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet har til formål at reducere energiforbruget i fremtidens trådløse kommunikation med udvikling af en ny antenne-teknologi baseret på aktive metamaterialer. Traditionelle antenner i bærbart udstyr er rundstrålende, idet de udsender lige meget energi i alle retninger og ikke blot i retningen af den modtager, der kommunikeres med. Det ville reducere energiforbruget væsentligt, og dermed behovet for batteri-genopladning, hvis antennen var mere retningsbestemt (direktiv) og samtidig kunne tilpasse (adaptere) retningen af udstrålingen i forhold til modtageren. Da antenner til stedse mindre bærbart udstyr skal være meget små, har dette ikke tidligere været teknisk muligt. Der er imidlertid sket betydelige forsknings-fremskridt for metamateriale-antenner ved Danmarks Tekniske Universitet, som vil kunne muliggøre små antenner, der er både super-direktive og adaptive. Forskningsprojektets centrale idé er at udvikle et aktivt metamateriale, som overkommer de væsentlige begrænsninger for hidtil kendte passive metamaterialer, og derefter integrere dette aktive metamateriale i en antenne. Det aktive metamateriale kan opfattes som en kugleflade omsluttende den rundstrålende antenne, og ved at aktivere forskellige dele af kuglefladen kan udstrålingen styres i retning af modtageren. Projektet indeholder såvel et studium af den fysiske vekselvirkning mellem radiobølger og aktive metamaterialer som en syntese af aktive metamaterialer og selve antenneudviklingen.


Projekttitel: Tailoring dynamic properties of spatially periodic structures
Bevillingsmodtager: Vladislav Sergeevich Sorokin
Institution: Technical University of Denmark
Bevilget beløb: 2.314.696 kr.
Projektbeskrivelse: Rumligt periodiske strukturer anvendes indenfor mange områder af videnskab og teknologi, f.eks. som kompositmaterialer til vibrations- og lydisolering, bro-spærfag, jernbanespor, og mekaniske og optiske filtre. At vælge og optimere parametre som bestemmer de dynamiske karakteristika for sådanne strukturer – f.eks. resonansfrekvenser, frekvensrespons og svingningsformer – er en betydelig teknologisk udfordring. Formålet med projektet er at udforske i hvilket omfang dynamiske karakteristika af periodiske strukturer og kompositmaterialer kan ændres fordelagtigt via modulationer i strukturelle parametre, og hvordan dette kan nyttiggøres til design af nye typer af strukturer. Navnlig muligheden for at anvende koblet rum-tidslig modulation af parametre vil blive undersøgt.

Senest opdateret 30. april 2015