Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til Forskningsophold i udlandet, november 2015

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler seks bevillinger til FSE-Forskningsophold i udlandet til i alt ca. 1 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer.


Projekttitel: Discretionary practices and Citizen Encounters in Denmark and USA
Bevillingsmodtager: Gitte Sommer Harrits
Udførselssted: Kansas University, USA
Bevilget beløb: 240.436 kr.
Projektbeskrivelse: Velfærdsstatens politikker har stor betydning for borgerne. Men alle politikker skal implementeres for at få en effekt, og opgaven med at føre velfærdspolitikker ud i livet tilfalder ofte såkaldt velfærdsprofessionelle frontlinjemedarbejdere, dvs. offentligt ansatte med en vis specialiseret viden, der arbejder i tæt kontakt med borgerne, fx læger, sygeplejersker, lærere eller socialrådgivere. Vi ved fra tidligere forskning, at implementeringen af velfærdspolitikker indebærer et betydeligt professionelt skøn, bl.a. fordi politikker altid er formuleret forholdsvist bredt og derfor må tilpasses den enkelte borger og den konkrete situation. Vi ved også, at de velfærdsprofessionelle bruger både professionel viden, lovgivning, organisatoriske rutiner og deres egne værdier og opfattelser, når de skønner. Forskningen i velfærdsprofessionelle skøn og frontlinjearbejde har dog indtil nu primært foregået i single-case studier inden for enkelte lande, og derfor ved vi meget lidt om, hvad national og kulturel kontekst kan betyde for det professionelle skøn. Kan vi genfinde de samme mekanismer i velfærdsprofessionelt arbejde tæt på borgerne på tværs af forkellige lande, eller finder vi forskellige mekanismer i forskellige lande? Ved at replicere et dansk studium om lærere og pædagogers forebyggende arbejde i en amerikansk kontekst vil dette studie bidrage med unik viden om betydningen af nationale og kulturelle kontekster for det professionelle skøn.


Projekttitel: Capacity Building in International NGOs: The Role of Social Media Technologies for Human Rights Networks in Morocco
Bevillingsmodtager: Oana Brindusa Albu
Udførselssted: University Cadi Ayyad, Morocco
Bevilget beløb: 134.758 kr.
Projektbeskrivelse: This research project investigates the role of social media technologies in fostering social change and human rights in the context of rapid political transitions. Specifically, the project aims to create much needed knowledge into the practices and outcomes provided by social media that NGOs face when using such technologies to work in non-Western geo-politically important regions. This is academically important since research on such topic is scarce. The project’s findings are also socially relevant as they can improve the outreach of Western driven social work in developing country contexts. Subsequently, the project will investigate the following key research question: What is the role of social media technologies for the organizational strategies of human rights NGOs? The project is based on two fieldwork strategies: The first concerns collaborative knowledge development and data collection in three international non-governmental organizations (NGOs) in Morocco. The Moroccan based NGOs have been chosen as the site of exploration as they are key mediators in the North African region. The second strategy is the establishment and strengthening of strategic research collaboration with key researchers in the region. The project’s findings will contribute to state of the art research in new media technologies and organizational anthropology fields.


Projekttitel: New Models of Public Budgeting
Bevillingsmodtager: Peter Bjerre Mortensen
Udførselssted: University of Texas at Austin, USA
Bevilget beløb: 218.923 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at udvikle nye og bedre modeller til forklaring af, hvordan offentlige budgetter udvikler sig over tid. Fordelingen af de offentlige udgifter er af stor betydning for mange mennesker og givet at budgetterne kan ses som resultatet af en forudgående politisk beslutningsproces, kan udviklingen i de offentlige udgifter give vigtigt indblik i, hvem der vinder og taber i den politiske kamp om pengene. Denne tætte sammenhæng mellem politik og budgetter er en vigtig årsag til, at man siden 1960’erne har forsøgt at forklare og forudsige, hvordan de offentlige budgetter udvikler sig. I mange år var det nærmest en lovmæssighed, at de offentlige udgifter udviklede sig inkrementelt, men i de senere år, er en ny lovmæssighed blevet påvist ved at studere stokastiske fordelinger baseret på tusindvis af budgetter fra en lang række forskellige lande. Formålet med dette forskningsprojekt er at videreudvikle disse stokastiske modeller i et tæt samarbejde med en af verdens førende budgetforskere, Bryan D. Jones, fra University of Texas at Austin.


Projekttitel: Capacity Remuneration Mechanisms and Interconnected National Electricity Markets
Bevillingsmodtager: Anette Boom
Udførselssted: University of Cambridge, UK
Bevilget beløb: 156.988 kr.
Projektbeskrivelse: Europas el-forsyningssikkerhed udfordres af, at el-produktion i stadig stigende omfang baseres på ustabile vedvarende energikilder. Det betyder dårlig udnyttelse af den konventionelle produktionskapacitet, der må være til stede for at dække efterspørgslen under spidsbelastning og i perioder med lav produktion fra vedvarende energikilder, og deraf følgende ringe incitament til at investere i reservekapacitet. Konsekvensen af begrænset reservekapacitet vil blive kraftige(re) prisudsving og øget risiko for strømafbrydelser og i værste fald lavere økonomisk vækst. Flere europæiske lande har reageret på denne trussel ved at betale producenterne en kompensation for at fastholde den ønskede reservekapacitet uanset i hvilket omfang denne udnyttes. Der er to modeller herfor: UK har etableret et kapacitetsmarked, hvor de enkelte producenter byder ind, hvor meget kapacitet de vil stille til rådighed; i Danmark betaler systemoperatøren (energinet.dk) producenterne for at reservere kapacitet og udtager dem af markedet af hensyn til forsynings sikkerhed. I projektet analyseres, (i) hvilke af de to modeller, der billigst sikrer en given forsyningssikkerhed, og (ii) hvordan implementeringen af en af de to modeller i et land vil påvirke el-markedet i andre lande. Analysen sigter på at give nationale tilsynsmyndigheder og EU et bedre grundlag for at beslutte, om sådanne mekanismer skal implementeres, og i givet fald om ordningerne skal synkroniseres mellem de nationale tilsynsmyndigheder.


Projekttitel: The role of 3D-printing technologies in international entrepreneurship - an advanced research agenda
Bevillingsmodtager: Martin Hannibal Knudsen
Udførselssted: Portland State University, USA
Bevilget beløb: 127.368 kr.
Projektbeskrivelse: 3D-printteknologien er i rivende udvikling. I dag koster en desktop 3D-printer til ca. 10.000 kr., og teknologien giver uden den store startkapital et solidt potentiale til opstart af nye virksomheder. Specielt ser vi mange nystartede nichevirksomheder, der sælger dele til etablerede produkter som Lego og Action Man. Erhvervskommentatorer peger på dette, som den mest revolutionerende teknologi siden PCens indtog i 1990erne, som allerede i dag anvendes i forbindelse med f.eks. husbyggeri, medicinalindustrien og international katastrofehjælp. Det giver store muligheder på globale markeder. Der er derfor god grund til at forvente, at desktop 3D-printere i de kommende år vil skabe store forandringer på både internationale produktions- og forbrugsmarkeder. For at forstå sammenhængen mellem 3D-printteknologien og de globale erhvervsøkonomiske muligheder er det vigtigt, at vi får mere viden om, hvilken rolle 3D-printteknologien spiller for specielt nystartede virksomheder med et umiddelbart internationalt potentiale. Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle en analytisk ramme, der kan favne 3D-teknologiens rolle for nystartede internationalt baserede virksomheder, i samarbejde med en førende amerikansk forsker på feltet. Desuden vil der i løbet af det fire-måneder lange forskningsophold i USA blive indsamlet data fra eksisterende virksomheder, der benytter denne teknologi, og på store Maker Faires, hvor iværksættere udstiller, inspireres og udvikler nye virksomheder.


Projekttitel: Coordination of hours worked and the elasticity of labor supply to tax changes
Bevillingsmodtager: Dario Pozzoli
Udførselssted: University of California, San Diego, USA
Bevilget beløb: 158.863 kr.
Projektbeskrivelse: Hoved formålet ved dette projekt er at vurdere, både teoretisk og empirisk, hvordan intra-firma koordinering af arbejdstimer påvirker arbejdsudbuddet respons på skat reformer. Dette projekt har til formål til at bidrage til fire forskellige dele af litteraturen. For det første vil det bidrage til den offentlige økonomi litteratur ved at give et nyt syn på de mekanismer, hvorigennem skat ændringer påvirker arbejdskraftsudbud. For det andet vil det give en alternativ måde at forstå på, hvorfor mikro studier estimerer en meget lille elasticitet af arbejdskraftsudbud, mens de makroøkonomiske studier, hovedsagelig baseret på tværs af lande skattemæssige variationer, viser større responser af arbejdskraftsudbud. For det tredje vil dette projekt bidrage til arbejdsmarkedsøkonomi litteratur ved at give en ny måde at forklare lønforskelle mellem virksomheder på. Endelig vil denne undersøgelse underretter den politiske debat om den optimale beskatning i Danmark ved at give et bedre kendskab til virkningerne af beskatningen på arbejdskraftudbud. Dette projekt vil bestå af to hoveddele. I den første del vil vi udvikle en teoretisk ramme, der vil levere testbare forudsigelser om, hvordan koordineringen af arbejdstimer på virksomhedsniveau kan påvirke arbejdskraftudbud respons på skat reformer. I anden del vil vi så fokusere på at teste modellens forudsigelser ved at analysere effekter af dansk skattereform i 2010 på arbejdskraftudbud.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. december 2015