Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2015 Mobilex mobilitetsstipendier fra Det Frie Forskningsråd, september 2015

Mobilex mobilitetsstipendier fra Det Frie Forskningsråd, september 2015

I samarbejde med Marie Curie-programmet under EU’s 7. rammeprogram uddeler Det Frie Forskningsråd mobilitetsstipendier til 25 yngre forskere for en samlet sum af ca. 52 mio. kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at indlede internationalt forskningssamarbejde på et højt videnskabeligt niveau. Bevillingen giver konkret mulighed for at tage et forskningsophold i udlandet for danskbaserede forskere, mens forskere i udlandet kan gennemføre et forskningsophold i Danmark.

Rådet behandlede 241 ansøgninger om støtte til virkemidlet DFF-MOBILEX Mobilitetsstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 488 mio. kr.

Bevillingsbreve til stipendiemodtagerne samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke har opnået bevilling.

De angivne beløb mangler at blive gennemgået, og er derfor ikke nødvendigvis lig med det bevilgede beløb. 


Projekttitel: Consumption, Excess Sensitivity, and Income Fungibility
Bevillingsmodtager: Arna Vardardóttir
Institution: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Beløb: 1.981.318 kr.
Projektbeskrivelse: This project contributes to the academic and political discussion on how household’s consumption reacts to income arrival and the whether the source of the income matters for how it is spent. The answers to these questions are a crucial element when modeling consumption, investments and savings choices of households, and a central component in designing public policies. My findings will, e.g., identify those public cash transfers that are most effective in stimulating the economy during downturns and in enhancing children's welfare by directing consumption towards children's goods.


Projekttitel: Dissecting neuronal circuits underlying visually-guided behaviors
Bevillingsmodtager: Ana Oliveira
Institution: Aarhus Universitet
Beløb: 1.911.784 kr.
Projektbeskrivelse: Animals have a diverse set of behaviors that are triggered by specific sensory stimuli. In the visual system this process begins in the retina, which parses the visual scene into 20 parallel information channels, each encoding a specific aspect of the visual scene, before reaching the brain. The superior colliculus is one of the main recipients of retinal output and mediates tractable visually-guided behaviors. However, it remains unknown how visual signals from the output cells of the retina are processed by collicular neurons to achieve specific computations relevant to behaviors. Here, I will address this question by dissecting the physiological and behavioral function of the neural circuits of the superior colliculus. To this end, I will determine the subsets of visual features that activate individual types of collicular neurons in vivo, as well as their respective retinal input cells, by monitoring their activity during visual stimulation. These experiments will enable me to understand how computations performed by neuronal circuits of the superior colliculus are created by inputs from the retina. Lastly, I will examine the behavioral function of individual retino-collicular circuits. This work will provide mechanistic insights into the structure and function of neural circuits underlying visually-guided behavior, and how dysfunction of these circuits could lead to visual motor diseases.


Projekttitel: Do microbiomes drive ecological adaptation in vertebrates? Answers from the metagenomic analysis of ancient DNA from guano deposits
Bevillingsmodtager: Antton Alberdi
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.491.727 kr.
Projektbeskrivelse: DRIVER TARMFLORAEN ØKOLOGISK TILPASNING I HVIRVELDYR? Svar fra molekylær analyse af gammelt DNA i guano aflejringer Jorden er i kontinuerlig forandring og organismerne, der bor her, er tvunget til hele tiden at tilpasse sig nye forhold, hvis de skal overleve. Nye molekylære studier har afsløret, at en uventet faktor kan have større betydning for dyrs tilpasningsevne end først antaget: Tarmfloraen. Disse mikrobiologiske samfund i dyrs tarm og mave har nemlig vist sig at være meget tilpasningsdygtige til nye forhold, hvilket giver deres vært mulighed for at skifte føde i tid og rum uden konsekvenser for næringsoptaget. Denne tilpasningsevne tyder på, at tarmfloraen spiller en afgørende rolle i den langsigtede økologiske tilpasning af dyr. Hovedformålet med dette projekt er specifikt at undersøge om forandringer i tarmfloraen har faciliteret dyrs tilpasning til miljømæssige forandringer gennem det sidste årtusinde. Tilgangen til at svare på dette spørgsmål er fuldstændig innovativ, da studiet vil være baseret på molekylære analyser af gammelt DNA fra dybe aflejringer af flagermus-guano i grotter i Europa. Informationen fra disse prøver vil blive brugt til at rekonstruere forholdet mellem flagermus-arter, deres føde og tarmflora over tid, og således direkte afsløre hvilken rolle tarmfloraen spiller i flagermus’ tilpasning til miljøforandringer.


Projekttitel: Formation and Arsenic Uptake Mechanism of Mixed-valent Fe Oxides Generated by Electrocoagulation
Bevillingsmodtager: Case van Genuchten
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.413.557 kr.
Projektbeskrivelse: Elektrokoagulering (EK) er en lovende teknologi til behandling af arsenforurenet drikkevand i udviklingslande, fordi den er billig, producerer minimale affaldmængder, og er let at operere og vedligeholde. Under EK produceres jernoxider, som effektivt kan indfange arsen. Til trods for metodens dokumenterede effektivitet, er dens fulde potentiale ikke udnyttet, idet tidligere studier har fokuseret på dannelsen af jernoxider, hvor metallet udelukkende er trivalent. EK-produktionen af unikke jern(II, III)oxider med blandet jernvalens, såsom magnetit og grøn rust, kan føre til gennembrud i EK's behandlingseffektivitet og lede til dramatisk reduktion af driftsomkostninger og -kompleksitet. Eksempelvis vil magnetit have potentiale for magnetisk adskillelse fra drikkevandet, hvilket vil overflødiggøre det nuværende behov for koagulanter og/eller filtre. Dette ville formindske forsyningskæden og øge sandsynligheden for bæredygtig udbredelse af EK i udviklingslandene. I dette forskningsprojekt ønsker jeg at anvende avanceret synkrotronbaseret Røntgenkarakterisering til at bestemme jern(II,III)-oxiders dannelse, stabilitet og arsenoptag, med fokus på forståelse af dannelses- og optages mekanismer. Denne information er essentiel for forbedring af EK systemers design og vil yderligere øge vores forståelse af arsens opførsel ved naturlige redoxgrænser i jord, sedimenter og grundvand.


Projekttitel: Anatomy and Nature of Abrupt Climate Changes (ANA-Clim)
Bevillingsmodtager: Emilie Capron
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.044.287 kr.
Projektbeskrivelse: Vi har en mangelfuld viden om risikoen for bratte klimaændringer (dvs. væsentlige ændringer, der udfolder sig i løbet af år eller årtier) og konsekvenserne heraf for økosystemer og for samfundsøkonomiske strukturer. Gennem studier af tidligere tiders bratte klimaændringer kan vi forbedre vores evne til at vurdere risici og konsekvenser af mulige bratte klimaændringer i de kommende århundreder, hvor menneskets indflydelse vil komplicere klimaproblemet yderligere. ANA-Clim-projektets formål er at forstå de fysiske mekanismer, der udløste de bratte klimabegivenheder i istiden, hvor temperaturen i Grønland steg med op til 15°C inden for et par årtier, og som også involverede klimaændringer andre steder i verden. For at opnå dette kombinerer ANA-Clim-projektet (1) en observationsdel, der omfatter en detaljeret beskrivelse og fortolkning af fortidens klima, som det er registreret i iskerner fra Grønland og Antarktis samt i havsedimenter og drypstenshuler og (2) en modelleringsdel, hvor computermodeller bruges til at udrede og undersøge de fysiske processer, der var på spil i fortidens klima. Herved kan den tidsmæssige og rumlige sammenhæng mellem bratte klimaændringer – identificeret i forskellige palæoklimatiske data – undersøges. ANA-Clim-projektet vil tilvejebringe en enestående platform for at forbedre vores evne til at forudsige bratte klimaændringer og vil dermed lede til en mere præcis vurdering af de afledte sociale og økonomiske konsekvenser.


Projekttitel: Effective transformation of raw data into analysis outcomes in magnetic resonance imaging
Bevillingsmodtager: Esben Plenge
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 1.916.757 kr.
Projektbeskrivelse: I magnetisk resonans billeddannelse (MRI) anvendes elektromagnetiske signaler fra kroppen til at visualisere anatomi og fysiologiske processer. Via matematiske transformationer omformes de elektromagnetiske signaler til de velkendte MRI billeder som laeger bruger til blandt andet at stille diagnoser. Jo hoejere kvaliteten af disse billeder er, des lettere vil laegen kunne stille sin diagnose. I takt med at computerne de sidste par aartier er blevet kraftigere og i stand til at haandtere de store maengder data som et billede indeholder, har laegerne faaet andre redskaber at stoette sig til, nemlig billedanalyse-software. Med saadan software kan laegen kvantificere de fysiske processer i patienten, og har dermed adgang en beskrivelse der komplementerer den traditionelle, mere kvalitative, karakteristik som laegen laegger til grund for sin diagnose. I dette projekt vil vi se naermere paa de billeddannende matematiske transformationer og paa hvordan disse paavirker paalideligheden af billedanalyse-software. Vi vil anvende denne indsigt til at skabe en ny form for samtidig billed-dannelse og -analyse. Vores hypotese er, at vi ved at udfoere de to processer samtidig opnaar en synergi-effekt, og at vi saaledes ender med baade bedre billeder og mere paalidelige billedanalyse-vaerktoejer.


Projekttitel: A Single-Molecule Transporter Assay for the Functional Analysis of Peptide Translocation by the ABC Transporter TAPL.
Bevillingsmodtager: Garima Ghale
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.039.157 kr.
Projektbeskrivelse: Livet afhænger membrantransportproteiner. Disse proteiner udnytter ca. 10-80% af cellulær energi i vores krop til at shuttle stoffer på tværs af cellemembraner. Som et resultat, er afvigelser i deres ekspression eller funktion impliceret i patologiske tilstande, såsom ALS, osteroporesis og multiresistens. De makroskopiske biologiske fænomener, transportører giver anledning til, er tæt forbundet med, hvordan de fungerer på enkelt molekyle niveau. I øjeblikket har vi ingen viden om, hvordan transportører arbejder på enkelt molekyle niveau. Dette er for det meste på grund af mangel på metoder, der tillader funktionel analyse af en enkelte transportører. Her bruger vi en enkelt vesikel-baserede fluorescens mikroskopi assay til at observere på enkelt-molekyle niveau aktiviteten af et ABC transportør, en største familie af transportører. Vi forventer, at vores nye metode vil revolutionere transporter biologi, få ny indsigt i de molekylære mekanismer, der ligger flere sygdomme i tilknytning til transportører og lette HTS for lægemiddeludvikling.


Projekttitel: Novel assessment of cardiopulmonary function in heart failure using clinical dynamic positron emission tomography and indicator-dilution analysis
Bevillingsmodtager: Hendrik Johannes Harms
Institution: Aarhus Universitetshospital
Beløb: 1.470.326 kr.
Projektbeskrivelse: Hjertesvigt er et syndrom, der kendetegnes af træthed, åndenød og øget væskemængde i lungerne. Svigt opstår, når hjertet ikke kan pumpe tilstrækkeligt eller har svært ved at fylde sig. Ofte opstår svigt på grund af iltmangel i hjertevævet. Hjertets fyldningsmønster er svært at måle, hvilket også gør det svært at udvikle bedre og mere præcise behandlinger. Positron emissions-tomografi (PET) er den bedste metode til at opdage og måle iltmangel i hjertet, men metoden kan ikke rutinemæssigt på samme tid måle selve pumpefunktionen. Patienten skal derfor ofte gennemgå yderligere undersøgelser inden diagnosen er sikker. Imidlertid er en stor del af rådata og information allerede til stede, som kræves for at beregne både myokardiets iltmangel og pumpefunktion i en PET-undersøgelse. Dette projekt har til formål at udvikle og studere nye og automatiske analysemetoder af hjertefunktion i en række hjertesygdomme. Blodets hastighed gennem de forskellige dele af kredsløbet vil blive målt. Størrelsen på hjertets forskellige dele vil blive målt. De nye metoder bliver bygget ind i de systemer, som bruges i kliniske PET-undersøgelser, og metoderne bliver tillempet hos raske og patienter med forskellige former for iltmangel og hjertesvigt. Med projektets nye teknikker forventes en enkelt PET-undersøgelse at give et hurtigt, kvantitativt udførligt og præcist billede af hjertets funktioner, helt fra de mindste blodkar i hjertet til hvordan hjertets dele tømmer og fylder sig.


Projekttitel: Chemical enrichment and dust in the early Universe
Bevillingsmodtager: Jens-Kristian Krogager
Institution: Institute of Astrophysics, Paris
Beløb: 2.143.711 kr.
Projektbeskrivelse: Tunge grundstoffer, såsom kulstof, ilt og jern, som danner fundamentet for dannelsen af planeter og liv, bliver skabt i stjerners indre og frigivet som gas og støv, når stjernerne dør. For at forstå galaksers udvikling og hvornår det var muligt for livet at opstå, er det vigtigt at måle den tidslige udvikling af tunge grundstoffer. Hvis en galakse tilfældigvis ligger i synslinien til en kvasar, ser vi de tunge grundstoffer fra galaksen i absorption i kvasarens lys. Kvasarer er meget kraftigt lysende objekter, forårsaget af gas der falder ind i sorte huller og disse kan ses helt tilbage til ca. 1 milliard år efter big bang. På den måde kan vi måle indholdet af tunge grundstoffer i galakser i det tidlige univers. Hvis galaksen indeholder støv, vil dette absorbere og ændre kvasarens lys, og kvasaren kan derfor blive overset i vore kvasar-kataloger. Det betyder, at galakser, som har meget støv, vil mangle i vore analyser. Konklusionerne omkring opbygningen af tunge grundstoffer vil derfor ikke være repræsentative. Vi har i løbet af de seneste år udviklet metoder til at finde disse manglende kvasarer og deres foranliggende galakser. Formålet med dette projekt er at bestemme hvor mange tunge grundstoffer, der bliver overset. Dette gøres ved at sammenholde vore nye data med større statistiske kataloger og ved hjælp af computersimuleringer af galaksers udvikling.


Projekttitel: Kant, a Cosmopolitan in Königsberg: an Idea for a Local History with a Cosmopolitan Aim
Bevillingsmodtager: Jonas Gerlings
Institution: University of Edinburgh
Beløb: 2.245.998 kr.
Projektbeskrivelse: Et af de mest indflydelsesrige bidrag til en normativ vurdering af den moderne globale orden er Immanuel Kants teori om en kosmopolitisk ret. På det seneste er hans teori dog blevet kritiseret for at være udtryk for en eurocentrisk racisme og kolonialisme. Denne kritik hviler i høj grad på en læsning af Kants kosmopolitisme i lyset af hans forelæsninger over Fysisk Geografi og Pragmatisk Antropologi. På trods af denne nye interesse for Kants forelæsninger findes der dog endnu ikke nogen omfattende behandling af Kants geografi forelæsninger og deres betydning for hans kosmopolitisme. Dette projekt bidrager med en sådan behandling for herigennem at revurdere Kants kosmopolitisme i lyset af den seneste kritik. Hovedantagelsen er, at den omtalte kritik hviler på en ensidig, ahistorisk læsning, der anskuer forelæsningerne som et imperialistisk forsøg på at sprede vestlige værdier. Ved at følge nye videnskabshistoriske analysestrategier vil jeg undersøge den omvendte påstand: at forelæsningerne dokumenterer en globaliseringsproces, en forvandling af Kants hjemby, Königsberg, og dermed udfordrer og relativiserer vestlige værdiers universalitet. Dette indebærer en omfattende historisk rekonstruktion af forelæsningernes funktion ved Königsberg Universitet på den ene side og Kants brug af kilder og informationer om verden på den anden side. Den overordnede hypotese er, at Kants kosmopolitisme både grunder i og udtrykker en kritik af de forhold, der udtrykkes i forelæsningerne.


Projekttitel: From Sunlight to Green Energy – Controlling Photoconversion
Bevillingsmodtager: Kasper Skov Kjær
Institution: Stanford University
Beløb: 1.776.282 kr.
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet beskæftiger sig med en af de vigtigste problemstillinger for det moderne samfund – hvordan kan vi dække vores energibehov på en vedvarende og bæredygtigt måde, der ikke truer det globale klima. Omdannelse af solens lys til brændstof og elektricitet er en af de mest lovende muligheder, men selvom der er gjort store fremskridt inden for udnyttelsen af solenergi er der stadig lang vej til den endelige udfasning af fossile brændstoffer. I et internationalt samarbejde med base på Lunds Universitet er vi i gang med at skabe fremtidens molekyler der netop kan omdanne solens lys til brændstof og elektricitet. Udviklingen af disse nye systemer bremses dog i øjeblikket af en manglende forståelse af hvordan de virker. Dette forskningsprojekt er skabt som et samarbejde imellem tre førende videnskablige grupper der alle beskæftiger sig med ultrahurtige eksperimentelle teknikker. Formålet er at samle deres viden og kompetencer i én samlet tilgang til undersøgelsen af disse lysomdanende molekyler. Dette vil give os de svar vi mangler for at fortsætte arbejdet med deres udvikling. Ved at vælge bredt favnende eksperimentelle metoder kan erfaringerne fra projektet direkte anvendes at undersøge en lang række andre nye systemer der ligeledes udnytter solenergi, og således også bidrage til deres videreudvilking. På denne måde vil projektet hjælpe til med at fremtidens løsniger til udnyttelsen af solens stråler bliver udviklet så hurtigt og så effektivt som muligt.


Projekttitel: Deciphering early insulin receptor signaling dynamics by quantitative mass spectrometry
Bevillingsmodtager: Kristina Bennet Emdal
Institution: Massachusetts Institute of Technology
Beløb: 1.689.503 kr.
Projektbeskrivelse: Diabetes, også kaldet sukkersyge, har alvorlige konsekvenser i form af øget sygelighed og dødelighed, hvis behandlingen ikke optimeres. Hormonet insulin virker ved at regulere blodsukkerniveauet gennem cellulære processer i kroppen og fungerer som et nøglemolekyle i behandlingen af diabetes. Insulin binder til og aktiverer insulinreceptoren, som resulterer i forskellige biologiske udfald. Timingen af bestemte proteinmodifikationer, kaldet fosforyleringer, spiller en central rolle for selve signaleringsprocessen. For bedre at forstå den kompleksitet, der er forbundet med aktivering af insulinreceptoren i forskellige celletyper, vil jeg anvende den nyeste teknologi indenfor kvantitativ massespektrometri til at klarlægge proteinernes signaleringsveje. Projektet vil jeg udføre på Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA og her vil jeg måle meget tidlige tidsmæssige ændringer i fosforyleringsmønstre i forskellige insulinfølsomme celletyper samt ved insulinresistens. Med udgangspunkt i disse data vil jeg opstille computerbaserede modeller, som vil blive testet i cellulære forsøg, der måler effekten af insulin. Denne detaljerede biologiske og mekanistiske indsigt giver en større forståelse af hvordan insulinreceptoren påvirker den dynamiske profil af vigtige signaleringsveje. Dette er nødvendig viden for at designe nye lægemidler, der kan forbedre den fremtidige behandling af patienter med diabetes.


Projekttitel: Multicompartment Carriers for Sequential and Controlled Release of Growth Factors Aimed at Bone Tissue Engineering
Bevillingsmodtager: Maria Godoy Gallardo
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Beløb: 2.421.977 kr.
Projektbeskrivelse: Osteoporose er en livsvarig knoglesygdom, som er karakteriseret ved udtynding af knoglevæv og tab af knogledensitet. I Danmark er dette et væsentligt helbredsproblem, da omkring 149.500 mænd og 388.500 kvinder hvert år vil opleve knoglebrud grundet osteoporose. Dette koster samfundet ca. 11,4 milliard kr. Selvom knogler har en høj regenerativ kapacitet, kræver større knogledefekter forårsaget af frakturer, at man bruger knogletransplantat substitutter. En af de største udfordringer for sådanne substitutter er at sikre dannelsen af knoglevæv og vækst af nye kapillære blodkar, som skal sikre, at der tilføres ilt og næringsstoffer til knogleregenereringsområdet. Den naturlige proces for knogleregeneration er udløst af en bestemt type af biomolekyler kendt som vækstfaktorer. Den direkte administration af vækstfaktorer til transplantat substituttet har dog nogle begrænsninger såsom hurtig nedbrydning. Således er en beskyttende leveringsbærer nødvendig. Denne ansøgning sigter mod at adressere denne ambitiøse udfordring ved at anvende en ny flerkammeret bærer til at indkapsle flere forskellige vækstfaktorer i hver sit kammer og vurdere deres evne til at fremme celle og vævsorganisation i forhold til regeneration af nyt knoglevæv. Jeg forventer, at dette projekt vil bidrage væsentligt til feltet for knoglevævsingeniørvidenskab, og således udfylde et vigtigt medicinsk behov: Reparation af større knogle defekter hos osteoporose patienter.


Projekttitel: Extremes in Homogeneous Dynamics with Number Theoretic Perspectives
Bevillingsmodtager: Maxim Sølund Kirsebom
Institution: University of Bremen
Beløb: 1.573.449 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhænge mellem dynamiske systemer og talteori. Et dynamisk system er groft sagt et system der påvirkes af en kraft og derved ændrer sig over tid. Et godt eksempel er et glas vand hvor der røres rundt med en ske. Motivationen for at studere dynamiske systemer kom fra fysikken, men imidlertid har det også udviklet sig til et abstrakt forskningsområde i den rene matematik. Overraskende var det dog da der blev opdaget sammenhænge mellem dynamiske systemer og talteori. Den slags dynamiske systemer der studeres i denne sammenhæng kaldes homogene dynamiske systemer. For at få et billede af et sådant system skal vandglasset udskiftes med en glat overflade der er tillagt en algebraisk struktur, hvilket man kan tænke på som at man med ethvert punkt på denne glatte flade kan gange og dividere. Man skal desuden tage et punkt på overfladen og trækker det ud til man får en uendelig lang og tynd spids. Forestiller man sig en væske der lever på denne overflade og at man igen rører rundt, så har man i store træk et billede af et homogent dynamisk system. Hvordan partikler bevæger dig ud i den nævnte spids og tilbage er af stor interesse for tal-teoretikere da der er opdaget dybe sammenhænge mellem dette og hvordan rationelle tal kan approksimere irrationelle tal. I dette projekt studeres de statistiske egenskaber for de længste bevægelser ud i denne spids med henblik på at forstå mere om forholdet mellem rationelle og irrationelle tal.


Projekttitel: Development of elastomeric and conductive scaffolds for spinal cord engineering
Bevillingsmodtager: Mehdi Mehrali
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Beløb: 2.495.071 kr.
Projektbeskrivelse: The proposed materials are elastomeric conductors with unprecedented neurogenic properties, which makes them ideal for growing neural tissue constructs in the laboratory. I am confident that the introduction of such materials will result in a game-changing strategy that in the future will enable the manufacture of fully functional neural tissue constructs for the many Europeans who suffer from spinal cord nerve injuries. I have no doubts that a successful completion of the proposed project will bring the field of neural tissue engineering closer to clinic and open a new and very profitable market in the EU.


Projekttitel: Systematic genome-wide dissection of DNA anaphase bridges using high-throughput genetics and cell biology
Bevillingsmodtager: Oliver Quevedo Rodriguez
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 1.883.200 kr.
Projektbeskrivelse: Manglende adskillelse søsterkromatider under mitosen fører til DNA anafase broer og er en kilde til genomisk ustabilitet, kendetegnende for cancerceller. DNA anafase broer har været knyttet til kromosomale skrøbelige steder, som er forbundet med mere end 50% af hyppige kræft mutationer. Anafase broer er blevet observeret i en lang række organismer fra gær til menneske. Da de mekanismer, der ligger til grund for dannelsen af anafase broer, deres genkendelse i cellen og reparation, er stort set ukendte, foreslår jeg at bruge gæren Saccharomyces cerevisiae til at udføre den første systematiske genome-wide dissektion af anafase broer i en genetisk model, ved hjælp af high-throughput genetik og cellebiologi til at beskrive de molekylære mekanismer som responderer på anafase broer. De vigtigste resultater vil efterfølgende blive efterprøvet i humane celler, hvilket vil give indsigt i den evolutionære bevarelse af dette vigtige biologiske fænomen.


Projekttitel: The role of microRNAs in the regulation of metabolism and growth
Bevillingsmodtager: Pedro Saavedra
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 1.925.212 kr.
Projektbeskrivelse: Hvorledes organismer reguler deres vækst for at opnå en endelig størrelse er dårligt belyst. Dyrs vækst er bestemt af ernæring og signalveje der tæt regulerer både celleproliferation og apoptose. Insulin og AMPK / TOR er næringsstof signalveje, der tæt registrerer og regulerer vækst af væv, og er stærkt konserverede gennem hele dyreriget. miRNA er korte ikke-kodende RNA-molekyler, der styrer genekspression, og visse gener er involveret i metabolisk homeostase og væv vækst. Nylige studier har belyst hvorledes miRNA-ekspression reguleres af ernæringsmæssige input. Jeg vil benytte Drosophilas genetiske enkelhed og tilgængelighed af genetiske værktøjer til at studere rollen af miRNA i kontrol af vækst og stofskifte, og udforske hvorledes miRNA reguleres af den metaboliske status af organismen. Dette arbejde vil udvide vores viden om hvorledes miRNA mekanistisk sammenkæder vækst og metabolisme.


Projekttitel: Exosomes as novel players in inter-cellular communication in antiviral immune responses
Bevillingsmodtager: Ramya Nandakumar
Institution: Aarhus Universitet
Beløb: 2.292.592 kr.
Projektbeskrivelse: Det innate immunsystem udgør organismens mest fremskudte forsvar, og det vides at proteinet interferon-beta er nødvendigt for det tidlige forsvar mod virusinfektioner. Til trods for dette er der begrænset viden om hvordan celler kommunikerer med hinanden for hurtigt at få stimuleret produktion af interferon. Det er de seneste år blevet klart, at celler kan pakker specifikke dele af deres indhold i såkaldte exosomer, som udskilles og leveres til andre celler. Derigennem kan celler sende signaler til hinanden. I dette projekt vil vi undersøge om exosomer udgør ”the missing link”, gennem hvilket celler sender beskeder til hinanden og sikre hurtig stimulation af interferonproduktion under virus-infektion. Vi vil oprense exosomer fra virus-inficerede celler, undersøge deres indhold af microRNA og virale immun-stimulerende molekyler og karakterisere deres funktion i forhold til stimulation af interferon produktion. Dette vil blive ledsaget af undersøgelser i dyr samt i materiale fra patienter for at fastlægge betydningen af vores fund i fysiologisk og klinisk relevante situationer. Ansøger har PhD fra Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland og i det forestående projekt vil vi kombinere min viden og erfaring omkring virusinfektioner med værtslaboratoriets ekspertise indenfor innat immunologi til at skabe synergier, som vil føre til banebrydende ny viden om kroppens immunforsvar mod infektioner. Denne viden kan potentielt anvendes til udvikling af nye forbedrede vaccinationer.


Projekttitel: Investigating the Role of Lipid Metabolism in Early Embryonic Development
Bevillingsmodtager: Robert Bone
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.107.103 kr.
Projektbeskrivelse: Forståelse af celler og vævs metaboliske status har traditionelt været det primære mål for metabolismeforskning, men nyere forskning har vist at metabolisme også kan regulere cellulær differentiering. Brickman-gruppen har for nyligt identificeret kulturmedier der øger stamcellers differentieringspotentiale, og har vist at det øgede differentieringspotentiale er korreleret med ekspression af gener der regulerer metabolisme af lipider. I dette projekt undersøger jeg sammenhængen mellem metaboliske ændringer og cellers differentieringspotentiale ved at analysere om gener, der styrer differentiering af stamceller mod specifikke linjer, er reguleret af cellernes metaboliske tilstand. Projektet vil frembringe viden til forståelse af metaboliske sygdomme samt fremhæve nye applikationer for metabolisme-regulerende medikamenter i regenerativ medicin og kontrolleret differentiering af humane stamceller mod specifikke terminalt differentierede celletyper.


Projekttitel: Inventing New Strategies for Art Institutions
Bevillingsmodtager: Signe Meisner Christensen
Institution: Zürich University for the Arts
Beløb: 2.099.222 kr.
Projektbeskrivelse: I hele det 19. og 20. århundrede har det været en udbredt antagelse, at den moderne kunst kun kunne indfri sit potentiale for at skabe frihed, hvis den trak sig væk fra den sociale virkelighed. Men i dag ser kunstscenen sig ansporet til at forbinde kunsten med det sociale liv på nye måder. Danske kunstmuseer og kunsthaller efterspørger derfor nye strategier til at involverer flere mennesker i kunsten og vise, at den kan knytte direkte an til nutiden. Projektet kommer dette behov i møde ved at undersøge nye forståelser af, hvad det vil sige at være en kunstinstitution i dag. Grundlaget for undersøgelsen er små ikke-kommercielle kunstprojekter i Stockholm, Valparaiso og Barcelona. Organisationerne har det tilfælles, at de opfinder projekter, der forbinder sig direkte med det sociale liv. Det kan være projekter, hvor kunstnere, lokalsamfund, kuratorer og forskere arbejder sammen om at belyse en aktuel problemstilling - for eksempel dårlige boligforhold i Valparaiso eller spørgsmålet om, hvordan husligt arbejde i hjemmet værdisættes i en forstad til Stockholm. Det kan også være mobile projekter, der kan flyttes til forskellige byrum. Som når kuratorinitiativet "Latitudes" får kunstnere til at designe byvandringer i henholdsvis Mexico og Hong Kong. Målet med projektet er at overføre disse nytænkende strategier til den mere etablerede del af kunstscenen, først og fremmest Kunsthal Aarhus og Museum Jorn, som er projektets samarbejdspartnere.


Projekttitel: A novel approach to uncover the principles of mind-altering microorganisms
Bevillingsmodtager: Stanislav Nagy
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.357.807 kr.
Projektbeskrivelse: Tarmens bakterier har vist sig, at have en betydelig effekt på kroppens sundhed og velbefindende. Nye studier i dyremodeller, inklusiv egne resultater, indikerer stærkt, at tarmbakterierne også spiller en rolle for værtens adfærdsmønstre. Det er dog endnu uvist, i hvor stor en grad og hvordan bakterierne kan styre vores adfærd, med risiko for udvikling af psykiske sygdomme som følge af ubalance i tarmfloraen (dysbiosis). Der eksisterer en symbiotisk balance mellem tarmbakterierne og kroppen som deres vært, der evolutionært må have været drevet af fordelagtige processer for begge parter. Hypotesen for dette projekt er derfor, at tarmens bakterier har en beskyttende effekt på værten der sikrer mentalt velvære, men også at de kan regulere værtens spisevaner, og dermed indtag af forskellige fødevarer, der optimerer bakteriernes egen overlevelse. Det er meget muligt, at ændringer i spisevaner pga. dysbiosis delvist kan forklare den stigende fedmeepidemi. Bananfluen er en ideal model til at eftervise hypotesen, pga. de simple men sofistikerede adfærdsmønstre, der kan monitoreres parallelt med den mindre komplekse tarmflora, sammenlignet med andre dyremodeller. Ved brug af avancerede genetiske teknikker og adfærdsanalyser, vil jeg derfor udnytte bananfluens fordele, til at undersøge de fundamentale mekanismer for hvordan tarmfloraen kan styre fluens adfærd.


Projekttitel: Civil War Termination Bargaining: Power, Third Parties, and Bargaining Behavior
Bevillingsmodtager: Sunhee Park
Institution: Aarhus Universitet
Beløb: 2.208.493 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil undersøge forhandlingsadfærden for grupper, der forhandler om at afslutte borgerkrige. Specifikt vil projektet trække på forhandlingsteori fra flere forskellige discipliner, og det vil undersøge, hvordan indblanding fra tredjeparter påvirker stridende gruppers forhandlingsadfærd. Først vil projektet indsamle et omfattende kvantitativt datasæt om forhandlingstilbud i forbindelse med politiske, territorielle og militære magtdelings-forhandlings-førsøg under borgerkrige i perioden 1989 til 1994, og dernæst vil det—som det første af sin slags—undersøge de faktorer, som påvirker stridende gruppers forhandlingstilbud rettet mod at afslutte borgerkrige.


Projekttitel: Particle Physics: Integrating Results from LHC, Dark Matter, and High-Intensity Searches
Bevillingsmodtager: William Shepherd
Institution: Københavns Universitet
Beløb: 2.092.846 kr.
Projektbeskrivelse: Many techniques exist to probe the possibilities of new particles, new forces, and new symmetries of nature. The most straightforward approach is to collide particles at very high energies (where these new things are more likely to come in to play) and watch for new phenomena to appear, then try to interpret what comes out. However, there are many other techniques at lower energy which instead derive their power from the incredible precision at which they are able to make measurements of relatively well-known physical interactions. The fact that our predictions for these processes are born out limits the possibility of new contributions, even though they may come only from much higher-energy new physics. A canonical example is the search for particle dark matter, where the LHC is expected to be able to produce dark matter particles and then determine that they have through the imbalance in momentum in the measured particles, while direct detection experiments instead work in experimentally very quiet areas and hope to see a naturally-occuring dark matter particle scatter off of and deposit energy in their apparatus. It is my general aim to better understand how these different sort of experimental searches for new phenomena should be interpretted in light of one another.


Projekttitel: Improving the characterization of an overlooked diabetic subtype: Latent autoimmune diabetes in adults (LADA)
Bevillingsmodtager: Mette Korre Andersen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.468.543 kr.
Projektbeskrivelse: Tilstedeværelse af auto-antistoffer mod insulinproducerende celler er karakteristisk for den autoimmune diabetes variant type 1 diabetes (T1D). Men disse Auto-antistoffer kan også påvises hos optil 10% af de patienter, der får den kliniske diagnose: type 2 diabetes (T2D). Disse patienter, der har en diabetes-type der er en krydsning af T1D og T2D, får diagnosen LADA (latent autoimmune diabetes of adults). LADA er den næst hyppigste diabetesform efter T2D, men på trods af hyppigheden er ætiologien bag LADA i store træk ukendt. Målet med projektet er, at forbedre den genetiske og fænotypiske beskrivelse af LADA. Derfor søger jeg at fastlægge i hvilken grad LADA genetisk set viser ligheder med henholdsvis T1D og T2D, og i hvilken grad der findes særlige genvarianter som specifikt øger risikoen for LADA. Værdien af de genetiske analyser optimeres ved, at de udføres i et tilstrækkeligt stort patientmateriale. Den fænotypiske beskrivelse af LADA søges forbedret ved, at analysere forekomsten og den fænotypiske betydning af inflammatoriske markører i LADA patienter og ved at definere tarm bakteriesammensætningen for LADA i relation til sammensætningen der ses hos T1D og T2D patienter. Det forventes at resultaterne af studiet vil forbedre den diagnostiske afgrænsning af LADA i forhold til T1D og T2D, og føre til udvikling af bedre screening for LADA samt forbedret og mere individualiseret behandling af LADA patienter, der udgør en stor og ofte overset patientgruppe.


Projekttitel: Motivational regulation by dopamine D2 receptor downstream signaling pathways
Bevillingsmodtager: Troels Rahbek-Clemmensen
Institution: Columbia University
Bevilget beløb: 1.698.758 kr.
Projektbeskrivelse: Markante ændringer i vores motivation er et gennemgående træk i psykiatriske sygdomme som eksempelvis skizofreni, ADHD og depression. Man har fundet ud af, at ubalance i motivation kan associeres med signalstoffet dopamins virkning på et center i hjernen, der kaldes striatum. Dopamin udøver sin effekt på dette center ved at binde sig til særlige receptorproteiner (dopamin D2 receptorer, D2R). I dette projekt vil vi anvende en ny genetisk musemodel, hvor mængden af D2R er selektivt øget i striatum, hvorved vi kan opnå helt ny forståelse af D2Rs rolle i regulering af kommunikation mellem celler i dopaminsystemet og dens indflydelse på motivation. De foreløbige undersøgelser tyder på, at den genetisk modificerede mus er karakteriseret af øget motivation samt øget bevægelsesaktivitet, foreneligt med øget mulighed for kommunikation mellem cellerne. Musen skaber basis for nye undersøgelser, hvor vi præcist vil undersøge, hvilke signaler D2R videregiver, og hvordan disse modulerer motivation.

Senest opdateret 15. august 2019