Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2015 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, februar 2015

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, februar 2015

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har uddelt cirka 20 mio. kr. til virkemidlerne DFF-Individuelt postdocstipendium, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015. Bevillinger til DFF- Individuelt postdocstipendium har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. 

Rådet har i alt modtaget 157 ansøgninger om støtte til DFF- Individuelt postdocstipendium, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2014 var på ca. 248 mio. kr.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer.


POSTDOC


Projekttitel: FACTS IN FICTION IN SCHIZOPHRENIA. Theoretical analysis and empirical evaluation of context in first-episode schizophrenia
Bevillingsmodtager: Charlotte Petersen
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 1.801.977
Projektbeskrivelse: Skizofreni associeres inden for psykiatrien med social eller kontekstuel upassende adfærd, bl.a. upassende verbal adfærd, men der er ingen undersøgelser af, om tidlige skizofrene tilstande kan karakteriseres på samme måde, selvom tidlig identifikation og behandling ellers anbefales af Sundhedsstyrelsen. I dette projekt undersøges, om patienter med deres første skizofrene episode giver en såkaldt passende eller upassende verbal respons, når de opfordres til at lave en fortælling til en billedserie. Dels vurderer en evalueringsgruppe, hvorvidt de finder fortællingerne passende eller upassende. Gruppen er ‘blind’ for, hvilke fortællinger der kommer fra hhv. patienter og kontroller. Argumentationsteoretisk analyseres, om mestring af virkeligheden og argumentation i samme fortællinger kan forstås som en passende verbal respons – når skizofreni tages i betragtning som mestringskontekst.


Projekttitel: Between State and Place. Pedagogy in a Working-Class District in Copenhagen, 1930-
Bevillingsmodtager: Christian Sandbjerg Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.129.525
Projektbeskrivelse: Samfundsmæssige debatter om ’ghettoer’ og ’ungdomskriminalitet’ har bragt bymæssige boligområder i såvel den socialpolitiske som den socialpædagogiske forgrund. Dette projekt undersøger kvarteret som et pædagogisk objekt, der politisk handles på, og som et subjekt, der handler gennem materielle former og strukturer og gennem beboernes følelser, tankekategorier og hverdagsliv. Det gøres gennem en historisk undersøgelse af, hvordan Københavns Nordvestkvarter fra 1930 og frem til idag har formet og forandret sig. Projektet sætter fokus på, hvordan kvarteret blev politisk debatteret og planlagt, hvordan forskellige pædagogiske agenturer (politi, børneforsorg og foreninger) handlede i og på kvarteret og de mennesker, der beboede det, samt hvordan forskellige generationer af beboere oplevede og håndterede deres hverdagsliv i kvarteret. Projektet tager teoretisk afsæt i Loïc Wacquants banebrydende undersøgelser af urban marginalisering, men udfordrer og udvider dette forskningsprogram i pædagogisk og historisk retning. Det er således en tese i projektet, at børn og unge i højere grad gjorde brug af byrummets steder, at kvarteret havde et stærkt solidarisk bånd, der virkede socialt beskyttende, og at relationen mellem beboerne og de pædagogiske agenturer var præget af flertydighed og ambivalens. Studiets resultater vil give indblik i hvordan statslige politikker influerer på lokalkvarteret og hvordan stedslig tilknytning udvikler sig i relation hertil.


Projekttitel: Images of Exile
Bevillingsmodtager: Frederik Poulsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.620.000
Projektbeskrivelse: Mit projekt undersøger forestillingerne om eksil i Det Gamle Testamente. Et afgørende vendepunkt i Bibelen er Jerusalems ødelæggelse og folket Israels eksil i Babylon i det 6. århundrede f.Kr. Fortidens synder straffes, og et nyt og renset folk kan efter 70 år vende hjem og genopbygge det forladte og det ødelagte. Nyere undersøgelser af periodens arkæologi og historiske kilder har imidlertid sat spørgsmålstegn ved korrektheden af den bibelske fortælling. Frem for nøgterne skildringer af faktiske begivenheder er ”eksilet” nærmere et litterært og teologisk begreb. Mit projekt vil undersøge forestillingerne om eksil i den gammeltestamentlige profetlitteratur. Ved hjælp af metaforteori vil jeg vise, at eksilbegrebet omfatter meget mere end blot fysisk landflygtighed. Eksilet henviser til en række udtryk for fremmedgørelse, herunder politisk og social marginalisering, eksistentiel anfægtelse og erfaringen af Guds fravær. F.eks. beskriver profeten Esajas tilstanden i eksil som blindhed, Jeremias skildrer det med billeder for ufrugtbarhed og utroskab, mens Ezekiel fremstiller eksilet som en åndelig død, som folket skal vækkes til live fra. Projektets overordnede tese er, at eksilet hos disse profeter ikke bare beskrives ved hjælp af billeder, men i sig selv er et billede på lidelse og fremmedgørelse. Afdækningen af eksilbegrebet som et betydningsskabende knudepunkt for Bibelens billedsprog kan bane vej for en ny forståelse af profeterne og deres skrifter.


Projekttitel: “Out of Proportions?” Just Intelligence and the Proportionality of Information Gathering
Bevillingsmodtager: Kira Vrist Rønn
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.846.970
Projektbeskrivelse: Efterretningsaktiviteter spiller en stor rolle i tidens politi- og sikkerhedsstrategier. Dette er bl.a. en følge af skiftet fra overvejende reaktive indsatser rettet mod allerede passerede kriminelle hændelser til et fokus på trusler, proaktivitet og forebyggelse. Det overordnede spørgsmål i dette projekt er, om og hvordan efterretningsaktiviteter kan udføres, så disse kan siges at være moralsk retfærdiggjorte. Projektet vil stille skarpt på én dimension af dette spørgsmål: Proportionalitetsaspektet. Ofte indgår proportionalitet som et væsentligt led i retfærdiggørelsen af efterretningsaktiviteter, idet moralsk retfærdiggjorte aktiviteter opfattes som bestående af en passende balance mellem hhv. de relevante, forventede skader og fordele ved aktiviteterne. Det er dog ofte uklart, hvordan proportionalitetsbegrebet skal forstås i denne sammenhæng, og en specificering er væsentligt for at undgå fejlagtig og misvisende brug, når efterretningsaktiviteter søges begrundet. Følgelig vil projektet bidrage til en udredning af proportionalitetsbalancen og vil eksempelvis spørge: Hvordan skal proportionalitetsbegrebet forstås? Hvordan skal en passende balance mellem de relevante fordele og ulemper specificeres? Hvad er de relevante, involverede skader? Projektets overvejende bidrag er en teoretisk udvikling af diskussionerne om proportionalitet, når begrebet anvendes til moralske retfærdiggørelser, og projektet vil bl.a. bygge på lignende diskussioner indenfor krigs- og straffeetik.


Projekttitel: Time and causality: a non-linear approach to prehistoric landscape changes
Bevillingsmodtager: Mette Løvschal
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.015.147
Projektbeskrivelse: Et af de mest aktuelle omdrejningspunkter for forskningsdebatten inden for arkæologi, social antropologi og fysik er håndteringen af store datasæt (big data) og de muligheder og problematikker, disse nye former for data rejser. På den ene side bevirker inddragelsen af store datasæt, at man kan studere kulturelle ændringer over langt større tidsspand og geografiske afstande, end det nogensinde før har været muligt, hvilket potentielt giver arkæologien en ny central rolle. På den anden side rejser håndteringen af disse data en række spørgsmål til modellernes udsagnsværdi på mindre geografisk skala og de kausale forhold, der ligger til grund for forskellige kronologiske mønstre. Dette projekt ønsker derfor at udvikle en mere nuanceret forståelse af, hvorledes kulturelle langtidsforandringer foregår, herunder samspillet mellem forandringer på henholdsvist lokalt og overregionalt niveau. Til det formål undersøger projektet de kronologiske og kulturelle betingelser, der danner baggrund for fremvæksten af de tidligste landskabsparcelleringer, som udgør en af de mest omfangsrige forandringer af landskaberne i Sydskandinavien i forhistorien (det 1. årtusinde f. Kr.). Selvom aspekter af dette fænomen, fx udviklingen af den private ejendomsret, kan spores langt op i moderne tid, vides meget lidt om, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor disse grænser udvikler sig. Baseret på et nyt stort datamateriale og finmaskede C14-dateringer forsøger projektet at besvare disse spørgsmål.


Projekttitel: The cultural appropriation of the telephone: Uncovering the hidden developments in Danish phone culture between early apparatuses and the introduction of mobiles
Bevillingsmodtager: Mette Simonsen Abildgaard
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 1.682.598
Projektbeskrivelse: Telefonen er en af de moderne teknologier, der har haft en indgående påvirkning på vores hverdagsliv, siden den blev introduceret i starten af det 20. århundrede. Ikke blot hvordan vi kommunikerer med andre over lange afstande, men også mængden af mennesker, vi kommunikerer med og vores forståelse af, hvad en privat og en offentlig samtale er, er formet af telefonen. Alligevel er den kulturhistoriske forskning i telefoni ganske beskeden. Et lille antal studier har kortlagt telefonens opfindelse og udbredelse i samfundet, mens et voksende felt beskæftiger sig med mobiltelefoni, men der findes så godt som ingen forskning i telefonkultur i perioden mellem telefonens tidlige introduktion til populariseringen af mobiltelefoner. I dette projekt vil der derfor blive foretaget en systematisk undersøgelse af den oversete periode mellem 1950 og 2000, for at svare på hvilken skiftende rolle og opfattelse, der har været af telefonen i Danmark. Projektet adresserer tre overordnede temaer i dansk telefonkultur: Adgang til og ejerskab af telefoner, udviklingen af private, sociale og offentlige sfærer for samtale og telefonen som trussel eller overvågningsinstrument. En belysning af disse centrale tematikker giver os ny indsigt i dansk telefonkultur og hverdagsliv, og kan bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor vi bruger mobiltelefoner, som vi gør i dag, og hvordan vi kulturelt tilegner os nye medie-kommunikationsteknologier såsom Skype, Facebook, Twitter og Instagram.


Projekttitel: Women, Sex & Migration – Seeing sex work migration and human trafficking from the Global South
Bevillingsmodtager: Sine Plambech
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier
Bevilget beløb: 2.346.054
Projektbeskrivelse: Kvinders migration til sexarbejde og menneskehandel får som alvorlige manifesteringer af global kønsulighed stigende international opmærksomhed. Samtidig udgør kvinder over halvdelen af verdens migranter og bidrager signifikant til udvikling i deres fattige hjemlande. Projektet belyser disse migrationsformer og deres sammenhæng til EU's tiltagende migrationsrestriktioner set fra et globalt syd perspektiv. Projektet analyserer to migrationsstrømme over tid – thailandske kvinders sexarbejdsmigration og nigerianske kvinders irregulære migration til den europæiske sexindustri. Projektet lægger op til teoretisk nytænkning indenfor migrationsforskning ved at skabe en dynamisk tilgang, der kombinerer sociale transformationer og migrationsrestriktioner i et kønsperspektiv. Samtidigt undersøges migrantsamfunds perspektiv på sexarbejdsmigration og menneskehandel over tid. Projektet baserer sig på etnografisk feltarbejde i Thailand og Nigeria. Projektet er hjemmehørende på DIIS og vil blive tilknyttet det internationale forskningsprojekt Gender, Justice and Neoliberal Transformations på Columbia University i New York. Et produkt af projektet er desuden en forskningsbaseret dokumentarfilm om kvinders migration.


Projekttitel: The role of memory in posttraumatic stress disorder
Bevillingsmodtager: Søren Risløv Staugaard
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.861.298
Projektbeskrivelse: De fleste mennesker oplever en række ubehagelige symptomer såsom mareridt, pludselig angst eller en konstant følelse af fare efter en traumatisk begivenhed. For nogle udvikler symptomerne sig til posttraumatisk stress lidelse (PTSD). Patienter med PTSD oplever invaderende erindringer om traumet, når de konfronteres med situationer, der minder dem om den traumatiske begivenhed. Samtidig kan patienter have svært ved viljestyret at huske præcis, hvad der egentlig skete under traumet. Der er ikke enighed om, hvad disse hukommelsesproblemer skyldes, og forskningen indenfor feltet viser modsatrettede resultater. Uenigheden kan bunde i, at de videnskabelige metoder, der hidtil har været anvendt, ikke er ideelle. Formålet med dette projekt er at anvende en ny, eksperimentel metode til at undersøge hukommelsens funktion i PTSD. En sådan viden kan være med til at afdække de mekanismer, der påvirker både ufrivillige, invaderende erindringer og viljestyrede erindringer. På sigt kan dette have vigtige konsekvenser for den måde PTSD diagnosticeres og behandles på.


Projekttitel: From Vikings to Vitalienbrüdern – Danes, Denmark and Piracy c. 800 - c.1400
Bevillingsmodtager: Thomas Kristian Heebøll-Holm
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 1.861.010
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at foretage en analyse af røveri på havet (pirateri) i perioden fra vikingetiden (ca. 800) til skabelsen af Kalmarunionen (ca. 1400). Her undersøger jeg såvel pirateri udført af danskere i ind- og udland som pirateri generelt i det danske riges farvande. Middelalderens Danmark er særligt velegnet til en sådan undersøgelse pga. havets centrale rolle for det danske kongerige både i form af indtægter fra fiskeri og handel og gennem politisk kontrol af "stræderne" mellem Nordsøregionen/ den atlantiske verden og Østersøregionen. Endvidere nedstammede alle danske middelalderkonger fra vikingefyrster, og pirateri var på godt og på ondt en uløselig del af den danske politiske elites historie. Endelig rummer perioden mange kilder til forskellige typer pirateri og pirater, hvilket tillader et meget detaljeret og nuanceret studium af pirateri og dets udvikling over 600 år. Et sådant studium er ikke tidligere blevet udført, og det er projektets ambition at bidrage til såvel forståelsen af piratvæsnets udvikling i middelalderen som til dets påvirkning på dansk statsdannelse i kongerigets tidlige tid.


Projekttitel: Inter- and intra-typological variation of macro-events: the case of motion
Bevillingsmodtager: Wojciech Lewandowski
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.915.088
Projektbeskrivelse: Sprog er forskellige, når man skal udtrykke bevægelse. De basale mønstre er velbeskrevne i en omfattende litteratur, men der er så store afvigelser og variation i de fleste sprog, at det sætter spørgsmålstegn ved, om vi har den rigtige forståelse af disse forskelle. Det stiller krav til, at vi bruger forskellige og mere avancerede metoder, når vi analyserer denne variation. Forskellige metoder kan vise konvergerende resultater, og derved bidrage til en dybere forståelse. I projektet undersøges kontrastivt, hvordan bevægelse udtrykkes i to såkaldte satellit-sprog, tysk og polsk, og to verbal-sprog, spansk og portugisisk. Projektet er metodologisk flersidet. Der laves både en parallel korpus undersøgelse og en eksperimentel undersøgelse, hvor der eliciteres fortællinger på de fire sprog, baseret på en stumfilmssekvens. Projektet undersøger dels den sproglige variation på tværs af sprogene, herunder den variation og de forskelle der kan observeres i sprog der normalt anses for at være typologisk beslægtede, men også den variation man finder i det enkelte sprog. Projektet skal vise, hvilke semantiske og morfo-syntaktiske faktorer variationen primært kan relateres til, og at vi i de enkelte sprog har et hierarki af konstruktionstyper til rådighed, som spiller en forskellig rolle. Denne forskning vil yde et væsentligt bidrag, ikke bare til kortlægningen og forståelsen af den tværsproglige diversitet, men også til studiet af tværkulturel kommunikation i bred forstand.


KONFERENCER


Projekttitel: NordMedia 2015 (Media Presence - Mobile Modernities)
Bevillingsmodtager: Anne Jerslev
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: IIEMCA2015 Konference
Bevillingsmodtager: Johannes Heinrich Friedrich Wagner
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 77.242


Projekttitel: 33. Nordiske etnolog og folklorist-konference i København august 2015
Bevillingsmodtager: Kirstine Damsholt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 79.056


Projekttitel: Fluid States - Fluid Sounds
Bevillingsmodtager: Kristine Jørgensen Samson
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 71.607


Projekttitel: More than Pretty Pictures – The Aesthetics of Data Representation
Bevillingsmodtager: Lotte Philipsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.191


Projekttitel: The 8th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech: New Sounds 2016
Bevillingsmodtager: Ocke-Schwen Bohn
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.004


Projekttitel: Ten years after - the Muhammad Cartoons: Perspectives, Reflections, Challenges
Bevillingsmodtager: Peter Bent Hervik
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 72.000


Projekttitel: How To Do Things With Art Konference
Bevillingsmodtager: Steen Ledet Christiansen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 65.628


Projekttitel: Frontiers in the Philosophy of Literature
Bevillingsmodtager: Søren Klausen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 79.200


Projekttitel: ETHNIC MINORITY YOUTH, DRUGS, GANGS AND STREET CULTURES
Bevillingsmodtager: Torsten Nicolas Kolind
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 79.200


TIDSSKRIFTER


Projekttitel: Danish Yearbook of Philosophy
Bevillingsmodtager: Finn Collin
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 30.000


Projekttitel: Tidsskriftet Antropologi
Bevillingsmodtager: Helle Samuelsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik
Bevillingsmodtager: Jakob Ladegaard
Institution:
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Studier i Pædagogisk Filosofi
Bevillingsmodtager: Jørgen Huggler
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 90.000


Projekttitel: Arbejderhistorie
Bevillingsmodtager: Knud Christian Knudsen
Institution: SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE - SFAH
Bevilget beløb: 115.000


Projekttitel: Danske Studier
Bevillingsmodtager: Simon Skovgaard Boeck
Institution: UNIVERSITETS-JUBILÆETS DANSKE SAMFUND
Bevilget beløb: 90.000

Senest opdateret 15. august 2019