Gå til indhold

Postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, februar 2015

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 18 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 43 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. 

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer.


Projekttitel: Tunable multi-material fibers for mid-IR nonlinear applications
Bevillingsmodtager: Christos Markos
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.903.399
Projektbeskrivelse: Det midt-infrarøde (midt-IR) bølgelængde område (2-20 μm) er meget vigtigt for måling og analyse af f.eks. kræft, fødevarer, luft forurening og forsvars relaterede anvendelser. I dette projekt foreslår vi at fremstille og karakterisere en ny type af midt-IR optisk fiber, en såkaldt multi-materiel fiber, som giver mulighed for at kombinere flere forskellige funktionelle materialer med særlige elektriske, optiske eller mekaniske egenskaber indlejret i fiberen. Denne multifunktionelle fiber kan bruges som mediet hvori ulineære processer kan genereres, såsom bredbåndet supercontinuum; intenst lys som dækker hele bølgelængde-området fra 2 til 20 μm. Grundet disse materialers egenskaber vil disse ulineære processer kunne tunes på helt nye måder, idet denne fiber vil være følsom overfor mekanisk og elektrisk påvirkning. Dette projekt kombinerer eksotiske materialer med ulineær fiberoptik, og vil derfor bidrage med vigtig ny viden til fiberoptik feltet i Danmark.


Projekttitel: Water Vapor Sorption Isotherms as Proxy for Soil Surface Properties
Bevillingsmodtager: Emmanuel Arthur
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.966.176
Projektbeskrivelse: Jords evne til at adsorbere vanddamp bestemmer mange af jordens vigtige egenskaber for produktivitet og som filter mod forurening, f.eks. i forhold til vandbevægelse og mikrobiel aktivitet i tørre områder. Samtidig er der en tæt sammenhæng mellem jordens adsorption af vanddamp og en række vigtige jordkarakteristika som er vanskelige at måle, herunder jordens kationbytningskapacitet (CEC), indhold af forskellige typer af ler-mineraler, og vandafvisning ved forskellig luftfugtighed. Dette projekt vil med brug af et nyudviklet, hurtigt og præcist udstyr måle detaljerede vanddamp-isotermer (sammenhæng mellem vandadsorption og luftfugtighed) fra høj til lav luftfugtighed på mange hundrede danske og udenlandske jorde. Den store database bruges til at udvikle robuste proxyfunktioner til at estimere en lang række af jordens grundlæggende fysiske og kemiske karakteristika blot ud fra målt vandadsorption på få gram jord ved en vilkårlig luftfugtighed mellem 10 og 90%. Desuden vil der ud fra termodynamisk teori blive udviklet nye konceptuelle modeller til bestemmelse af CEC og vandafvisning ud fra vandadsorption og ler-indhold/type. Projektet vil dermed give ny afgørende viden om jordens overfladeegenskaber i forhold til forureningstilbageholdelse og grundvandsbeskyttelse. Den udviklede teknologi kan på større skala bl.a. bruges ved sårbarhedsvurdering i forhold til pesticidudvaskning. Projektet udføres i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og universiteter i Japan og USA.


Projekttitel: Next Generation Rubbers Based on Self-Reinforcing Materials
Bevillingsmodtager: Frederikke Bahrt
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 3.019.444
Projektbeskrivelse: Silikone findes overalt i vores produkter lige fra tætningsmateriale i bygninger til implantater, hudklæbere og katetre over mod optik. De nuværende silikonematerialer har mange fremragende egenskaber, men kan dog ikke betragtes som stærke materialer, og derfor er kommercielle silikonematerialer oftest tilsat forstærkende fyldstoffer. Brugen af fyldstoffer har dog forskellige ulemper såsom optisk forvrængning og øget stivhed. Materialer med fyldstoffer kan desuden ikke genanvendes. I dette projekt vil en ny type selv-forstærkende silikonematerialer blive udviklet. Da materialerne er selv-forstærkende kan man undgå brugen af fyldstoffer og materialerne vil derfor være stærkere men blødere, lettere og mere elastiske. De nye materialer vil desuden kunne genanvendes og vil endvidere åbne op for mange nye anvendelsesområder især inden for optik og klæbere.


Projekttitel: Reliable Real-time Communications in Lossy Networks Through IP Packet Erasure Coding
Bevillingsmodtager: Jesper Hemming Sørensen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.710.519
Projektbeskrivelse: Videosamtaler over internettet er blevet særligt interessant efter at smartphones har fået bedre, større skærme og et fremadrettet kamera. Kommunikationsformen har dog endnu ikke haft sit gennembrud. Årsagen er at det kræver realtids-datakommunikation, hvilket er en udfordrende disciplin i et netværk med tab, såsom internettet. Ved browsing eller filoverførsler, udbedres disse tab med retransmissioner, helt usynligt for brugeren. Dette er dog for tidskrævende i realtidsapplikationer, hvorfor andre metoder må tages i brug. Hidtidig forskning har været rettet mod løsninger, hvor skaderne ved tab begrænses til en del af datastrømmen. Dette medfører lavere kvalitet i signalet i tilfælde af fejl. Dette projekt forsøger at udvikle nye kodningsprincipper til reparation af tab under transmissionen. Målet er derfor at reparere tab og opnå fuld kvalitet i signalet, i stedet for at begrænse skaderne. Koder af denne type er først nu ved at blive teknisk mulige som følge af udviklingen i forbindelseshastigheder, særligt for mobile enheder. De høje hastigheder medfører en inflation af datapakker i netværket, som giver et kodningspotentiale. Dette projekt vil udnytte potentialet, med det mål at øge pålideligheden af realtids-datakommunikation over internettet.


Projekttitel: CaroAlgae - Production of carotenoids in algae
Bevillingsmodtager: Johan Andersen-Ranberg
Institution: University of California, Berkeley
Bevilget beløb: kr. 2.193.500
Projektbeskrivelse: Dyrkning af alger til produktion af fødevarer ingredienser, fiskefodder og complekse biologiske molekyler er en voksende industri både i Danmark og på globalt plan. Det største marked for alge produkter er indenfor karotenoider, som i stigende grad bliver brugt som farvestof og til øge næringsværdien af fødevarer. Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at udnytte og optimere algen Nannochloropsis til produktion af karotenoider. Det danske firma Chr. Hansen som er førende indenfor salg af karotenoider til fødevare industrien har udvist stor interesse for projektet. Mange af de karotenoider de sælger kan kun udledes fra kemisk syntese eller voksende palme plantager som er skyld i rydningen af regnskov i de tropiske lande. Projektet søger derfor at vise potentialet af alger som en ny og bæredygtig afgrøde der kan dyrkes i Danmark, først og fremmest til produktion af karotenoider og sidenhen til mange andre værdifulde naturlige stoffer


Projekttitel: Systematic Design of Bandgap Microstructure for Miniaturized Acoustic-Mechanical Devices: Application to BTE Hearing Aid Design
Bevillingsmodtager: Junghwan Kook
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.998.677
Projektbeskrivelse: Nye teknologiske landvindinger har medført at akustisk-mekaniske apparater såsom mobiltelefoner, høretelefoner og høreapparater er skrumpet væsentligt i størrelse. Den fortsatte miniturisering giver dog store udfordringer med hensyn til at optimere apparaternes ydelse. Et eksempel er akustisk tilbagekobling i høreapparater - et fænomen der giver anledning til generende hyletoner og som forstærkes af den formindskede afstand mellem mikrofon og højttaler. I dette forskningsprojekt undersøges båndgabsmaterialer som en mulig ny teknologisk platform i akustisk-mekaniske apparater. Disse kompositmaterialer er opbygget periodisk af to eller flere materialekomponenter og kan potentielt undertrykke støj og vibrationsudbredelse i visse frekvensområder. Udfordringen ligger i at tilpasse den periodiske materialeopbygning til små dimensioner og de relevante frekvenser til det hørbare område. Desuden kræver den stærke vekselvirkning mellem de mekaniske svingninger og de akustiske bølger avancerede beregningsmæssige værktøjer. Essentielt for projektet er desuden anvendelsen af topologioptimering, et avanceret systematisk designværktøj, til at generere de bedst mulige materialekonfigurationer med de ønskede egenskaber. Et forskningsprojekt inden for topologioptimering af båndgabsmaterialer til små apparater med stærk akustisk-mekanisk vekselvirkning vil være internationalt unikt med potentielt stor gennemslagskraft både videnskabeligt og for de industrielle anvendelser.


Projekttitel: Rational design of chimeric antigen receptors for cancer immunotherapy
Bevillingsmodtager: Lars Rønn Olsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.762.944
Projektbeskrivelse: Cancer immunterapi er en terapiform hvor kroppens eget immunforsvar aktiveres til at bekæmpe kræftsygdomme. En stor del af målsætningen ved netop denne terapiform er at minimere de negative bivirkninger der normal er associeret med eksempelvis kemoterapi og stråleterapi. I dette projekt benytter vi os af bioinformatiske analyser af genetisk data fra patienter til at optimere både effektiviteten og sikkerheden af en kendt cancer immunterapi, kaldet adoptiv celle transfer. I denne behandlingsform udtrækkes en blodprøve fra en patient, det genetiske data analyseres, og med udgangspunkt i analyseresultaterne, kan cellerne fra blodet "trænes" til at genkende canceren, og føres derefter tilbage ind i kroppen for a bekæmpe de syge celler.


Projekttitel: Photo-Activated Coupling Chemistries for Molecular Layer Deposition
Bevillingsmodtager: Mie Lillethorup
Institution: Stanford University / Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.849.386 / (Har efterfølgende frasagt sig bevillingen)
Projektbeskrivelse: For i fremtiden at gøre vores samfund uafhængig af fossile energikilder, er en af de vigtigste videnskabelige udfordringer i dag at udvikle nye typer af solceller, batterier og andre energiteknologier. I denne udvikling er det nødvendigt at designe nye nanostruktur-materialer med fx optiske, katalytiske eller elektroniske egenskaber. Fremstillingen af nanostrukturer, der netop besidder sådanne egenskaber, er kompliceret og i de fleste tilfælde svær at kontrollere. Det er dog særdeles vigtigt at kunne modificere nanostrukturer med molekylær præcision for at opnå optimal effektivitet af fx en solcelle. Teknikken, molecular layer deposition (MLD), har vist sig at være en stærk kandidat til netop at overfladebehandle og modificere nanostukturer med tynde overfladefilm. Den trinvise opbygning af overfladefilmen gør at selv polymeriske overflade coatings kan laves med kontrol på et molekylært niveau. Dette gør denne teknik ganske unik. I dag er der dog kun et begrænset udvalg af koblingsreaktioner, der kan benyttes til MLD, da det er en gasfase proces, der udelukker brug af fx katalysatorer. Det er nødvendigt at overvinde en energibarriere for at udvikle nye koblingsreaktioner, hvilket i dette projekt vil blive gjort gennem fotokemisk aktivering. De nye koblingsreaktioner til MLD vil blive anvendt på nanostrukturer i udviklingen af fremtidige solceller. Projektet laves på Stanford Universitet, som har unikke faciliteter og den højeste ekspertise netop indenfor dette felt.


Projekttitel: HI-TEM: High-resolution Terahertz Emission Microscopy for Conductivity Sensing on Nanoscale
Bevillingsmodtager: Pernille Klarskov Pedersen
Institution: Brown University / Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.320.834
Projektbeskrivelse: Det generelle problem med optisk mikroskopi er at opløsningen vil være begrænset af bølgelængden af den lyskilde der belyser prøven. Derfor er det problematisk at bruge lys med lange bølgelængder hvis der kræves en høj opløsning. Dog har lys med lange bølgelængder som f.eks. terahertz (THz) lys nogle betydelige fordele såsom evnen til at måle den kemiske opbygning eller ledningsevnen for en given prøve. Med det stigende behov for kompakte elektroniske komponenter er THz lyskilder særdeles attraktive til kontaktfrit at kunne teste ledningsevnen af disse komponenter. Dog fabrikerer nutidens CMOS teknologi elektroniske strukturer med en størrelse på mindre end 100 nm, hvor de traditionelle THz billeddannelsessystemer har en opløsning på flere hundrede µm og dermed ikke er i stand til at opløse disse strukturer. I dette projekt adresserer vi behovet for kontaktfrit at kunne måle ledningsevnen af materialer med en rummelig opløsning på under 100 nm. Dette vil vi gøre ved at benytte Laser Terahertz Emission Microscopy (LTEM) teknikken hvor vi vil forbedre den rummelige opløsning med en faktor 1000 ved at implementere en skarp metal-nål, der med plasmonisk forstærkning kan koncentrere det elektriske felt ned på nano-skala. I modsætning til eksisterende metoder, er denne teknik baseret på THz emission fra de individuelle nanostrukturer der undersøges. Med dette vil vi få indsigt i nanostrukturers grundlæggende ledningsmekanismer, der hidtil ikke har været mulige at undersøge.


Projekttitel: Ultra-Efficient Syntheses of Natural Product-Like Compound Libraries for Biomedical Screening
Bevillingsmodtager: Rico Petersen
Institution: The Scripps Research Institute / Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 3.087.364
Projektbeskrivelse: Moderne lægemiddeludvikling er baseret på ”high-throughput screening”, hvor et utal af kemiske forbindelser, såkaldte stofbiblioteker, fremstilles og testes for biologisk aktivitet. Processen er ekstremt tids- og ressourcekrævende med hensyn til kemikalier, biologiske reagenser og højteknologisk apparatur. Det er derfor essentielt, at de kemiske stoffer i disse stofbiblioteker har de fornødne strukturelle egenskaber, der gør processen succesfuld. Isolerede naturstoffer er biologisk prævaliderede kemiske forbindelser med eminente biologiske aktivitetsprofiler, men sådanne stoffer er meget vanskelige at syntetisere og udvikle til nye lægemidler. Naturstoflignende forbindelser besidder mange af de samme ønskede strukturelle egenskaber, men de er væsentligt nemmere at fremstille. De har et meget stort og uudforsket potentiale i den tidlige lægemiddeludvikling, og dette projekt vil udvikle ny teknologi til syntese og udvikling af sådanne potente naturstoflignende stofbiblioteker. Projektet vil undersøge nye syntesemetoder, der benytter sig af såkaldte domino-reaktioner som et særligt effektivt synteseredskab. I et fuldt integreret samarbejde med biologer vil de fremstillede stofbiblioteker blive undersøgt for relevant biologisk aktivitet mod cancer, inflammation, infektion, neorologiske og autoimmun-sygdomme for at bistå opdagelsen af nye lægemiddelkandidater.


Projekttitel: CURE – Curing of plasmids as a novel line of attack against antibiotic resistant Escherichia coli infections
Bevillingsmodtager: Rikke Heidemann Olsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.652.932
Projektbeskrivelse: Opdagelse af antibiotika er et af de største fremskridt for menneskers sundhed. Desværre har mange bakterier udviklet mekanismer til at modstå behandling med antibiotika. Antibiotika resistens (AR) hos E. coli er kodet af gener på små cirkulære DNA stykker (plasmider). Derudover findes der også plasmidgener, der gør bakterien mere sygdomsfremkaldende. Interessen for lægemidler, der kan fjerne plasmider er derfor stor. I dette projekt ønsker jeg at undersøge muligheden for at fjerne (”cure”) plasmiderne fra E. coli under en infektion, ved hjælp af allerede tilgængelige lægemidler, som idag anvendes pga. deres andre effekter. Projektet vil også undersøge den præcise betydning af plasmiderne ift. sværhedsgraden af en infektion ved at sammenligne et infektionsforløb med en sygdomsfremkaldende E.coli før og efter plasmiderne er blevet cured ved en kontrollerbar laboratorie-proces. Undersøgelsen vil blive udført i en ny infektionsmodel hos fjerkræ, der ligner sygdomsudviklingen ved urinvejsbetændelse hos kvinder. Da fjerkræ udgør sandsynligvis den største fødevarebårne risiko for smitte med AR E. coli, vil udvikling af nye metoder til at fjerne plasmider fra E.coli både være nyttigt for fjerkræsproduktionen specifikt, men også ift. til den humane sundhed generelt. Formålet med projektet er at kunne genere et evidensbaseret-grundlag for en ny behandlingsstrategi, som beror på fjernelse af bakterielle plasmider, hvorved sværhedsgraden og AR af infektioner med E. coli reduceres.


Projekttitel: Small Signalling Peptides for Stimulating Root Growth - a Novel Approach to Improve Nutrient Use Efficiency (SSPinROOTS)
Bevillingsmodtager: Thomas Christian de Bang
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 3.040.200 / (Har efterfølgende frasagt sig bevillingen)
Projektbeskrivelse: Fosfor (P) er et essentielt plantenæringsstof og er mange steder i verden begrænsende for høstudbyttet på markerne. P-gødning er en begrænset naturressource og derfor er der behov for planter med forbedret P-udnyttelse. Størstedelen af det P der findes i jorden er stærkt bundet i kemiske forbindelser og dermed utilgængeligt for planter, mens det P der findes i jordvæsken er stærkt diffusionsbegrænset. For at øge optaget af P, er rodtætheden derfor særdeles vigtig. SSPinROOTS projektet fokuserer på en hidtil overset gruppe af små regulatoriske molekyler, small signalling peptides (SSP´er), der er vigtige for kommunikationen mellem celler i både dyr og planter. Senest er SSP´er sat i forbindelse med øget rodvækst under sub-optimale vækstforhold. Formålet med SSPinROOTS er at identificere SSP´er der stimulerer rodvækst under P-mangel, samt at teste deres effekt på optaget af P under forskellige vækstforhold. SPPinROOTS vil blive udført i et samarbejde mellem eksperter fra den amerikanske forskningsinstitution Samuel Roberts Noble Foundation og Københavns Universitet. De forventede resultater fra SSPinROOTS vil muliggøre forædling af P-effektive planter eller måske endda udvikling af gavnlige mikroorganismer der kan stimulere rodvækst hos planter og dermed øge optaget af P og andre næringsstoffer.


Projekttitel: Automated Verification for Concurrent Programs
Bevillingsmodtager: Thomas William Dinsdale-Young
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.826.918
Projektbeskrivelse: Concurrent software bliver mere vigtigt i vores dagligdag både for computere, telefoner, tablets og skyen. Men denne software er svær at skrive korrekt. Fejl i concurrent software vil kun vise sig ved sjældne lejligheder og bliver derfor ikke fanget, før softwaren udgives. Dette projekt vil udvikle software-værktøjer, der automatisk kan verificere concurrent software og garantere, at de ikke har nogen fejl. Disse værktøjer vil anvende de seneste innovationer indenfor formelle metoder, hvilket vil give den største mulige tillid til værktøjernes garanti.


Projekttitel: Towards improved treatment of parasitic worm infections: studies on nutrient and drug transport pathways in whipworms
Bevillingsmodtager: Tina Vicky Alstrup Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 3.302.288
Projektbeskrivelse: Menneskets piskeorm (Trichuris trichiura) er én af de hyppigste ormeparasitter hos mennesker og formodes på verdensplan at inficere næsten en halv milliard individer, hvoraf de mest påvirkede er børn. Ormemidler der bruges i de igangværende massebehandlingsprogrammer har i en række studier udvist dårlig behandlingseffekt, men årsagen til dette kendes ikke. Vi ved, at grisens piskeorm (T. suis) har lav ormemiddeloptagelse. Desuden formoder vi, at størstedelen af det ormemiddel der gives i munden, når ormen i tarmen fra blodbanen. Både piskeorm og de nært beslægtede trikin-orm har nogle specialiserede celler (bacillarceller), hvis funktion menes at være absorption af næringsstoffer. Disse celler sider i tæt kontakt med værtens tarmceller, hvorfra bacillarcellerne potentielt kan absorbere ormemidler der diffunderer fra blodbanen. Projektets formål er at undersøge hvordan ormemidler når ned til og ind i piskeorm. Bacillarcellernes formodede absorptive funktion vil blive undersøgt ved at se, (i.e. bioimaging) om en fluorescerende glukoseanalog bliver absorberet. Dernæst vil vi udvikle fluorescerende ormemidler og teste (i.e. bioimaging) om de optages af bacillarcellerne. Ormemidlets vej fra grisens mund til piskeorm vil blive bestemt ved at måle ormemiddel i grisens blod, tarm og i ormen. Den genererede viden vil danne basis for udvikling og formulering af ormemidler, der når ormen i tilstrækkelige koncentrationer til at optimere behandling af piskeorm i både mennesker og dyr.


Projekttitel: Quantum Imaging of Biological Samples
Bevillingsmodtager: Tobias Gehring
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.494.323
Projektbeskrivelse: Mikroskoper er i stigende grad blevet et standardværktøj indenfor biologi og medicin, hvor de blandt andet bliver brugt til at undersøge cellestrukturer og de mekanismer der får celler til at fungere. Efterhånden som disse teknologier bliver bedre og dermed tillader bedre opløsning, bliver det muligt at undersøge celler på endnu mindre længdeskalaer end tidligere, hvilket giver ny fundamental indsigt i celler og deres mekanismer. I moderne mikroskoper som for eksempel det såkaldte Nomarski mikroskop bruger man lasere til at probe de små emner man arbejder med. For laserbaserede mikroskoper er opløsningen sædvanligvis bestemt ved den fundamentale støj som probestrålen bærer på. Ved at bruge yderst avanceret kvanteteknologi er det muligt at reducere denne fundamentale støj og derved forbedre opløsningen drastisk. I projektet "Quantum Imaging of Biological Samples" vil jeg reducere støjen i denne type mikroskop ved at bruge mast (squeezed) lys. Produktionen af mast lys er avanceret, men det har den egenskab at fotonerne i lyset er mere ordnede end i konventionelt laserlys, hvilket gør at støjen også er mindre. Ved at kombinere en højkvalitets kilde af mast lys med en avanceret målemetode, den såkaldte adaptive kvantefaseestimationsmetode, vil det være muligt at demonstrere en faktor 10 reduktion af støjen sammenlignet med et klassisk laserbaseret mikroskop.


Projekttitel: Total Synthesis of Fidaxomicin
Bevillingsmodtager: Tobias Gylling Frihed
Institution: Max-Planck-Institut / Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.554.139 / (Har efterfølgende frasagt sig bevillingen)
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at syntetisere antibiotikummet Fidaxomicin som anvendes mod den meget sygdomsfremkaldende bakterie Clostridium difficile. Fidaxomicin er ikke tidligere blevet fremstillet kemisk. For at syntetisere Fidaxomicin kræves udvikling af nye kemiske metoder. Denne kemi skal bane vejen for syntetisen af lignende strukturer. Kemien består i at kunne danne makrocykliske molekyler (macrolider) ved alkyn metathesis efterfulgt af funktionalisering af den dannede alkyn. Dette vil muliggøre funktionalisering af molekylet på et sent stadie og dermed skabe grundlag for syntese af nye typer antibiotika.


Projekttitel: Stabilization of Organic Solar Cells by Ternary Blending Active Layers with Stabilizing Additives
Bevillingsmodtager: Vida Engmann
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.401.920
Projektbeskrivelse: Igennem de sidste 10 år har forskning indenfor organiske solceller (OPV) opnået betydelige fremskridt. OPV tilbyder et billigt, skalerbart, fleksibelt, delvist gennemsigtigt, ultra-let alternativ til de konventionelle ikke-organiske solceller, og har derfor et stort potentiale indenfor en række alsidige applikationer, såsom indenfor bygningsintegration, bilindustrien og mobil kommunikation. Gennem en konstant udvikling af materialer og celle arkitekturer, er effektivitets-rekorden steget til 12%, hvilket har øget OPVs kommercielle potentiale. På vejen mod en succesful kommercialisering kan tre hovedmål nævnes: Reduktion af omkostningerne gennem opskalering af fabrikationen, øget effektivitet samt en øget levetid. Solcellernes organiske natur gør dem særligt følsomme overfor lys, ilt, varme og vand, og deres levetid begrænses betydeligt af lysinduceret oxidation, der forekommer pga. UV-belysning sammenholdt med indtrængen af ilt og vand i cellen. Da alle de nævnte faktorer forekommer under normal drift for solceller, skal der i fremtiden gøres store bestræbelser på at forstå degraderings-mekanismerne i detaljer, og finde måder hvorpå disse effekter kan reduceres. I dette projekt bestræber vi os på at finde en løsning på dette problem vha. en simpel, let integrerbar metode, som involverer blanding af små mængder omhyggeligt udvalgte stabiliserende kemiske forbindelser ind i det lysaktive lag i polymer solceller.


Projekttitel: The role of water for the strength of cementitious materials
Bevillingsmodtager: Wolfgang Kurt Kunther
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.057.318
Projektbeskrivelse: Silicium-rige materialer, såsom calcinerede ler-mineraler, kan anvendes som delvis erstatning for cement i beton med henblik på at reducere CO2-udledningen, der er forbundet med cement produktion. Dette resulterer i cement-blandinger med et lavere calcium-til-silicium (Ca/Si) forhold sammenlignet med traditionel cement. Konsekvensen af dette for mikrostrukturen, styrken og holdbarheden af beton produceret med lav-Ca/Si cementer er blevet undersøgt eksperimentelt, men er langt fra forstået, og det er derfor ikke muligt at forudsige betons styrke ud fra cementens kemiske sammensætning. Hydratiseret cements styrke afhænger i høj grad af porøsiteten, og projektets formål er at forbedre termodynamiske modeller til forudsigelse af betons styrke. Dette vil ske ved en kvantificering af vand i nano- og mikrostrukturen af hydratiserede cementer, fremstillet med forskellige kemiske sammensætninger. Det forventes, at et lavere Ca/Si forhold vil føre til en øget mængde vand i betonens nanoporer, som vil resultere i en mindre porøsitet og en øget styrke. De eksperimentelle data vil blive anvendt i nye termodynamiske beregninger, som bedre kan forudsige porøsiteten af hydratiseret cement. Dette vil gøre det muligt at forudsige betonstyrker ud fra den kemiske sammensætning og vandindholdet. Dette vil give bedre forudsigelser af cement materialers egenskaber og vil bidrage til at reducere implementeringstiden for nye alternative råmaterialer i eksisterende standarder og byggepraksis.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. juli 2017