Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2014 Postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, 11. februar 2014

Postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, 11. februar 2014

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 12 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 19 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. 

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i det bevilgede beløb. 

Projekttitel: Ultra strong optomechanical coupling between a toroidal resonator and a nanomechanical system using plasmonic enhancement
Bevillingsmodtager: Andreas Næsby Rasmussen
Udførelsessted: University of Queensland, School of Mathematics and Physics, Queensland Quantum Optics Lab
Bevilget beløb: 815.318 kr.
Projektbeskrivelse: En ultra stærk kopling mellem et optisk system og et nano-mekanisk system kan føre til nye kvantetilstande.  Projektet går ud på at benytte plasmoniske tilstande i en nanoantenne og vha. denne, at opnå en ultra stærk kopling mellem en mikroresonators optiske tilstand og bevægelsen af et mekanisk system. Det mekaniske system skal være et ultra let system da dette vil gøre koplingen meget kraftigere. Et oplagt valg er et kulstof nanorør - et såkaldt "carbon nanotube".  Den optomekaniske kopling mellem det optiske system og det mekaniske vil være stærkere end hidtil muligt, og vil føre til nye ikke-klassiske kvantetilstande i det nanomekaniske system, og dermed åbne et nyt regime for mekaniske systemer. Denne slags ikke-klassiske kvantetilstande er tidligere kun set i systemer som ultrakolde atomskyer. Virkeliggørelsen af ikke-klassiske tilstande i mekaniske systemer vil have anvendelser indenfor kvanteinformation, ultra præcise målinger, samt være interessant grundforskning i mekaniske kvantetilstande. 

Projekttitel: Reconstructing Labrador Sea dynamics during past periods of reduced circulation strength
Bevillingsmodtager: Christof Pearce
Udførelsessted: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.871.169 kr.
Projektbeskrivelse: Labradorhavet udgør en central del af Jordens klimasystem. Det agerer som en transportvej for havis og koldt vand fra Arktis til Nordatlanten og er desuden et af de vigtigste områder for dybvandsdannelse. Dybvandsdannelsen gør, at det er et af de vigtigste områder, hvor menneskeskabte drivhusgasser optages i havet. Den store afsmeltning af den Grønlandske Indlandsis, der ses i dag og som kan forventes øget endnu mere fremover, betyder dog, at der kan forventes en betydeligt øget eksport af ferskvands til Labradorhavet i forbindelse med den generelle globale opvarming. Denne øgede ferskvandstilførsel kombineret med opvarmning af overfladevandet risikerer at mindske eller helt afbryde dybvandsdannelsen i Labradorhavet. Dette vil have afgørende betydning af havstrømme og klima i hele den Nordatlantiske region og vil potentielt også betyde en kraftigere stigning af atmosfærens CO2 indhold. Dette projekt har til formål at undersøge tidligere perioder, hvor sådanne ændringer i havstrømmene har fundet sted. Undersøgelserne vil foregå med høj tidslig opløsning og vil være baseret på geokemiske og mikropalæontologiske analyser af marine sedimentkerner fra Labradorhavet. Fokus vil være på udvalgte perioder i Jordens historie, hvor havstrømmenes styrke og dybvandsdannelsen var reduceret. Derved vil projektet kunne forbedre viden om naturlig variabilitet Labradorhavets cirkulation og dybe konvektion, og der vil opnås en øget forståelse af dets følsomhed over for eksterne påvirkninger.

Projekttitel: Eco-physiology of annual feasts in nature
Bevillingsmodtager: Mikael van Deurs
Udførelsessted: Lunds Universitet, Aquatic Ecology
Bevilget beløb: 913.231 kr.
Projektbeskrivelse: Tilgængeligheden af føde og dens kvalitet varierer i tid og rum. Det ekstreme eksempel på dette er naturens egne ædegilder, hvor rovdyr samles for en kort stund for at udnytte en midlertidig masse-sammenkomst af byttedyr. Fænomenet er vidt udbredt, og dog ved vi kun ganske lidt om den økologiske betydning og de involverede processer. Jeg ønsker at udvikle dette forskningsområde med udgangspunkt i Øresunds-torsken, som holder ædegilde på Rügen-silden når den hvert efterår migrerer gennem Øresund.

Projekttitel: Riemannian manifolds with exceptional holonomy and related structures
Bevillingsmodtager: Marco Karl Freibert
Udførelsessted: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.714.968
Projektbeskrivelse: Riemannske mangfoldigheder med særlig holonomi spiller en central rolle i både matematik og fysik. Matematisk er de interessante da de optræder kun i dimensioner 7 og 8 og deres krumning har en bestemt form med Ricci tensor nul. Dermed er de løsninger på Einsteins ligninger i højere dimensioner med kosmologisk konstant lige med nul. Ydeligere interesse for disse mangfoldigheder stamme fra fysiske teorier, som M- og F-teori, hvor universet antages at have 11- eller 12-rumtidsdimensioner. I mange modeller udgør de 7 eller 8 dimensioner der må føjes til de 4-rumstidsdimensioner af almen relativitetsteori, Riemannske mangfoldigheder med særlig holonomi. Andre modeller påstår mere generelt at disse ekstra dimensioner er mangfoldigheder med stærk G_2- eller stærk Spin(7)-struktur. Projektet studerer metoder der forventes at give interessante eksempler på Riemannske mangfoldigheder med særlig holonomi, på stærk G_2 og stærk Spin(7) mangfoldigheder, og andre relaterede strukturer. Metoderne inkluderer nogle der har allerede viste sig at bære frugt enten for de eftersøgte type mangfoldigheder eller for andre type geometriske strukturer. Projekts mål er at udvide vores forståelse af disse metoder og at bruge dem til at konstruere nye interessante konkrete eksempler af disse mangfoldigheder.

Projekttitel: Elucidation of correlated motions in biological macromolecules
Bevillingsmodtager: Simon Olsson
Udførelsessted: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.672.593 kr.
Projektbeskrivelse: Proteiner er makromolekylære maskiner som er essentielle for alt liv. De udfører funktioner som spænder fra enzymatiske reaktioner i stofskiftet til transport af ilt fra lungerne til alle kroppens celler. Funktionen af de biologiske makromolekyler er betinget af en korrekt rumlige struktur dennes forandring over tid. De forandringer der sker samordnet er i særdelseshed interessante, men samtidigt også dem som er sværest at studere. Det formodes at disse samordnede ændringer i struktur i sidste ende afgører de præcise mekanismer for funktion. I dette projekt vil der blive udviklet en metode til at bruge præcise eksperimentielle målinger i til at styre computersimulationer af disse tid-afhængige ændringer i struktur. I særdeleshed vil der være fokus på at udtrække information om samordnet dynamik som er skjult i dataen. Der vil således blive udviklet en protokol der gør det muligt at studere bevægelser som er essentielle for vores forståelse af disse molekylers funktion. Protokollen vil ydermere blive anvendt på nye høj-præcisions data som afspejler proteinfolding og hæmningen af et enzyms funktion. Disse vil forbedre vores forståelse af de molekylære detaljer af disse processer og hvorledes de relaterer sig til sygdomstilstande.

Projekttitel: Exploitation of CRISPR-Cas systems for genotyping and DNA interference in clostridia
Bevillingsmodtager: Joakim Mark Andersen
Udførelsessted: North Carolina State University, USA
Bevilget beløb: 1.471.102 kr.
Projektbeskrivelse: "Patogene Clostridium specier såsom C. difficile og C. botulinum forårsager jævnlige udbryd af fødevarekontaminationer og dødelige tarminfektioner med globale menneskelige og økonomiske omkostninger. Nye epidemologiske og genetiske undersøgelser af virulens-faktorer har sat spørgsmåltegn ved om er en direkte sammenhæng i Clostridium isolaters DNA og deres virulens i form af multiresistens og toxin produktion. Denne mangel på sammenhæng udgør en stor hindring for forståelse og behandlingen af nye hypervariable stammer. Det er formålet med mit projekt at dykke ned i DNA’et kliniske Clostridium isolater og kortlægge hybervariable dele af genomet via det nyopdagede bakterielle immumsystem, CRISPR-cas, som er et hidtil ubeskrevet i Clostridium. Fragmenter af invaderende viralt DNA kan integreres genomet i en kronologisk, sekvensspecifik rækkefølge, hvor transkriberet RNA giver cellen immunitet overfor nye infektioner. Deraf vil tolkning af CRISPR DNA give basal indsigt i evolutionære udviklinger imellem stammer på baggrund af ligheder og forskelle i CRISPR-Cas systemet. I projektet tester jeg hypotesen om genotypebestemmelse af disse loci kan bruges som ny phylogenetisk metode til at analysere sygdomsudbryd samt eksperimentielt vise om der er en sammenhæng imellem bestemte CRISPR-genotyper og patogene phenotyper i Clostridium. Perspektiverne rækker dybt ind i vores måde at forstå og behandle patogene bakterier, når hyber-virulens og dødelige infektioner sætter dagsordnen."

Projekttitel: Fusion systems and Burnside rings in equivariant stable homotopy theory
Bevillingsmodtager: Sune Nikolaj Precht Reeh
Udførelsessted: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.697.036 kr.
Projektbeskrivelse: "En gruppevirkning studerer et objekt ud fra dets symmetrier. Eksempelvis er der 24 måder hvorpå en 6-sidet terning kan drejes rundt. Gruppen af drejninger siges at ""virke"" på terningen. Samme gruppe kan godt virke på flere forskellige objekter: De samme 24 drejninger vil også give symmetrier af en 8-sidet terning. Burnside-ringen for en gruppe studerer hvad der sker når flere virkninger af samme gruppe kombineres. I et fusionssystem studerer man den del-struktur af en gruppe der har at gøre med et udvalgt primtal p. Hvor meget kan man sige om en gruppe ud fra dens p-struktur? Og hvis to grupper har samme p-struktur, hvad har de så til fælles? I stabil homotopiteori undersøger man de egenskaber ved objekter der er stabile når objektets dimension forøges igen og igen mod uendelig. Sådanne stabile objekter kaldes spektre. Enhver gruppe af symmetrier har også et tilknyttet spektrum, og den såkaldte ""Segal-formodning"" (der er bevist at være sand) giver en tæt sammenhæng mellem et gruppens spektrum og Burnside-ring fra tidligere. Det foreslåede projekt vil belyse sammenhængene mellem fusionssystemer og spektra på to forskellige måder:
1) Ethvert fusionssystem har et spektrum. Hvilke egenskaber spektret? Og hvordan relaterer det til p-strukturen af en gruppes spektrum?
2) Man kan godt tale om at en gruppe virker på et spektrum. Hvad hvis vi kun tillader gruppens p-struktur at indgå i virkningen? Og giver det mening at tale om virkningen af et fusionssystem?"

Projekttitel: Mechanism of SOD1 misfolding and oligomerization - bridging from biophysics to mitochondrial physiology
Bevillingsmodtager: Kristine Steen Jensen
Udførelsessted: Lund University
Bevilget beløb: 1.387.562 kr.
Projektbeskrivelse: En række patogene tilstande hos mennesker er forbundet med misfoldning, aggregering og fibrillering af proteiner, som samlet betegnes protein misfoldningssygdomme. Det vil sige at nogle proteiner opfører sig unormalt og klumper sig sammen i store komplekser. Tidligere studier viser, at det i flere tilfælde ikke er de store proteinkomplekser, der er toksiske, men derimod at det er forstadierne til komplekserne, bestående af enkelte eller få protein molekyler, der er årsagen til sygdom. Den neurodegenerative sygdom ”arvelig ALS” (amyotrofisk lateralsklerose) er i de fleste tilfælde forbundet med mutationer og aggregering af et bestemt protein (enzymet superoxid dismutase, SOD). Projektets formål er at forstå og beskrive dynamikken af SODs oligomeriseringsreaktion, samt sammenhængen med mitokondriedysfunktion, der er associeret med ALS. Projektet fokuserer på at bestemme strukturen af de ”usynlige” tilstande af proteinet, der er årsag til at den patogene tilstand indtræffer. Dette er kun muligt med særlige kernemagnetisk resonans (NMR) teknikker, hvor de ellers ”usynlige” tilstande kan observeres. Gennem en kombination af biofysiske undersøgelser og analyse af det mitokondrielle respons tilstræbes det at opnå en samlet forståelse af de molekylære mekanismer bag arvelig ALS.

Projekttitel: Unravelling the biological interaction between millipedes and parasitic fungi
Bevillingsmodtager: Ana Sofia Pereira Serrenho Reboleira
Udførelsessted: Statens Naturhistoriske Museum
Bevilget beløb: 1.743.199 kr.
Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøges sampillet mellem en gruppe af parasitiske svampe (Laboulbeniales), deres værter (tusindben, Diplopoda) og deres miljø (huler). Tusindben spiller en vigtig rolle ved nedbrydningen af organisk materiale i mange økosystemer, herunder huler, hvor tusindben kan udgøre en væsentlig faunakomponent. Parasitiske svampe af ordnen Laboulbeniales forekommer på flere arter af huletusindben. Svampene viser to former for specialisering: Dels er de ofte specifikke for en enkelt eller nogle få værtsarterer, dels er de ofte specialiserede i en afgrænset del af værtens krop, Samspillet mellem insekt-parasiterende Laboulbeniales og deres værter er relativt velundersøgt, men intet vides om samspillet mellem de tusindben-parasiterende arter og tusindbenene. Det stabile miljø der findes i huler, er særligt gunstigt for de tusindben-parasiterende Laboulbeniales, hvilket udnyttes i projektet. Der fokuseres på flere portugisiske hule-populationer af tusindben-arten Lusitanipus alternans, hvor foreløbige undersøgelser har påvist to morfotyper af Laboulbeniales med hver sin kropsdels-specialisering. Til sammenligning studeres andre vært-parasit-forhold hos andre arter af Laboulbeniales og tusindben som lever i underjordiske miljøer i Spanien og Italien.

Projekttitel: Mechanisms in assembly of actin networks specialized for 3D cell migration
Bevillingsmodtager: Iben Rønn Veland
Udførelsessted: University of Glasgow, Scotland
Bevilget beløb: 2.006.459 kr.
Projektbeskrivelse: Cellers evne til at bevæge sig i tre dimensioner (3D) er fundamental for udviklingen og vedligeholdelsen af alle flercellede organismer. Cellemigration er derfor en nøje kontrolleret proces, der forudsætter konstant tilpasning og omorganisering af cellens aktinskelet til det omgivende miljø, og fejlregulering er tæt forbundet med cancercellers spredning under metastaser. I levende væv eller vævslignende materialer danner de migrerende celler lange ”fødder”, såkaldte pseudopodier, der understøttes af et filamentøst netværk af aktin. Pseudopodierne invaderer, dvs. baner vej for cellen, ved at forankre sig i og fordøje den omkringliggende proteinmatrix vha. proteaser såsom MT1-MMP. Proteiner fra WASP-familien, f.eks. N-WASP og WASH, er centrale, aktinregulerende komponenter i disse processer. N-WASP fremmer invasion ved at samle aktin ”hotspots” i pseudopodiet, hvilket fremmer akkumulering og stabilisering af bl.a. MT1-MMP. WASH danner netværk af aktin på vesikler med MT1-MMP og andre receptorer inden i cellen, så disse omdirigeres fra nedbrydning til genanvendelse i pseudopodierne. Jeg vil benytte de nyeste metoder indenfor massespektrometri sammen med højteknologiske mikroskopiteknikker på aktivt migrerende hudpigmentceller i 3D proteinmatrix og prøver af levende væv fra mus, for at kortlægge hvorledes dette komplekse system kontrolleres. Disse studier vil bidrage til en øget forståelse af 3D cellemigration, og vil på sigt kunne anvendes i bekæmpelse af metastaser.

Projekttitel: Coral reef protection strategies based on the sensory ecology of the coral eating crown-of-thorns starfish
Bevillingsmodtager: Ronald Petie
Udførelsessted: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.946.494 kr.
Projektbeskrivelse: Beskyttelse af koralrevene mod rov-søstjernen Acanthaster planci. Koralrevene udgør en essentiel del af det marine økosystem, men de er truede og deres udbredelse er gået kraftigt tilbage over hele verden gennem de sidste årtier. Tornekrone-søstjernen, Acanthaster planci, lever udelukkende af de revdannende koraller og udgør en væsentlig trussel mod revene. Den har været årsag til 40 % af tilbagegangen af korallerne på Barriererevet ved Australien, men hvordan A. planci lokaliserer revene, og med hvilke sanser, er stadig ukendt. Projektet vil gennem en række adfærdsstudier både i felten og i laboratoriet kortlægge søstjernernes sanseøkologi og teste hypotesen, at de bruger en kombination af synet og lugtesansen til at finde revene. Den opnåede viden skal bruges til at konstruere en såkaldt superstimulus, som kan anvendes til at tiltrække og fange A. planci i fælder og derved fjerne den fra revene.

Projekttitel: Exploring new horizons for black holes and cosmology
Bevillingsmodtager: Andreas Vigand Pedersen
Udførelsessted: University of California, Berkeley.
Bevilget beløb: 1.654.253 kr.
Projektbeskrivelse: Ved detaljerede studier af sorte hullers matematiske struktur, er en lang række relationer mellem partikelfysik og Einsteins generelle relativitetsteori blevet opdaget. Disse relationer går kollektivt under navnet AdS/CFT korrespondancen. Denne sammenhæng har åbnet op for en helt ny forståelse af såkaldte stærkt koblede kvantefeltteorier. Stærkt koblede teorier optræder overalt i naturen, fra kvanteteorien for kvarker og gluoner, til beskrivelsen af diverse faststofsystemer. Ved at foretage beregninger på bl.a. sorte huller og membraner, kan de fysiske egenskaber af visse stærkt koblede feltteorier afkodes igennem korrespondancen. Komplikationer opstår når disse metoder søges generaliseret til ikke-forsvindende temperaturer. Ud fra et teoretisk, men også praktisk synspunkt, er dette ikke tilfredsstillende, idet alle realistiske fysiske systemer og processer altid foregår ved ikke-forsvindende temperaturer. Dette forskningsprojekt søger at undersøge nye aspekter af sorte hullers rolle i AdS/CFT korrespondancen, samt at afdække den termiske generalisering af disse. Dette vil give ny indsigt i AdS/CFT korrespondancen samt stærkt koblede teoriers fysik. Ydermere undersøges nye effektive metoder til at beskrive sorte hullers fysik i generelle baggrunde. Dette er af teoretisk relevans, men forventes også at have mere fænomologiske anvendelser i f.eks. kosmologi, der udtaler sig om universets begyndelse og udvikling. 

Senest opdateret 17. februar 2014