Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2015 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2015

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2015

Det Frie Forskningsråd uddeler 20 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af ca. 132 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor
Kontakt
Vibeke Kalsbeek
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 35
Email: vka@ufm.dk

Bevillingerne er givet inden for rammerne af rådets Sapere Aude-program, der skal give fremragende forskere i Danmark de bedste betingelser for at skabe afgørende nye forskningsresultater.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer.  


Projekttitel: Feeding on electrons
Bevillingsmodtager: Amelia-Elena Rotaru
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 7.050.960
Projektbeskrivelse: Den samlede længde af olie- og gasledninger i USA alene er nok til at nå flere gange rundt om Jorden. Disse underjordiske metal-netværk korroderer fortløbende med reparationsudgifter for milliarder af kroner som følge, samtidigt med at udsivninger fra korroderede rør forurener de omgivende økosystemer. Forebyggelse af disse økonomiske og økologiske skadevirkninger kræver en bedre forståelse af, hvordan metallisk jern (Fe0) korroderer. Selvom kemisk korrosion af Fe0 kun sker, når der er ilt (O2) tilstede, forårsager biologiske processer korrosion under iltfrie forhold, for eksempel når anaerobe mikroorganismer respirerer med sulfat. Men selv når der ikke er sulfat tilstede, kan visse Archaea bruge elektroner fra Fe0 som energikilde gennem reduktion af CO2 til metan. Disse metandannende mikroorganismer forårsager således omfattende rørskader ved at ernære sig direkte ved elektroner fra Fe0. Man ved imidlertid ikke, hvordan disse organismer opfanger og optager elektronerne og får energi ud af dette. I dette projekt vil jeg udrede disse mekanismer.


Projekttitel: Societal Implications of a Vehicle-to-Grid Transition in Northern Europe: A Comparative, Mixed-Methods Study of the Nordic Region
Bevillingsmodtager: Benjamin Kenneth Sovacool
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.956.549
Projektbeskrivelse: Ved at anvende forskellige metoder og mixed methods metoden vil dette projekt undersøge de erhvervsmæssige og sociale fordele, barrierer og politikker, der er involveret i en nordisk overgang til V2G. De primære output bliver at uddanne to ph.d.-studerende, 1 postdoc, at afholde to internationale workshops, at udgive seks akademiske artikler i velansete (peer-reviewed) tidsskrifter, udgive 3 akademiske bøger og at udarbejde en omfattende rapport til nordiske politiske beslutningstagere. Projektet er banebrydende på 3 måder: (1) det fokuserer ikke på elektriske transportmidler eller alternative biobrændstoffer men på det højtudviklede V2G-koncept, (2) det anvender viden fra de nye discipliner inden for forventningssociologi, naturvidenskab- og teknologistudier og automobilitet, og (3) det er baseret på en mixed-methods metode, der kombinerer kvalitative og kvantitative analyser inklusive evaluering af omkostningseffektivitet, marginale omkostningskurver for kulstof (MAC-kurver), forskningsinterview og undersøgelser i marken.


Projekttitel: PredicPub: Predictors for early onset of Puberty
Bevillingsmodtager: Cecilia Høst Ramlau-Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 7.040.137
Projektbeskrivelse: Hvad er årsagerne til tidlig pubertetsudvikling? Og hvilke konsekvenser kan tidlig pubertetsudvikling have? Viden på dette vigtige område er meget sparsom, men i PredicPub-undersøgelsen er formålet at identificere årsager til tidlig start af pubertet hos en stor gruppe danske børn, der følges gennem puberteten og flere gange giver detaljerede oplysninger om deres aktuelle pubertetsudviklingstrin. De 22.500 piger og drenge, der halvårligt inviteres til at deltage i pubertetsundersøgelsen, er sønner og døtre af mødre, der indgik i en stor dansk undersøgelse kaldet ”Bedre Sundhed for Mor og Barn” under graviditeten i 1996-2002. Mødrene blev interviewet før og efter fødslen samt fik taget en blodprøve. Disse oplysninger om, hvad børnene blev udsat for i den tidligste del af livet (herunder fostertilstanden), giver sammen med de detaljerede oplysninger om pubertetsudvikling hos børnene en helt unik mulighed for at undersøge en bred vifte af mulige årsager til tidlig pubertet. I PredicPub-undersøgelsen vil den potentielt skadelige effekt af gravide kvinders påvirkning af hormonforstyrrende stoffer samt usunde livsstil på deres sønner og døtres risiko for at gå tidligt i pubertet blive undersøgt. Der er blandt andet fokus på mødrenes brug af smertestillende håndkøbsmedicin, overvægt, rygning og indtag af alkohol. Der findes ikke et lignende datamateriale i hele verden, og resultaterne forventes at få stor betydning internationalt.


Projekttitel: Novel high power electrode materials for Li-ion batteries
Bevillingsmodtager: Dorthe Bomholdt Ravnsbæk
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 6.566.400
Projektbeskrivelse: I dag står Li-ion batteri teknologien over for den næste store udfordring med det stigende behov for billige, sikre og effektive løsninger til energiopbevaring i hybrid- og el-biler, stabilisering af elforsyningen og opbevaring af vedvarende energi. Der sker således i disse år en udvikling mod større batterier – fra watt til mega watt skala. Li-ion batteriets succes i disse applikationer hviler dog på, at teknologien kan forbedres yderligere mht. ydeevne, effektivitet, holdbarhed, og pris. Dette projekt sigter mod at udvikle en række nye elektrode materialer baseret på billige og lettilgængelige grundstoffer, der kan levere flere watt med en højere effektivitet end de materialer, der benyttes i dag. Projektet benytter avancerede målemetoder baseret på røntgenstråling, der vil give ny information om de strukturelle omdannelser, der sker på atomart niveau i elektroderne, når batteriet af- og oplades. Udfra denne viden kan design kriterier for fremtidens effektive elektroder skabes.


Projekttitel: Personalization of Politicians: A New Style of Representation
Bevillingsmodtager: Helene Helboe Pedersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.641.457
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger i hvor høj grad og under hvilke betingelser, politisk repræsentation er blevet personaliseret. Personalisering er en proces, hvor folkevalgte i stigende grad bliver uafhængige af de politiske partier og i stedet fremmer en personlig politisk dagsorden og bruger deres personlige kvaliteter til at tiltrække vælgernes opmærksomhed og støtte. Det betyder, at repræsentationen grundlæggende forandres fra en kollektiv partipolitisk relation mellem vælgere og repræsentanter til en mere personlig relation. Dermed tilbyder projektet en afgørende indsigt i, hvordan det moderne demokrati udvikler sig.Projektet undersøger graden af personalisering gennem et studie af særligt britiske og danske parlamentsmedlemmers repræsentative normer og adfærd i parlamentet og i medierne fra omkring 1980 til i dag. Projektet udvikler en ny teoretisk model til at forklare varierende grader af personalisering mellem personer, partier og lande og opbygger gennem et tæt internationalt samarbejde en database, som muliggør empiriske analyser på tværs af individer, partier, lande og tid.


Projekttitel: Deconstructing molecular heterogeneity of hepatobiliary cancer for targeted therapy
Bevillingsmodtager: Jesper Andersen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.043.040
Projektbeskrivelse: Kræft i lever og galdeveje er nogle af de kræftformer som i verden er i størst vækst. I Europa er antallet af disse patienter mere end fordoblet det seneste årti, og sygdommene berører på verdensplan mere end 1 million patienter. Leverkræft er den hyppigste dødsårsag efter lungekræft. Galdevejskræft udgør 10% af tilfældene og er en af de kræftformer, der er sværest at behandle. Da sygdommen i de tidlige stadier ofte er uden symptomer diagnosticeres mange patienter først sent i sygdomsforløbet. Operation er den eneste mulighed for at helbrede patienterne, men kun 30% kan opereres. Disse patienter har en meget dårlig prognose, og efter 5 år er kun 5% trods behandling i live. Det Europæiske Medicin Agentur har for denne sygdom ingen godkendelse af specifik onkologisk behandling, såvel brug af biomarkører til diagnose eller patientselektion. Tumor heterogenitet er en væsentlig grund til, at mange patienter ikke reagere på behandlingen. Her undersøger vi ændringer i arvemassen som led i forståelsen af tumor heterogenitet. Ved at anvende metoder til at præcisere disse ændringer i tumoren vil vi fremme vores forståelse af denne sygdom, hvorfor den er opstået, og dermed opnå det første skridt til at forudsige resistens til kemoterapi, tilbagefald og skræddersy behandling mere præcist. En bedre udvælgelse af patienter til den rette behandling vil betyde en større effekt af behandlingen og hermed succesrate. Samtidigt skåner vi patienter for behandlinger med betydelige bivirkninger.


Projekttitel: The Invention of International Bureaucracy. The League of Nations and the Creation of International Public Administration, c.1920-1960
Bevillingsmodtager: Karen Gram-Skjoldager
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.785.734
Projektbeskrivelse: I løbet af det 20. århundrede er antallet af internationale organisationer vokset eksplosivt. Med de nye organisationer er der også blevet skabt nye, magtfulde internationale bureaukratier, som af nogle er blevet opfattet som det internationale samfunds spydspidser, mens de af andre er blevet mødt med skepsis og kritik pga. deres lukkethed og manglende demokratiske legitimitet. Projektet her vil foretage den første historiske undersøgelse af de internationale bureaukratiers tilblivelse og tidlige udvikling. Med inspiration fra politisk sociologi og baseret på omfattende arkivstudier udforsker projektet Folkeforbundets administration. Folkeforbundet var den første internationale organisation, der udviklede et stort og professionelt administrativt system, og Folkeforbundssystemet fik væsentlig og langvarig betydning for den måde, som senere internationale organisationer opbyggede, opfattede og legitimerede deres administrative systemer på. Projektet undersøger de professionelle normer og praksisser, der prægede Folkeforbundsadministrationen, kortlægger de første internationale bureaukrater sociologiske profil, afsøger nogle af de kritikker og modstande, det første internationale bureaukrati blev mødt med og afdækker den indflydelse det fik på det 20. århundredes senere internationale organisationer.


Projekttitel: Microscale analytical technology for a better understanding of drug function
Bevillingsmodtager: Kasper Dyrberg Rand
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.974.145
Projektbeskrivelse: En menneskecelle kan anses som en mikroskopisk biokemisk fabrik hvor proteiner udgør cellefabrikkens molekylære maskiner. En forståelse for disse proteiners strukturelle opbygning og vekselvirkninger er derfor i centrum for en dybere forståelse for kroppens biologi samt udvikling af medicin og behandling af sygdomme. Langt størstedelen af medicin ordineret i dag er målrettet mod proteiner, mens protein-baserede lægemidler er blandt den hurtigst voksende type lægemidler der udvikles i dag i den farmaceutiske industri. Strukturen af mange proteiner med farmaceutisk relevans er imidlertid besværlige eller umulige at undersøge med nuværende målemetoder. Vi vil udvikle ny analyseteknologi der muliggør hurtig strukturanalyse af proteiner. Dette vil vi gøre ved at integrere en række analytiske enheder på en miniaturiseret microchip. Disse chips er baseret på en unik polymer kemi, hvilket giver mulighed for en hidtil uset grad af fleksibilitet og nem fabrikation. Ved at koble denne microchip til et massespektrometer, der kan måle biomolekylers masse, vil det være muligt at opnå detaljeret information om proteiners strukturelle opbygning og vekselvirkninger og derved skabe den nødvendige basis for ny og bedre medicin.


Projekttitel: From dynamic combinatorial libraries to applications in bioorganic chemistry
Bevillingsmodtager: Michael Pittelkow
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.055.582
Projektbeskrivelse: Dynamisk kombinatorisk kemi lader kemien udvælge den bedste receptor ved hjælp af et ’survival of the fittest’ princip! En blanding af molekyler genereres ved reaktion mellem byggesten, der er forbundet via reversible bindinger. Sammensætningen af det fremkomne dynamisk kombinatoriske bibliotek kan påvirkes ved eksterne stimuli; denne eksterne stimuli kan f.eks. være tilsætning af noget man vil genkende, en templat. I tilfælde af molekylær genkendelse vil sammensætningen af biblioteket forskydes imod den komponent, der genkender templaten og denne vil dermed ophobes i blandingen. Denne komponent kan herefter isoleres, og det fremkomne gæst-vært kompleks kan studeres. Denne kemiske evolutionære tilgang til gæst-vært kemi kombinerer de attraktive egenskaber ved traditionel kombinatorisk kemi, molekylær genkendelse og identifikation af et ’hit’ i en proces. Dette projekt søger at udforske en række forskellig typer kemi, der kan optræde som den dynamiske binding i forbindelse med dynamisk kombinatorisk kemi. Hensigten med projektet er at bruge, og udvikle, dynamisk kombinatorisk kemi som et værktøj til at opnå indsigt i hvilke fundamentale faktorer, der gør sig gældende i forbindelse med molekylær genkendelse. I projektet vil fokus være på at udnytte den dynamiske komponent til at opnå avancerede anvendelser i bioorganisk kemi, fx til katalyse!


Projekttitel: Prediction of the functional outcome, knee stability and bearing wear after total knee arthroplasty
Bevillingsmodtager: Michael Skipper Andersen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 6.987.724
Projektbeskrivelse: Slidgigt, også kendt som artrose, rammer de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i livet. Knæartrose, som er hyppigst forekommende, er en lidelse med langsomme forandringer i knæet og berører ikke kun ledbrusken, men også knoglevæv, menisk, ledbånd og muskler. Lidelsen er ofte forbundet med smerter, begrænset bevægelighed og reduceret livskvalitet. I sene stadier af sygdommen kan udskiftning af hele eller dele af knæet, såkaldt knæalloplastik, være nødvendig for at afhjælpe smerterne og reetablere funktionen af patienten. Der findes på nuværende tidspunkt mere end 150 mere eller mindre forskellige knæledsprotesedesigns fra en række forskellige producenter. Blandt disse skal ortopædkirurgen vælge den bedste knæledsprotese til patienten og dette gøres vha. almindelig praksis, generelle retningslinjer og ortopædkirurgens egne erfaringer uden nogen garanti for, at den bedste vælges til den givne patient. Protesevalg og udførelsen af operationen har afgørende betydning for holdbarheden af protesen både på kort og lang sigt. Målet med dette projekt er at udvikle beregningsmetoder og modeller til at forudsige udfaldet af knæalloplastik og på den måde understøtte ortopædkirurgen i at vælge den bedste knæledsprotese. Disse metoder sigter mod at forudsige de patientspecifikke bevægelsesmønstre, protesebeslastningerne samt slid af de enkelte dele, som alle har afgørende indflydelse på overlevelsen af protesen på kort og lang sigt.


Projekttitel: Metformin Beyond Diabetes - MOLECULAR MECHANISMS FOR PLEIOTROPIC ACTIONS IN VIVO
Bevillingsmodtager: Niels Jessen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.797.105
Projektbeskrivelse: Metformin er et billigt, sikkert og effektivt lægemiddel, som med succes været brugt til behandling af type 2 sukkersyge gennem mere end et halvt århundrede. Kliniske data tyder på, at patienter med hjertesvigt også vil kunne have gavn af lægemidlet, men de underliggende virkningsmekanismer for denne effekt er ukendte. Vi har udviklet teknologier til at bestemme optag af lægemidlet i kroppens organer ved hjælp af PET-scanning, og vi vil anvende denne teknik sammen med biokemiske analyser til at undersøge optagelse og fordeling af lægemidlet, samt en fuldstændig karakteristik af hjertets funktion før og efter 3 måneders behandling. Dyrestudier viser endvidere at metformin kan stimulere stamceller i muskler til vækst, og dette kan være medvirkende til dets gavnlige effekter. Vi vil derfor isolere muskelstamceller og måle deres respons på metformin-behandling. Perspektivet for projektet er at udvikle ny behandling af hjertesvigt som er en alvorligsygdom med en dødelighed, der overgår mange kræftsygdomme. Desuden ønsker vi at opnå dybere forståelse af metformins virkningsmekanismer med henblik på at optimere dets anvendelse indenfor dets gængse indikationsområder.


Projekttitel: Coupling Cellular Shapes with Protein Localization and Function
Bevillingsmodtager: Poul Martin Bendix
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.053.922
Projektbeskrivelse: Cellens form spiller en afgørende rolle for mange af dens biologiske funktioner. Flere livsvigtige samt sygdomsfremkaldende processer afhænger af enten cellens geometri på molekyle skala eller af cellens overordnede form på mikrometer skala. Både celle migration, kommunikation samt spredning af virus mellem celler involver dannelsen af små nanoskala strukturer med høje krummninger. Proteiner med en særlig evne til at fremme krummning samt til at ophobe sig i områder med høj krummning virker med selvforstærkende effekt og er med til at danne disse høje krummninger. Spredning af virus som HIV, influenza og Ebola mellem celler sker muligvis ved hjælp af denne mekanisme. Et virus er et nanokapsel som frigives fra en inficeret celle som starter med en udposning fra celle membranen med meget høj krummning. Denne krummning tiltrækker særlige virus proteiner som også fremmer frigørelsen af nanokapslet fra cellens plasma membran. I dette project vil denne mekanisme som ligger til grund for smitte af virus blive studeret nøje i samarbejde med forskere fra Stockholm Universitet som er eksperter i virus proteiner. Derudover vil vi i samarbejde med forskere fra Finsen laboratoriet studere hvordan metastatiske celler anvender lignende mekanismer til danne invaderende og destruktive tuber med høje krummninger som vokser ind i omgivende væv. projektet vil blive udført med avanceret mikroskopi og optiske manipulations værktøjer som ikke er tilgængelige andre steder i verden.


Projekttitel: The Back of the Brain project (BoB): A new approach to cerebral localisation of perceptual functions
Bevillingsmodtager: Randi Starrfelt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.653.429
Projektbeskrivelse: Kan læring påvirke hjernens opbygning således, at der dannes specielle hjerneområder for en indlært færdighed? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt, der omhandler hvordan det at lære at læse påvirker visuelle genkendelsesprocesser i hjernen. Der findes patienter, som efter hjerneskade får afgrænsede læsevanskeligheder. Dette har man forklaret med, at der må findes et hjerneområde for visuel ordgenkendelse. Problemet er, at man primært har undersøgt patienter, der har en kendt læseforstyrrelse. Derfor ved vi strengt taget ikke, om der findes patienter med skader i dette ”læseområde”, der stadig kan læse. For at undersøge dette, vil vi rekruttere en stor gruppe patienter med skader i de hjerneområder, der bidrager til visuel genkendelse. Vi vil teste deres læsning og genkendelse af objekter og ansigter, og analysere hvordan dette forholder sig til skader i specifikke hjerneområder. Vi vil også undersøge, om der i normalbefolkningen er sammenhæng mellem hvor god man er til at læse, og hvor god man er til at genkende ting, hvis genkendelse følger med udvikling snarere end indlæring (fx ansigter). På denne måde vil vi finde ud af, om læseindlæring ”stjæler” kapacitet fra andre opgaver, eller om det snarere er sådan, at det at lære at læse også gør os bedre til at genkende andre ting end ord. Projektet vil give ny viden om hvordan læring kan påvirke syns- og genkendelsesprocesser, hvorledes disse processer kan forstås teoretisk, og hvordan de er organiseret i hjernen.


Projekttitel: Bidirectional exchange of reactive hydrocarbons between arctic ecosystems and the atmosphere
Bevillingsmodtager: Riikka Tiivi Mariisa Rinnan
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.002.031
Projektbeskrivelse: Biogene flygtige organiske forbindelser (BVOC, f.eks. isopren og monoterpener) er vigtige for jordens klima, da de både har en opvarmende og afkølende effekt via komplekse reaktioner i atmosfæren. Under fremtidige klimaforandringer ventes dannelsen af BVOC, at øges betragteligt i Arktis. Projektet vil bruge innovative eksperimentelle metoder for at undersøge frigivelse og optagelse af en lang række BVOC i arktiske økosystemer. Mekanismerne bag nettoemissionen og påvirkninger af miljømæssige faktorer vil blive målt i laboratorie- og feltforsøg med sofistikerede on line-metoder. Endelig kommer projektet til at bidrage til en forbedring af lokale og globale BVOC emissionsmodeller. Projektet forventes kraftigt at øge vores forståelse af udvekslingen af BVOC mellem arktiske økosystemer og atmosfæren under alvorlige klimaforandringer.


Projekttitel: Intuitions in Science and Philosophy
Bevillingsmodtager: Samuel Karl Marius Daniel Schindler
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 7.038.700
Projektbeskrivelse: Kan intuitioner benyttes som god evidens? Ikke intuitivt. Alligevel har intuitive domme spillet en rolle som evidens i filosofisk tænkning. Det gør enten filosofi til en suspekt disciplin, eller også er vore intuitioner om intuitive domme simpelthen forkerte. Intuitive domme har også spillet en essentiel rolle i moderne lingvistik, nærmere bestemt i syntaks. Ydemere finder vi intuitive domme i forbindelse med tankeeksperimenter i naturvidenskabelig grundforskning, for eksempel i fysik. Alligevel har intuitive domme i naturvidenskabelig grundforskning stort set ikke været undersøgt, og intuitive domme er fortsat yderst kontroversielle i filosofi og uden et accepteret belæg i lingvistik. Det er her, projektet træder til og belyser, hvorfor intuitive domme kan fungere som evidens inden for alle disse felter. Projektet vil bidrage til at bygge bro mellem disciplinerne og, mere generelt, til en bedre forståelse af de metodologiske ligheder mellem felterne.


Projekttitel: Composec: Secure Composition of Distributed System
Bevillingsmodtager: Sebastian Alexander Mödersheim
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 4.743.848
Projektbeskrivelse: På internettet bruges en lang række forskellige sikkerhedsprotokoller (f.eks. TLS), hvis sikkerhedsegenskaber er blevet udforsket intensivt hver for sig. Der er imidlertid ikke meget forskning i sikkerheden, når man kører dem alle sammen samtidig på et netværk eller lagt oven på hinanden - f.eks. som når TLS bruges til at lave en sikker kanal for log ind eller for e-banking. Sådanne sammensætninger af sikkerhedskomponenter kan let føre til brud på sikkerheden, selv om komponenterne hver for sig er sikre. Der er således kun lidt viden om sikkerheden i konstruktioner, vi bruger hver dag. Composec-projektet vil derfor udvikle nye metodologier for kompositoriske ræsonnementer indenfor sikkerhed. Det gøres ved at definere betingelser som forhindrer, at én komponent kan bryde en anden komponents sikkerhed. Dette gør det muligt at undgå at skulle ræsonnere om det sammensatte system direkte. Det konkrete resultat af Composec bliver en automatisk kontrol, der som input modtager en beskrivelse af de komponenter, der skal sættes sammen, hvorefter den kontrollerer, om de opfylder kompositionsbetingelserne. Hvis en af komponenterne ikke opfylder betingelserne, foreslår værktøjet ændringer til komponenterne, som gør det muligt at sætte dem sammen. Når værktøjet derimod konstaterer, at alle betingelser er opfyldt, kan man være sikker på, at der ikke er nogen komponenter, der bryder andre komponenters sikkerhed.


Projekttitel: Novel PCSK9 regulatory proteins in the liver and brain
Bevillingsmodtager: Simon Glerup
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.611.887
Projektbeskrivelse: Cirkulerende PCSK9 inducerer nedbrydning af LDL-receptoren (LDLR) og hindrer herved at kolesterol fjernes fra blodet. Individer med defekt PCSK9 har lavt plasma kolesterol og mindre risiko for hjertekarsygdomme. Blokering af PCSK9s binding til LDLR er basis for ny kolesterolsænkende medicin, der nu testes i kliniske fase 3 forsøg. Trods den kliniske interesse er forståelsen af PCSK9s regulering mangelfuld, og studier tyder på at PCSK9 fanges af en ukendt receptor der optimerer binding til LDLR på celleoverfladen. Desuden er det en gåde hvorfor PCSK9 inducerer nedbrydning af LDLR i leveren, men ikke påvirker LDLR i steroidhormon producerende kirtelvæv, og hvorfor PCSK9 er højt udtrykt i hjernebarken under fosterudviklingen. Dette projekt er baseret på opdagelsen af PCSK9 regulerende proteiner, og vi ønsker at undersøge hvordan disse påvirker kolesterolomsætningen i lever og kirtelvæv. Samtidig har vi resultater der tyder på at PCSK9 er involveret i udviklingen schizophreni og at forhøjet PCSK9 aktivitet dramatisk påvirker etableringen af hjernebarken under fosterudviklingen. Det er særligt vigtigt netop nu hvor patienter skal til at behandles bredt med PCSK9 hæmmere, at vi får belyst en mulig rolle for PCSK9 i hjernen. Vi er overbeviste om at vores studier vil få afgørende betydning for forståelsen af PCSK9s biologi, og at de samtidig klarlægger en potentiel strategi i behandling af forhøjet kolesterol.


Projekttitel: Spin-Orbit Alignment in Binary Star Systems
Bevillingsmodtager: Simon Heiner Albrecht
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 5.444.484
Projektbeskrivelse: Hvis der i centrum af vores solsystem var to stjerner som kredsede omkring hinanden i stedet for én (Solen), ville vi være en del af et dobbeltstjernesystem. Omkring halvdelen af alle sollignende stjerner er faktisk del af dobbeltestjernesystemer. De fleste teorier for stjernedannelse forudsiger, at rotationsakserne af stjerner i et dobbeltstjernesystem vil være parallelle og vinkelrette på baneplanet. For nylig har vi dog fundet nogle dobbeltstjerner, hvor stjernernes rotationsakser hælder meget i forhold til baneplanet. For nogle stjerner med planeter har vi endda fundet stjerner hvor rotationsretningen er helt modsat banebevægelsen for de omkredsende planeter. Dette er meget anderledes end vores solsystem, hvor planeterne kredser i ét plan og i samme retning som Solens rotation. For at få et mere fuldstændigt billede af orienteringen af stjernernes rotationsakser vil vi i dette projekt foretage systematiske målinger af to forskellige grupper af dobbeltestjernesystemer, dels systemer med meget elliptiske baner og dels systemer, hvor dobbeltstjernerne ligger langt fra hinanden. Resultaterne af undersøgelsen vil hjælpe os med at vælge mellem konkurrerende teorier for, hvordan stjerner og planeter dannes og udvikler sig. I sidste ende vil det hjælpe os til at forstå, hvor liv vil kunne udvikle sig, fordi de fysiske forhold i de forskellige stjernesystemer er meget forskellige og ikke alle opfylder de krav, man forventer skal gælde for at liv kan eksistere.


Projekttitel: Micro dynamics of influence in social systems
Bevillingsmodtager: Sune Lehmann Jørgensen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 5.972.783
Projektbeskrivelse: Spredningsprocesser på sociale netværk er med til at bestemme vores holdninger, hvad vi køber, og hvilke politikere vi stemmer på. I stigende grad bruger verdensomspændende virksomheder som Facebook og Google komplekse algoritmer at "nudge" os til at følge deres anbefalinger, om når sådan en algoritme-drevet indflydelse bliver mere og mere almindelig, er det vigtigt for alle partsholdere - borgere og regeringer, kunder og forretninger - at forstå hvordan indflydelse i netværk fungerer. En bedre forståelse af dette fænomen vil give os - som samfund - mulighed for at beskytte borgerne mod manipulation. En sådan forståelse vil give forretninger og regeringer en forståelse af spredning som kan bruges til at forstærke positiv adfærd (fx motion, sikker sex, bæredygtighed), samt begrænse negative typer af adfærd (fx rygning, overvægt, eller intolerance). Dette projekt undersøger mekanismerne bag spredningsprocesser på sociale netværk. For første gang i vores historie har vi nu data til at afdække nøgle-mekanismerne bag spredning i sociale systemer.


Projekttitel: The germline mutation process and its impact on human health
Bevillingsmodtager: Søren Besenbacher
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.334.271
Projektbeskrivelse: Mutation af DNA molekylet er en af de mest fundamentale processer i biologien. Kønscellemutationer – dvs. mutationer der sker under dannelsen af æg- og sædceller – er den ultimative årsag til alle gavnlige såvel som skadelige genetiske varianter i det menneskelige genom. Det er derfor yderst interessant at studere hvor ofte sådanne mutationer opstår og hvilke mekanismer der skaber dem. Nylige teknologiske forbedringer gør at det i dag er muligt at observere nye mutationer direkte ved at se på hele arvemassen fra medlemmer af en kernefamilie – noget der ikke var muligt for bare få år siden. Dette projekt vil bruge denne slags data til at studere dannelsen af kønscellemutationer i mennesker og undersøge deres effekt på genetiske sygdomme. I særdeleshed vil jeg gerne, (i) undersøge hvad der påvirker mutationsraten i mennesker, (ii) forudsige hvad mutationssandsynligheden er for hver position i det menneskelige genom og (iii) anvende disse mutationssandsynligheder i analyser af arvelige sygdomme.

Senest opdateret 15. august 2019